• news.cision.com/
  • Telia Company/
  • Telia Company: kassaflöde överträffar prognos, nedskrivning påverkar helårsresultat och styrelsen föreslår utdelning på 2 kronor per aktie för 2020

Telia Company: kassaflöde överträffar prognos, nedskrivning påverkar helårsresultat och styrelsen föreslår utdelning på 2 kronor per aktie för 2020

Report this content

Inför presentationen den 29 januari av helårsresultatet för 2020, meddelar Telia Company att det operativa kassaflödet överträffade prognosen som gavs i delårsrapporten för det tredje kvartalet i fjol. Det operativa fria kassaflödet blev 12,1 miljarder kronor för helåret, alltså högre än prognosen att ”nå den övre delen av intervallet 9,5 till 10,5 miljarder kronor”. Eftersom Telia Companys utdelningspolicy är knuten till operativt fritt kassaflöde, vill styrelsen också informera om att den avser att föreslå en utdelning på 2 kronor per aktie för 2020. Samtidigt meddelar Telia Company att rörelseresultatet för perioden oktober till december 2020 kommer att påverkas av en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning på 7,8 miljarder kronor som är relaterad till Finland.

Telia Company genererade ett justerat EBITDA resultat för fjärde kvartalet som i stort sett var linje med den prognos som angavs i rapporten för det tredje kvartalet (cirka 30,5 miljarder kronor för helåret). Det operativa fria kassaflödet för helåret 2020 uppgick till 12,1 miljarder kronor, betydligt högre än prognosen i det tredje kvartalet om att "nå den övre delen av intervallet 9,5-10,5 miljarder kronor". Anledningen till att prognosen överträffades är främst kopplad till rörelsekapitalet, där utfallet blev bättre under 2020 än förväntat. Ytterligare information kommer att ges i rapporten för helåret 2020 som kommer att presenteras den 29 januari 2021.

Styrelsen har beslutat att ta detta tillfälle i akt för att meddela att den avser att föreslå en utdelning om 2 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Utdelningen motsvarar 67 procent av det operativa fria kassaflödet för helåret och är nära kopplat till de mer strukturella delarna av det operativa fria kassaflödet. Styrelsen betraktar SEK 2 per aktie som en uthållig utdelningsnivå för de kommande åren.

Efter att ha genomfört den sedvanliga årliga granskningen av det redovisade värdet av tillgångarna i verksamheten, har Telia Company identifierat ett behov av att göra en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning i den finländska verksamheten, uppgående till 7,8 miljarder kronor. Detta kommer att påverka rörelseresultatet negativt för helåret 2020. För både 2018 och 2019 visade känslighetsanalysen att återvinningsvärdet för Finland låg mycket nära det redovisade värdet. Covid-19 tillsammans med en något svagare underliggande utveckling i verksamheten samt ökade investeringar i näten jämfört med den ursprungliga affärsplanen, har resulterat i behovet av att göra denna nedskrivning.

Fram tills att granskningen av helårsresultatet för 2020 är fullständigt klar är alla finansiella referenser för 2020 att betrakta som preliminära.

Ytterligare information kommer att ges den 29 januari i och med tillkännagivandet av den fullständiga rapporten för perioden januari till december 2020 och vid den ”Investor Brief” som arrangeras samma dag klockan 11.00. ”Investor Briefen” kommer att innehålla en uppdatering av Telia Companys strategi, operativa och finansiella ambitioner samt utdelningspolicy för bolaget framöver. Medverkar gör vd och koncernchef Allison Kirkby, finansdirektör Per-Christian Mørland och COO Rainer Deutschmann. En länk till en webbsändning av presentationen finns på www.teliacompany.com. För att delta i Q&A-sessionen, använd ett av uppringningsalternativen nedan. Vänligen ring in några minuter innan presentationen börjar för att registrera medverkan.

Nummer: +44 (0) 2071 928338, +46 856618467

Lösenord/konferens-id: 11104839

Du kan också lyssna på konferenssamtalet efteråt fram till den 19 februari 2021.

Nummer för att lyssna I efterhand: +44 (0) 3333009785

Lösenord/konferens-ID: 11104839
 

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2021 kl. 07.00 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar