Telia Company delårsrapport januari-mars 2022

Report this content

En stark start på året

 Sammanfattning första kvartalet
 

 • Nettoomsättningen uppgick till 21 818 MSEK (21 814) och på jämförbar bas steg nettoomsättningen 2,1%.
 • Tjänsteintäkterna ökade 0,1% till 18 757 MSEK (18 747) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 3,2%. För telekomverksamheten, d.v.s. exklusive Tv och Media-enheten, växte tjänsteintäkterna på jämförbar bas med 2,9%.
 • De operationella kostnaderna minskade 3.0% drivet av fortsatta framsteg avseende verksamhetstransformationen.
 • Justerad EBITDA ökade 0,3% till 7 202 MSEK (7 179) och på jämförbar bas ökade justerad EBITDA 0,1%. För telekomverksamheten, d.v.s. exklusive Tv och Media-enheten, växte justerad EBITDA på jämförbar bas med 4,6%.
 • Totalt nettoresultat uppgick till 1 086 MSEK (953).
 • Operationellt fritt kassaflöde minskade till 2 163 MSEK (4 036) och kassaflöde från löpande verksamhet minskade till 5 972 MSEK (7 474).
 • En grön hybridobligation om 500 MEUR emitterades för att finansiera mer energieffektiva nät samt gröna digitala lösningar.
 • Nettolåneskuld i relation till justerad EBITDA uppgick till 2,09x vid slutet av kvartalet.
 • Utsikterna för 2022 kvarstår oförändrade: Tjänsteintäkter och justerad EBITDA, på jämförbar bas, förväntas att visa låg ensiffrig tillväxt. Betald CAPEX, exklusive kostnader för licenser och frekvenser, förväntas vara i spannet 14,0-15,0 GSEK.
 • Det förväntas att den svenska masttransaktionen, som tillkännagavs den 27 januari 2022, kommer att slutföras i det andra kvartalet och att nettolikviden förväntas att bli omkring 5,4 GSEK.
 • Styrelsen har tidigare tillkännagivit sin intention att skifta ut nettolikviden från den svenska masttransaktionen till aktieägarna genom antingen en extraordinär utdelning eller ett aktieåterköpsprogram. Styrelsen har nu beslutat att metoden för en sådan utskiftning ska vara ett aktieåterköpsprogram.

 

 

VD-kommentar...

 

”Vi upplevde en stark start på 2022. Vår transformation mot ett smartare, mer digitalt och mer kundcentrerat Telia, som levererar uthållig tillväxt, blir alltmer synbar. Nätverksinvesteringar i kombination med rikare innehåll och tjänstepaketering hjälper till att driva tillväxt över alla enheter, medan förbättringar avseende hur vi tjänar våra kunder reducerar svarstiderna och förbättrar deras upplevelse. Det senare ger ett solitt fundament för positiv långsiktig kundnöjdhet och nyckeltal runt kostnaden för att tjäna våra kunder, möjliggjort av vår digitala transformation. Detta i kombination med en fortsatt optimering av personalstyrkan minskar de operationella kostnaderna och motverkar inflationstrycket omkring oss. Den fruktansvärda ryska invasionen av Ukraina, som vi fördömer på starkast möjliga sätt, överskuggar kvartalet och belyser återigen vikten av vårat syfte, våra produkter och våra tjänster då vi håller människor uppkopplade och företag säkra i en tid då kommunikation är viktigare än någonsin.

 

Under kvartalet har vi sett goda framsteg avseende våra fyra strategiska prioriteringar.

 

Kärnan i att inspirera våra kunder (”Inspiring our Customers”) är en ständig förbättring av våra erbjudanden, för närvarande mest synlig i form av nya teknologier och bredare aggregerat innehåll, vilka båda stödjer en genomsnittlig tillväxt om 2-3% i kvartalet för den genomsnittliga intäkten per abonnemang. Premium-sportinnehåll hjälper både vår ledande bredbands- och tv-verksamhet i Sverige, nu med över 1 miljon tv-kunder och bidrar till att fiberintäkterna växte med 13% sett över koncernen. Mindre synligt, men av ökande betydelse, är vikten av förbättrad säkerhet avseende kommunikation. Över våra marknader höjer regeringar försvarsbudgetar och offentliga företag efterfrågar förbättrad kommunikationssäkerhet. Telias erfarenhet av att vara en pålitlig partner till myndigheter gör oss väl positionerade för att tillgodose förhöjda kommunikationsbehov hos försvarsmakterna och kritiska offentliga organisationer över Norden och Baltikum.

 

Vi ansluter alla (”Connect Everyone”) genom att bygga 5G och där är vi på rätt väg för att nå en befolkningstäckning om mer än 90% på de flesta marknader till 2023, genom att modernisera våra 4G-nätverk samt bygga ut fibertäckningen. Specifikt avseende 5G erbjuder vi nu 5G till 36% av befolkningen i Norden och Baltikum, med nära 70% befolkningstäckning i Finland och 50% i både Norge och Danmark. Vi är stolta över innovationskraften i våra nätverk, vilket exemplifieras genom att vi blev den första operatören i världen att lansera 4G/5G edge slicing för att driva ett privat nätverk när vi kopplade upp Sandviks testgruva i Finland i februari, vilket möjliggör för utvecklingen av digitala gruvlösningar baserade på Telias edge computing-funktion. Vi är också stolta över att ha tilldelats RAN-kontraktet för nästa generations larmnät i Sverige av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, något som återigen illustrerar vår status som betrodd partner avseende kritiska tjänster.

 

Vår strategiska prioritet att öka digitaliseringen (”Transform to Digital”), avancerar framåt. Moderniseringen av IT-infrastrukturen och nedmonteringen av gamla system, nu med över 25% av dessa nedstängda, resulterade under kvartalet i strukturella kostnadsbesparingar om 80 MSEK. Förutom lägre IT-kostnader möjliggör transformationen operativa fördelar och vi kan nu se en minskning av inkommande samtal från konsumenter i Sverige när vi eliminerar felkällor och strävar efter ett skifte till digitala kanaler.

 

Dessa ansträngningar bidrar tillsammans till vår prioritet att leverera uthålligt (”Deliver Sustainably”), vars kärna är att exekvera konsekvent och uthålligt över tid för att skapa värde för alla våra intressenter. Jag är glad över att våra finansiella mått är sunda med återgång till tjänsteintäkts- och EBITDA-tillväxt alltmer robust, vilket exemplifieras av att våra kärnverksamheter inom telekom ökar tjänsteintäkterna med 2,9% och EBITDA med 4,6%. Mobiltjänsteintäkterna växte i alla enheter och vi arbetar med att införa inflationslänkad prissättning i våra företagskontrakt där det är möjligt för att skapa hållbara inflationsbaserade prissättningsmekanismer. Vi är på rätt väg att möta målet att minska de operationella kostnaderna med 2 GSEK till 2023 då de operationella kostnaderna minskade med 3% i det första kvartalet, trots inflation. Detta hjälpte alla våra telekomenheter, inklusive Finland, att växa EBITDA i kvartalet. Vår balansräkning är motståndskraftig med en nettolåneskuld/ EBITDA om 2,09x i slutet av kvartalet, vilket är  i den nedre delen av målintervallet. I mars kunde vi emittera vår andra gröna hybridobligation, om 500 MEUR, till tillfredsställande villkor trots marknadsvolatilitet, att användas för att finansiera mer energieffektiva nätverk och gröna digitala lösningar.

 

Sett till våra marknader levererade Sverige på sin uttalade ambition att fortsätta visa positiv tillväxt, med tjänsteintäkter som ökade 1,8% och EBITDA 4,4%. Intäkterna från både mobila och fasta tjänster växte, kundbaserna avseende mobila avtalsabonnemang och bredband förblev stabila. Fibertillväxten var återigen större än minskningen av kopparanslutningar och Telia Sveriges ledande IPTV-produkt fortsätter att vara en lysande stjärna med intäktstillväxt om 15%.

 

Att få till en vändning i Finland under 2022 förblir av yttersta vikt och vi ser i kvartalet positiva tecken med en stabilisering av både tjänsteintäkterna och EBITDA. Detta kommer som en följd av en omfattande, långsiktigt plan för vändning som kapslar in nätverkskvalité, varumärkesuppfattning, kommersiellt exekverande, kostnadseffektivisering med mera, som tillsammans syftar till att möjliggöra för en utveckling i linje med marknaden över tid. Även om förbättringar börjar skönjas har vi mer arbete framför oss och förblir på rätt väg för en bekräftad och uthållig vändning i den andra halvan av året.

 

Som Norges största utmanare levererar Telia Norge en bred acceleration av sin prestation med tjänsteintäktstillväxt om 6,6%. Detta drevs av att företagssegmentet fortsatte att vinna betydande kontrakt, detta kvartal inklusive en förlängning av ett centralt ramavtal som omfattar 120 statliga myndigheter. Både mobila och fasta tjänsterna växte med 9,0% respektive 2,5%. En solid bas för ytterligare acceleration tillhandahålls av vårt marknadsledande 5G-nätverk som var det mest prisbelönta 5G-nätverket i Opensignals undersökning av faktiska användarupplevelser, inklusive en exklusiv topplacering i kategorin 5G-gaming.

 

Våra marknadsledare i Litauen och Estland fortsatte tidigare kvartals trend med utmärkta resultat av konsekvent leverans, med medelhög till hög ensiffrig tillväxt för både tjänsteintäkter och EBITDA om 5,6% och 5,4% i Litauen respektive 8,0% och 7,8% i Estland. Förbättringstakten i Danmark tar fart drivet av intäkterna från mobila tjänster som växte med 3,0% under kvartalet, jämfört med en oförändrad nivå under det fjärde kvartalet, vilket drev en EBITDA-tillväxt om 5,4%. Vi strävar efter att fortsätta tillväxtbanan genom att säkerställa en prissättning som återspeglar vår förbättrade nätverkskvalitet, ökad datatrafik och inflation.

 

Vår Tv och Media-enhet upplevde flera rörliga delar under kvartalet. Annonsering presterade återigen starkt med en intäktsökning om 11%. Övergången till digitalt fortsätter med full fart och digital annonsering växte med 26% och levererade en tredjedel av den totala tillväxten, trots god fart även avseende den linjära delen. Betal-tv-intäkterna var oförändrade under kvartalet då den starka tillväxten inom sport i Sverige, stimulerad av Champions League, motverkades av nedgångar i andra segment, framför allt drivet av tuff konkurrents från globala OTT-leverantörer inom film och serier. Starkare innehåll och finjusterade kommersiella erbjudanden planeras för de kommande kvartalen för att motverka det sistnämnda. Som konstaterades i januari så resulterar högre innehållskostnader för premiumsport i ett lägre EBITDA-bidrag detta år för Tv och Media, med en minskning om 311 MSEK i det första kvartalet. Den betydande ökningen av innehållskostnader under det första kvartalet, jämfört med motsvarande period förra året, kommer dock gradvis att mattas av under året och våra utsikter för koncernen 2022 med en låg ensiffrig tillväxt för både tjänsteintäkterna och EBITDA är oförändrade.

 

Försäljningen av 49% av våra svenska master som tillkännagavs i januari framskrider som planerat och förväntas slutföras under det andra kvartalet, snabbare än tidigare uppskattat.

 

I avvaktan på slutförandet av transaktionen har styrelsen beslutat att genomföra ett aktieåterköpsprogram på 5,4 GSEK, vilket i kombination med vårt starka åtagande avseende ordinarie utdelning, ytterligare kommer att stärka en attraktiv och uthållig ersättningsprofil för aktieägarna.

 

Även om våra marknader hittills har visat sig vara motståndskraftiga mot effekterna från den ryska invasionen av Ukraina, är vi djupt oroade över det mänskliga lidande som orsakats av konflikten och är fokuserade på att göra det möjligt för våra produkter och tjänster att ge lindring och stöd där det är möjligt. Detta har inkluderat tillfälligt tillhandahållande av gratis eller anslutningar till reducerade priser, till och från Ukraina, tillgång till nyhetskanaler och information om konflikten, hårdvara, anslutningar och stöd för jobbkampanjer för ukrainska flyktingar och för ukrainska företag, samt donationer till humanitära hjälpinsatser i Ukraina, med mera. Jag är ledsen över situationen men inspireras av uthålligheten hos våra kollegor i framför allt Baltikum och Finland givet osäkerheten och otroligt stolt över att Telia håller människor och samhällen sammankopplade i tider som dessa.

 

Trots bristen på tydlighet avseende konfliktens längd och utfall, vilken vi fortsätter att övervaka noggrant, är jag uppmuntrad av de synliga tecknen avseende de framsteg som vi gör för att skapa ett bättre Telia till förmån för alla kunder, anställda likväl som alla andra intressenter.”

 

Allison Kirkby

VD & koncernchef

 

 

I VD-kommentar, är alla tillväxttal presenterade i enlighet med definitionen ”jämförbar bas” och EBITDA avser justerad EBITDA, om inget annat anges. Se definitioner för ytterligare information.

 

 

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 07.00 CET.

 

 

För mer information, kontakta gärna Iréne Krohn, Presschef, 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

 

 

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.


Vi är Telia Company. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.

Taggar: