Telia Company bokslutskommuniké januari-december 2019

Report this content

TILLVÄXT I KASSAFLÖDET
  
Sammanfattning fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar sjönk 2,3 procent. Nettoomsättningen steg 2,8 procent i rapporterad valuta till 22 838 MSEK (22 209). Tjänsteintäkter på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, sjönk 1,7 procent.
  • Justerad EBITDA exklusive den positiva effekten från IFRS 16, på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar ökade med 4 procent. På jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, steg justerad EBITDA 14,7 procent. Justerad EBITDA steg 18,5 procent i rapporterad valuta till 7 914 MSEK (6 680). Justerad EBITDA-marginal steg till 34,7 procent (30,1).
  • Justerat rörelseresultat föll 0,4 procent till 2 980 MSEK (2 993).
  • Totalt nettoresultat uppgick till 1 370 MSEK (-1 572). Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare uppgick till 1 312 MSEK (-1 087).
  • Fritt kassaflöde, från kvarvarande och avvecklad verksamhet steg till 1 681 MSEK (1 442). Operationellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet sjönk till 977 MSEK (1 417) då högre EBITDA och lägre CAPEX motverkades av negativt rörelsekapital. Kassaflöde från löpande verksamhet, från kvarvarande och avvecklad verksamhet, minskade till 5 566 MSEK (6 122) främst påverkat av rörelsekapital.
  • För 2019 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en ordinarie utdelning om 2,45 SEK per aktie (2,36).
  • Utsikter 2020: Operationellt fritt kassaflöde förväntas uppgå till mellan 10,5 och 11,5 GSEK från 2019 års nivå (12,6 GSEK). Justerad EBITDA baserad på koncernstrukturen per årsskiftet 2019, i stabil valuta, förväntas öka 2-5 procent jämfört med 2019.

Sammanfattning helåret

  • Nettoomsättningen på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, föll 3,5 procent. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 2,9 procent till 85 965 MSEK (83 559).
  • Justerat rörelseresultat sjönk 4,9 procent till 13 452 MSEK (14 146).
  • Totalt nettoresultat steg 132,4 procent till 7 261 MSEK (3 124). Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare steg till 7 093 MSEK (3 213).

 

Kommentarer av Christian Luiga, tillförordnad vd & koncernchef
  
“Vi nådde våra uppsatta finansiella mål för 2019 då vi tog många viktiga steg för att genomföra vår strategi. Operationellt fritt kassaflöde uppgick till 12,6 GSEK, en ökning med 16 procent jämfört med 2018 och inom målet om 12-12,5 GSEK om vi exkluderar en pensionsåterbetalning om 0,4 GSEK i det fjärde kvartalet. Justerad EBITDA växte med 17 procent i rapporterad valuta i det fjärde kvartalet och följde den tänkta strukturen med gradvis förbättring under året. Exklusive påverkan från IFRS 16 på jämförbar bas var tillväxten 4 procent. Detta var främst drivet av förbättrad effektivisering i kostnad såld vara och ytterligare sänkning av de operativa kostnaderna, där Sverige var framträdande genom en sänkning på 6 procent under det fjärde kvartalet och de nådde målet om 3 procent för helåret. Vi är nöjda med det och skall vara stolta, men vi fortsätter att arbeta för högre tjänsteintäkter. Baserat på operationellt fritt kassaflöde föreslår styrelsen en utdelning för 2019 om 2,45 SEK per aktie motsvarande en ökning om 3,8 procent jämfört med 2018.

  
I det fjärde kvartalet slutförde vi förvärvet av Bonnier Broadcasting med TV4, C More och MTV och etableringen av vår nya enhet, Tv och media. Vår förmåga att hantera den nya dynamiken på tv-marknaden testades omedelbart av konkurrenterna och vi bevisade att vi kunde möta utmaningen. Jag vill passa på att tydliggöra att vi inte kommer att begränsa något hushåll i Sverige eller Finland att se TV4 eller MTV och vi kommer att säkerställa att vi uppfyller åtagandena som vi har lovat EU-kommissionen.

  
Ett viktigt fokusområde för mig har varit vår kommersiella plan där vi inte nått full potential men vi gör gradvisa förbättringar. Som marknadsledare har vi tagit ett stort ansvar att fortsatt göra prisjusteringar för att möta utmaningen avseende tjänsteintäkter. Nyligen var detta företrädesvis synligt i tjänsteintäkter från mobilt och bredband inom det svenska konsumentsegmentet, vilka vände till tillväxt i det fjärde kvartalet. Ett annat exempel är Estland som för året har ökat tjänsteintäkterna inom alla viktiga områden genom paketerade erbjudanden under den övergripande tjänsten Telia1, som har lett till en stark merförsäljning.

  
Konvergens kommer fortsatt vara viktigt i våra kommersiella aktiviteter. Det handlar om att förstärka kundupplevelsen, kundlojaliteten och minska antalet förlorade kunder, inom både konsument- och företagssegmentet. Vi har blivit bättre och ser flera exempel på goda resultat inom detta område, som vårt familjeerbjudande i Sverige, vilket har visat sig vara berikande för våra kunder såväl som för oss. Ökat fokus på dataanalys är och kommer att vara ett viktigt stöd för att kunna skapa ännu bättre och relevanta paketerade erbjudanden till befintliga kunder. Jag har säkerställt att denna kompetens finns i alla ledningsteam i samtliga länder. Vi har fortsatt att investera i nya supportsystem och överföringen av kunder till dessa system har lett till en temporär svacka i kundtjänsten. Vi har minskat risken i migreringen, vilken kommer att slutföras under 2020, då alla kunder skall överföras till den nya plattformen.

  
I företagssegmentet har vi tydlig nytta av att kombinera våra kärntjänster med nya typer av tjänster inom ICT och uppkopplade saker. Intäkter från vår verksamhet inom uppkopplade saker har ökat med cirka 20 procent under 2019, till cirka 1 GSEK. Efterfrågan på produkter och tjänster hjälper inte bara kunderna att öka digitaliseringen utan även till ökad hållbarhet. En nyligen genomförd affär är med Rikshem i Sverige där vi skall göra 30 000 hem smartare. ICT och digitalisering är betydande för hur vi, våra leverantörer och våra kunder kan bidra till en bättre miljö och i enlighet med våra miljömål – Daring Goals – som vi kommunicerade i mars 2019. Vi har ytterligare konkretiserat vägen framåt för att nå noll miljöavfall och inget koldioxidutsläpp, då vi strävar efter att bli klimatneutrala inom vår egen verksamhet till 2022. I linje med dessa mål kommer vi fortsätta utveckla våra erbjudanden, till exempel öka återanvändning av nätutrustning och telefoner. Mer om detta arbete återfinns i kommande Års- och Hållbarhetsredovisning.

  
Vi har fortsatt att investera i vår infrastruktur i regionen till stor del drivet av kundefterfrågan och vårt förvärv av Get i Norge. Vi fick erkännanden i flera olika oberoende studier vilket formar en viktig plattform för att stärka kundupplevelsen samt understödjer vår kommersiella plan. Det var också det år då vi lanserade 5G med ett fullskaligt kommersiellt erbjudande i Finland, fattade investeringsbeslut i Norge och många lyckade pilotprojekt på våra marknader. Med integrationen av Get i Norge har vi tagit fram våra första paketerade erbjudanden. Om vi ser på 2020 är mycket medvetna om utmaningarna som telekombranschen står inför. Nedgången i traditionella produkter kommer att fortsätta såväl som hård konkurrens i kärnverksamheten och nya tjänster. Vi är redo att möta dessa utmaningar. Under tiden fortsätter vi att förbättra kunderbjudandena erfar vi teknikskiften som kommer att säkerställa de bästa näten och sänka kostnaderna. Vår nya operativa modell som bidrar med skalfördelar där vi är verksamma kommer fortsatt att innebära besparingar tillsammans med synergier från nyligen genomförda förvärv. Vår ambition kvarstår att minska operativa kostnader med omkring 2 procent kommande år. Vi är i en fas när vi levererar.

  
För 2020 förväntas justerad EBITDA att öka med mellan 2-5 procent. Som vi underströk i rapporten för tredje kvartalet ser vi inte att CAPEX kommer att minska ytterligare. Den fortsatta verksamhetsförbättringen kommer att mötas av en ökad kunddriven efterfrågan, en höjd ambitionsnivå i det finska mobilnätet och effekterna från Get i Norge. Allt detta beaktat förväntas operationellt fritt kassaflöde att uppgå till 10,5 -11,5 GSEK.

  
Slutligen vill jag framföra min tacksamhet till mitt team och alla mina medarbetare på Telia Company för det hårda arbete som alla bidragit med under 2019. Jag vet att ni alla är lika ivriga som jag är att ta oss an 2020.”

  
Christian Luiga, tillförordnad vd & koncernchef

  
  
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2020 kl. 07:00 CET.

  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

  
  
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
  
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.

Taggar: