MegaFons aktieägare realiserar värde från MegaFon via utdelningar, försäljning av aktier och en potentiell börsnotering

Kopior på detta tillkännagivande får inte göras eller distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien eller Japan.

Detta tillkännagivande är inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. Värdepapper får inte säljas i USA utan registrering vid United States Securities and Exchange Commission eller undantag från registrering enligt U.S. Securities Act från 1933, i gällande version. Varken TeliaSonera eller MegaFon avser att registrera någon del av något erbjudande i USA eller att genomföra ett publikt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta dokument är inget prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Eventuella prospekt framtagna enligt Prospektdirektivet kommer, om offentliggjorda, att göras tillgängliga enligt Prospektdirektivet. Investerare skall inte teckna några värdepapper som refereras till i detta dokument förutom baserat på information i något sådant prospekt. Uttrycket ”Prospektdirektiv” avser Direktiv 2003/71/EC (med tillhörande tillägg och ändringar, inklusive Direktiv 2010/73/EU, i den omfattning som det är implementerat i något av de berörda medlemsländerna) och som inkluderar relevanta införandeåtgärder i det berörda medlemslandet.

Detta dokument distribueras endast till och vänder sig endast till (A) personer bosatta utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, om bosatta inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är kvalificerade investerare i enlighet med Prospektdirektivet såsom det implementerats i de berörda medlemsländerna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och (B) utan att begränsa (A) ovan, personer som är bosatta utanför Storbritannien eller, om bosatta i Storbritannien är (i) professionella investerare inom ramen för Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”) eller (ii)
enheter med stora tillgångar och övriga personer till vilka det lagligen kan kommuniceras inom ramen för Article 49(2)(a) till (d) av ”Order” (alla personer som inkluderas i (A) och (B) ovan benämns tillsammans som ”berörda personer”). Värdepapper som beskrivs nedan kommer endast att vara tillgängliga för, och eventuell inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva ett sådana värdepapper kommer endast att göras tillgängligt för, berörda personer. Icke berörda personer skall inte agera eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Detta dokument är inte ett publikt erbjudande eller annonsering av värdepapper i den ryska federationen och är inte ett erbjudande, eller en inbjudan om att lägga bud, att köpa, sälja, byta eller överlåta några värdepapper i den ryska federationen eller till eller till förmån för någon rysk person eller enhet. Information i detta dokument är inte ett erbjudande, eller en inbjudan om att lägga bud, att köpa, sälja, byta eller överlåta några värdepapper i Ryssland eller till eller till förmån för någon rysk person och utgör ingen annonsering av värdepapper i Ryssland.
 

MegaFons aktieägare, TeliaSonera, AF Telecom och Altimo har löst ägartvisterna i Rysslands näst största mobiloperatör och kommit överens om att bolaget kommer att betala en utdelning om 5,15 miljarder USD samt förbereda en börsintroduktion. Parterna har också kommit överens om att AF Telecom kommer att få majoritetsägande i MegaFon, Altimo kommer att sälja sin andel i bolaget och TeliaSonera kommer att minska sin ägarandel men behålla ett långsiktigt strategiskt innehav. TeliaSonera förväntas erhålla cirka 22 miljarder SEK, varav cirka 14 miljarder SEK under det andra kvartalet 2012, i utdelningar och intäkter från avyttringen av sitt indirekta innehav om 8,2 procent i MegaFon. Vidare avser TeliaSonera att behålla ett långsiktigt innehav om 25 procent plus en aktie i MegaFon efter en börsnotering.

“TeliaSonera har fokuserat på att realisera värdet av och öka likviditeten i vår investering i MegaFon och samtidigt behålla ett långsiktigt strategiskt innehav i bolaget. Genom att nå en överenskommelse med de övriga två parterna, där MegaFon kommer att börsnoteras och anta en utdelningspolicy, har vi löst ägartvisterna vilket ökar både likviditeten och värdet av vår tillgång. Genom att minska vårt innehav realiserar vi ett ansenligt belopp av det värde som genererats av MegaFon sedan bolaget grundades. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla den långsiktiga potentialen i MegaFon tillsammans med AF Telecom och de övriga aktieägarna.

Då Altimo säljer sin andel i MegaFon avser vi att fortsätta vårt samarbete med intensifierat fokus på att lösa ägartvisterna och skapa en god bolagsstyrning i Turkcell. Så snart detta har nåtts kan styrelsen helt fokusera på att utveckla Turkcells potential genom att växa verksamheten, både i Turkiet och utomlands” säger Lars Nyberg.

“Altimo har utnyttjat möjligheten att realisera värdet av vår investering i MegaFon. Vårt samarbete med TeliaSonera kommer dock att fortsätta avseende Turkcell. Vi förväntar oss att tvisten avseende ägarskapet av Cukurovas återstående andel i Turkcell kommer att lösas i högsta rättsinstans under detta år. Om vår ställning bekräftas i domstol, kommer vi att skapa en bolagsstyrning där ingen av de större aktieägarna kan blockera majoritetsbeslut och vi kommer att fokusera på att utveckla Turkcell till ett telekommunikationsbolag i världsklass” säger Michael Fridman, Alfa Group.

“AF Telecom välkomnar avtalet med de två andra aktieägarna i MegaFon, vilket lägger ägarstriderna bakom oss. Vi är nöjda att vi lyckas nå ett avtal där vi ökar vårt innehav och samtidigt öppnar upp för en framtida börsnotering. AF Telecom vill tacka Altimo för många års samarbete i MegaFon och önskar dem lycka till i framtida projekt. Vi värdesätter TeliaSoneras långsiktiga åtagande som strategisk partner, deras telekomerfarenheter och bidrag till att utveckla den långsiktiga potentialen i MegaFon” säger Alisher Usmanov, AF Telecom.

 
Detaljer avseende transaktionen:

TeliaSoneras nuvarande ägarandel i MegaFon är 43,8 procent varav 35,6 procent ägs direkt och 8,2 procent indirekt genom sitt innehav om 26,1 procent i Telecominvest (TCI).

Aktieägarna har kommit överens om att MegaFon kommer att betala en utdelning om 5,15 miljarder USD (cirka 35 miljarder SEK) till de tre ägarna, varav TeliaSonera kommer att erhålla 12,4 miljarder SEK, före källskatt, för sin direkta ägarandel om 35,6 procent. Ägarna har kommit överens om en långsiktig utdelningspolicy enligt vilken MegaFon årligen skall betala det högre av 50 procent av nettoresultatet eller 70 procent av kassaflödet i rubel, i ordinarie utdelning. MegaFon skall sträva efter att behålla en nettolåneskuld i förhållande till EBITDA mellan 1,2 -1,5x samt att överskottskapital skall återföras till aktieägarna.

Som en del i avtalet kommer AF Telecom att köpa TeliaSoneras aktier i TCI för 1,45 miljarder USD (cirka 9,8 miljarder SEK). TeliaSonera kommer att erhålla 20 procent av försäljningssumman, cirka 2,0 miljarder SEK, vid avtalets genomförande och återstående belopp kommer att utbetalas i lika stora belopp under fyra år, plus ränta. TeliaSonera förväntas boka en kapitalvinst om 4,4 miljarder SEK under det andra kvartalet 2012 i samband med försäljningen.

Altimo kommer att sälja sin ägarandel om 25,1 procent i MegaFon i två delar; 14,4 procent till ett av MegaFons dotterbolag för 2,16 miljarder USD medan den återstående delen om 10,7 procent kommer att säljas till AF Telecom för 1,61 miljarder USD. TeliaSonera har också kommit överens om att betala 200 miljoner USD till Altimo för att slutföra transaktionen. Totalt kommer Altimo att erhålla 5,2 miljarder USD inklusive utdelningar från MegaFon.

Efter att dessa transaktioner slutförts, kommer TeliaSonera att äga 35,6 procent, AF Telecom 50,0 procent plus en aktie medan MegaFon, via sitt dotterbolag, kommer att äga de återstående 14,4 procenten.

Aktieägarna har kommit överens om att arbeta för en börsintroduktion av MegaFon med notering på London Stock Exchange så snart det är praktiskt möjligt och att upp till 20 procent av MegaFons aktier kommer att handlas publikt, varav TeliaSonera och MegaFon kommer att bidra med upp till 10,6 procent respektive 9,4 procent. TeliaSonera och AF Telecom kommer att representeras av tre medlemmar vardera i MegaFons styrelse och det kommer att finnas en oberoende ledamot, samtliga med samma rösträtt på aktieägarmötena, tills dess att en börsnotering genomförts.

Parterna har vidare kommit överens om att ifall en börsnotering inte genomförts innan utgången av 2014, har TeliaSonera rätten att sälja till AF Telecom eller ett dotterbolag till MegaFon och att AF Telecom eller ett dotterbolag till MegaFon har rätten att köpa 10,6 procent av aktierna i MegaFon från TeliaSonera. Det pris som skall betalas baseras på marknadsvärde.

Utdelningen om 5,15 miljarder USD, Altimos försäljning av aktier i MegaFon och TeliaSoneras försäljning av aktier i TCI förväntas att genomföras den 24 april 2012.

Om MegaFon:
MegaFon bildades 2002 och är idag den näst största mobiloperatören i Ryssland med en marknadsandel på 27 procent enligt konsultfirman AC&M. Per den 31 december 2011 hade bolaget 62,8 miljoner abonnenter.


Press- och analytikerkonferens
Tid: 09.30 (CET)
Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm

Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.

Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på www.teliasonera.com

Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen

Telefonnummer:

  • +46 (0) 8 50 336 434, 0200 890 171
  • +44 (0) 1452 555 566, 0800 694 0257

Deltagare ska uppge: 73792888

Observera att det kan uppstå en fördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer konferensen både över internet och telefon.

Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 30 april 2012.
Telefonnummer: +46 (0) 8 50 635 742 eller +44 (0) 1452 550 000
Kod: 73792888#

Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 24 april 2012 kl. 06.00 svensk tid.

 
För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30
, press@teliasonera.com

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSoneras mål är att bli nummer ett eller två på alla sina marknader. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 rapporterade TeliaSonera en omsättning på 104 miljarder SEK, EBITDA uppgick till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie var 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar