Formar den nya generationens operatör – nya besparingar och tillväxtsatsningar i kombination med förändrad utdelningspolicy

Idag tar Teliasonera plats på scenen för sin kapitalmarknadsdag. Presentationen fokuserar på omvandling av Teliasonera för att nå den fulla potentialen, inklusive nya tillväxt- och besparingsåtgärder. Utdelningspolicyn ersätts med ett mål om att dela ut en årlig utdelning om minst 3 kronor per aktie för räkenskapsåren 2014 och 2015.

– I dag lämnar TeliaSonera beskedet att vi kommer att investera för att växa i vår kärnverksamhet i Norden och Baltikum, att ta Eurasien till nästa nivå med hjälp av ökad efterfrågan på mobilt internet, och i områden som kompletterar och stärker vår kärnverksamhet. Dessutom kommer vi att investera för att spara, öka enkelheten och därmed öka vår konkurrenskraft totalt sett. Dessa åtgärder syftar till att försvara eller öka våra marknadsandelar och nå hållbara kostnadsbesparingar, utan att kompromissa vad gäller utdelning till aktieägarna, säger Johan Dennelind, VD och koncernchef för TeliaSonera.

Capex-nivån i TeliaSoneras kärnverksamhet förväntas ligga runt cirka 15 procent av tjänsteintäkterna framöver. I tillägg till det kommer TeliaSonera investera totalt upp till 6–7 miljarder kronor i ackumulerad capex från 2015 till 2016 i två huvudområden:

1) För att öka konkurrenskraften och minska kostnaderna, kommer 2 miljarder kronor i ackumulerad capex att satsas på verksamhetstransformation under 2015–2016 för att nå nettosparande med en årlig effekt på 2 miljarder kronor under 2017.

2) Ackumulerad capex på upp till 4–5 miljarder kronor kommer att läggas på ytterligare satsningar för tillväxt 2015–2016, främst påskyndad fiberutbyggnad i Sverige, nya B2B-erbjudanden, samt uppgradering av datanät i Eurasien. I Sverige är målet att öka antalet hushåll som nås av TeliaSoneras fibertjänster från 1,1 till 1,9 miljoner mellan 2014 och 2018.

Styrelsen har beslutat att utdelningspolicyn ersätts med målet att årligen dela ut minst 3 kronor per aktie för räkenskapsåren 2014 och 2015. Bolaget skall fortsätta att eftersträva en solid långsiktig kreditvärdering (A- till BBB+). Styrelsen slutliga förslag till utdelning kommer att meddelas i bokslutskommunikén för 2014, som publiceras den 29 januari 2015.

TeliaSonera upprepar utsikterna för helåret 2014: ”Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, förväntas bli något lägre än 2013 års nivå. Valutakursförändringar kan komma att ha en betydande påverkan på redovisade belopp i svenska kronor. EBITDA-marginalen före engångsposter förväntas bli på ungefär samma nivå som under 2013. CAPEX i förhållande till nettoomsättningen, exklusive licenser och frekvenser, förväntas bli cirka 15 procent.”

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september, 2014, kl 08:00.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar