Telia Company bokslutskommuniké januari-december 2020

Report this content

Starkt kassaflöde

Sammanfattning fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen steg med 2,7 procent till 23 464 MSEK (22 838) och på jämförbar bas4 minskade nettoomsättningen med 1,9 procent. Tjänsteintäkterna steg med 4,0 procent till 19 765 MSEK (19 007) och på jämförbar bas4 minskade tjänsteintäkterna med 2,1 procent. Justerad EBITDA minskade med 5,5 procent till 7 477 MSEK (7 914) och på jämförbar bas4 minskade justerad EBITDA 6,6 procent.
 • COVID-19 hade en estimerad negativ påverkan på tjänsteintäkterna om 400 MSEK och 200 MSEK på justerad EBITDA.
 • Rörelseresultatet minskade till -23 001 MSEK (2 600) påverkat av en realisationsförlust från försäljningen av Turkcell Holding om -17 955 MSEK främst hänförlig till omklassificerade ackumulerade valutakursförluster vilken inte hade någon effekt på totalt eget kapital. Kvartalet var även påverkat av en nedskrivning om -7,800 MSEK relaterad till goodwill i Finland.
 • Operationellt fritt kassaflöde ökade till 2 856 MSEK (977) och kassaflöde från löpande verksamhet ökade till 7 955 MSEK (5 566), båda främst drivna av förändringar i rörelsekapital.
 • Ett avtal tecknades om en försäljning av Telia Carrier till ett värde av 9 450 MSEK på kassa- och skuldfri bas.
 • För 2020 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en ordinarie utdelning om 2,00 SEK per aktie (2,45).
 • Utsikter 2021: Tjänsteintäkter och justerad EBITDA, i konstant valuta och exklusive Telia Carrier, förväntas vara oförändrade till att visa låg ensiffrig tillväxt, medan betald CAPEX, exklusive Telia Carrier samt kostnader för licenser, frekvenser och nyttjanderättstillgångar, förväntas vara i spannet 14,5-15,5 GSEK.

Sammanfattning helåret

 • Nettoomsättningen steg med 3,8 procent till 89 191 MSEK (85 965) och på jämförbar bas4 minskade nettoomsättningen med 3,4 procent.
 • Rörelseresultatet minskade till -17 747 MSEK (12 293) drivet av försäljningen av Turkcell Holding samt nedskrivningen hänförlig till goodwill i Finland.
 • Totalt nettoresultat minskade till -22 756 MSEK (7 261). 
   

Kommentar av Allison Kirkby, VD & Koncernchef

”Det avslutande kvartalet 2020 och starten av 2021 har fortsatt att vara utmanande för samhällen och verksamheter över Telias geografiska närvaro samt över hela världen. Jag är dock stolt att Telia under dessa volatila tider vilka saknar motstycke, har förblivit motståndskraftigt, hållit sin verksamhet igång, arbetsplatserna fungerande och möjliggjort för människor att hålla kontakt med nära och kära. Utöver uppkoppling, har Telias tjänster så som Crowd Insights, stöttat myndigheter och länder i att uppnå insikter vilka hjälpt dem att bekämpa pandemin. En tydlig illustration av att använda vår teknologi i ett gott syfte för andra.

Vårt resultat för det fjärde kvartalet var återigen solitt, och som ni har sett i vår kommunikation den 20 januari, särskilt starkt från ett operationellt fritt kassaflödes-perspektiv. Tjänsteintäkterna minskade 2.1 procent till 19,8 GSEK på grund av lägre roaming och reklamintäkter. Som förväntat upplevde vi också en ökning av vår operationella kostnadsbas i kvartalet, vilket resulterade i en EBITDA om 7,5 GSEK. Cash CAPEX i kvartalet uppgick till 4,2 GSEK och operationellt fritt kassaflöde till 2,9 GSEK.

Över hela verksamheten har vi fortsatt att göra framsteg på våra omedelbara prioriteringar. Vårt nätverksledarskap i Sverige har bekräftats genom Umlaut/P3s undersökning, vilken fastslog att Telias nätverk är det bästa i Sverige, för det fjärde året i rad. Att vi säkrade det största blocket av 5G spektrum, i den attraktivaste delen av frekvensbandet förra veckan ger oss en möjlighet att ytterligare förstärka och bygga på vår marknadsledande position. I Finland täcker vi nu 40 procent av befolkningen med 5G och vi ser en positiv effekt på den genomsnittliga intäkten per abonnemang från 5G baserade abonnemang där, vilket är viktigt. Vi gör även framsteg i Norge, både vad gäller 5G-täckning och uppgraderingen av vårt kabelnät. Vi fortsätter att växa antalet konvergerade kunder i Sverige, vilka nu är 309 000 totalt. I Baltikum har vi sett en liknande trend. Avseende kostnader var det fjärde kvartalet, som förväntat, utmanande, främst på grund av högre marknadsföringskostnader i Sverige och Finland, likväl som från adderade kundtjänstresurser i Sverige.

I Sverige fortsatte konsumentsegmentet att visa motståndskraft, trots minskad medvind från prisökningar. Justerat för effekterna från COVID-19, vände företagssegmentet till tillväxt. Den underliggande starka utvecklingen var relaterad till den publika sektorn samt vår affär inom IT-tjänster.

Utöver en uppmuntrande effekt från lanseringen av 5G i Finland har vi sett en positiv påverkan från våra innehållsbaserade erbjudanden, vilka i sin tur inspirerar kunder att uppgradera till 5G. Vi ser även en stabilitet avseende våra kärnerbjudanden och stark tillväxt för IT-lösningar, vilket resulterade i en tillväxt för tjänsteintäkterna i vårt företagssegment under det fjärde kvartalet, detta trots effekterna från COVID-19. Som vi har kommunicerat separat har vi tagit en nedskrivning om 7,8 GSEK avseende vår finska verksamhet, främst som en följd av ett ökat investeringsbehov.

Företagssegmentet växte även i Norge i kvartalet. Telia förnyade sitt kontrakt med den norska polisen, ett bevis på att Telia är ett trovärdigt alternativ som leverantör till en kund med höga krav på säkerhet. Vi har sett en stark efterfrågan för vårt konvergenta premiumerbjudande Telia X, vilket nu utgör mer än 10 procent av basen av konsumentkunder.

Baltikum fortsätter att leverera goda resultat, om än med en blandad utveckling i de olika segmenten. Konsumentsidan i både Estland och Litauen visade accelererande tillväxt drivet av konvergens, medan företagssegmentet påverkades av minskade intäkter från roaming drivet av COVID-19. Danmark kämpade med en utmanande utveckling för tjänsteintäkterna.

I Tv och Media fortsatte vi att stärka vår marknadsposition i en tuff miljö påverkad av COVID-19. TV4-gruppen har aldrig haft en högre tittarandel i Sverige och i Finland växer även MTV sin tittarandel. Tittandet på digitala plattformar växer snabbt. Streamad tid på TV4 Play ökade med 32 procent och kundintaget på C More var rekordhögt.

Vår ambition är dock att vara mer än motståndskraftiga i en snabbföränderlig och dissruptiv miljö. Uppkoppling har blivit en del av livet. Detta står klart genom det faktum att trafiken i våra nätverk dubbleras vartannat år. Vi har börjat att investera för att skala upp våra 5G-nätverk för att släppa lös nästa våg av innovation över Norden och Baltikum. Och vi har gått in i media, underhållning och ICT för att kunna röra oss bortom uppkoppling och erbjuda ett bredare och mer komplett utbud av konvergerade digitala tjänster till våra kunder.

Därför lanserar vi idag vår uppdaterade strategi för att skapa ett Bättre Telia, för att tillgodose de framväxande behoven som uppkommer av att leva i en ständigt mer uppkopplad värld. Vi kommer att ledas av vårt nya syfte ”Reinvent better connected living”. Vi kommer att svänga från att vara en något passiv facilitator för uppkoppling, till att bli en aktiv möjliggörare för ett uppkopplat liv, återuppfinna oss själva för att kunna leverera ännu bättre för våra kunder och ägare. Vår förnyade strategi kommer att återföra bolaget till tillväxt och leverera uthålligt värdeskapande till våra aktieägare. Till stöd för vår tillväxtstrategi finns fyra huvudpelare där vi kommer att överträffa relativt till våra konkurrenter: Inspirera våra kunder, Koppla upp alla, Transformera till digitalt och Leverera hållbart.

Verkställandet av vår strategi kommer att möjliggöras av ett djärvt och kundupplevelsebaserat transformationsprogram, vilket förväntas resultera i en förbättrad EBITDA minus CAPEX om 3 GSEK och 5 GSEK till 2023 respektive 2025. Som en del av detta program, kommer vi att reducera de operationella kostnaderna med 2 GSEK till 2023 och 4 GSEK till 2025 Jag ser fram emot att dela detaljerna runt vår strategi och transformation i vår investeraruppdatering.

Som en del av vår ambition att utkristallisera och växa värdet av våra infrastrukturtillgångar skapar vi idag en ny affärsenhet, Telia Asset Management, som kommer att äga och hantera utvalda tillgångar, vilket öppnar upp för möjligheten att ta in externa investerare och accelerera utvecklingen av infrastruktur. Vi har sedan en tid arbetat med att identifiera sådana tillgångar inom vår portfölj och ett speciellt fokus har legat på våra torn, särskilt i marknader där vi är utmanare, och vi kommer nu proaktivt att identifiera relevanta partners som kan följa med oss på denna resa.

Under perioden fram till 2023 förväntar vi oss en låg ensiffrig årlig tillväxt för tjänsteintäkterna, en låg till medelhög ensiffrig tillväxt för EBITDA och att betald CAPEX återgår till omkring 15 procent av nettoomsättningen till 2023. För 2021 specifikt, vilket kommer att vara ett övergångsår, förväntar vi oss att tillväxten för tjänsteintäkter och EBITDA, exklusive Telia Carrier, kommer att vara oförändrad till att visa en låg ensiffrig procentuell tillväxt, medan betald CAPEX förväntas att vara i spannet 14,5-15,5 GSEK då vi rullar ut 5G samt moderniserar våra system och befintliga nätverk.

Allt detta kommer att skapa en stark bas från vilken vårt operationella fria kassaflöde uthålligt kan växa framgent. Detta i sin tur kommer att möjliggöra för oss att betala attraktiva utdelningar till våra aktieägare, samtidigt som vi behåller en robust kapitalstruktur. Vår styrelse har därför föreslagit en uppdaterad utdelningspolicy enligt vilken Telia kommer att dela ut minst 2.00 kronor per aktie, med en fast ambition att växa utdelningarna med en låg till medelhög ensiffrig procent.  

Innan jag avslutar, vill jag uttrycka min djupa tacksamhet till hela Telia-teamet för det hårda jobb och engagemang de har visat under ett väldigt tufft år, som inneburit mycket distansarbete. Engagemanget som de visar ger mig mycket energi och tilltro för framtiden.

Sammanfattningsvis har Telia nu en väl definierad karta för att möjliggöra tillväxt, utveckla våra tillgångar och återställa vår kostnadsbas, vilket möjliggör för oss att leverera ännu bättre för våra kunder, anställda, aktieägare och samhällena i Norden och Baltikum. Jag hoppas att ni alla känner er lika exalterade inför framtiden som jag gör!”

Allison Kirkby
VD & koncernchef

I Kommentarer av VD och koncernchef, är alla tillväxttal presenterade i enlighet med definitionen ”jämförbar bas” och EBITDA avser justerad EBITDA, om inget annat anges. Se definitioner för ytterligare information.
 

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 07.00 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 


Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.

Taggar: