Telia Company delårsrapport januari-september 2019

Report this content

LEVERERAT: STARKT FRITT KASSAFLÖDE
  
Sammanfattning tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar sjönk 3,7 procent. Nettoomsättningen steg 2,4 procent i rapporterad valuta till 21 180 MSEK (20 685). Tjänsteintäkter på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar sjönk 1,3 procent.
  • Justerad EBITDA exklusive den positiva effekten från IFRS 16, ökade 1 procent, på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar. På jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, ökade justerad EBITDA 11,0 procent. Justerad EBITDA ökade 18,5 procent i rapporterad valuta till 8 268 MSEK (6 977). Justerad EBITDA-marginal steg till 39,0 procent (33,7).
  • Justerat rörelseresultat sjönk 2,8 procent till 3 852 MSEK (3 964).
  • Totalt nettoresultat sjönk till 2 428 MSEK (3 026). Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till 2 375 MSEK (2 825).
  • Fritt kassaflöde, från kvarvarande och avvecklad verksamhet steg till 5 310 MSEK (2 963). Operationellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet steg till 4 743 MSEK (2 569). Kassaflöde från löpande verksamhet steg till 8 559 MSEK (6 299).
  • Utsikterna för 2019 är oförändrade.
  • De nya redovisningsprinciperna avseende leasing, IFRS 16, har haft väsentliga effekter på de finansiella rapporterna för 2019. Jämförande information för 2018 har inte omräknats. Se not 1.

Sammanfattning niomånadersperioden

  • Nettoomsättningen på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, föll 3,7 procent. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 3,2 procent till 63 298 MSEK (61 351).
  • Justerat rörelseresultat sjönk 6,0 procent till 10 483 MSEK (11 153).
  • Totalt nettoresultat steg 25,9 procent till 5 879 MSEK (4 670). Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare steg till 5 769 MSEK (4 275).

Kommentarer av Christian Luiga, Tillförordnad VD & koncernchef
    
“Vi har tidigare sagt att det andra halvåret 2019 skulle vara bättre än det första halvåret och det tredje kvartalet 2019 bekräftar detta. Under det första halvåret ökade våra operativa kostnader med 1 procent och i det tredje kvartalet har de minskat med 4 procent. Justerad EBITDA exklusive effekter från IFRS 16 steg med 1 procent på jämförbar bas i det tredje kvartalet jämfört med sänkningen om 3 procent under första halvåret 2019. Operationellt fritt kassaflöde är positivt och uppgår till 11,6 GSEK till dags dato, jämfört med 9,4 GSEK under motsvarande period 2018. Förbättringen är främst driven av förvärv och rörelsekapital, varav en del är fasning mellan kvartalen. Vi upprepar våra utsikter för 2019 om cirka 12-12,5 GSEK. Trenden i tjänsteintäkter har förbättrats med en nedgång om 1,3 procent i det tredje kvartalet jämfört med en nedgång om 2 procent under det första halvåret. Generellt har kommersiella aktiviteter i konsumentsegmentet hjälpt till att förbättra tjänsteintäkterna och dessa aktiviteter förväntas ge ytterligare positiv påverkan kommande kvartal. Tjänsteintäkterna försämrades dock på grund av traditionella tjänster och ett något svagare företagssegment jämfört med andra kvartalet.
    
Jag har nu varit tillförordnad VD en månad för detta fantastiska företag. Efter fem år som finansdirektör kan jag till strategin väl och jag är dedikerad att leverera i enlighet med den. Det är nu dags att öka fokus ytterligare på genomförande. I Sverige har vi ambitionen att nå ut till alla hushåll med hög hastighet, högkvalitativa bredbandstjänster, både på vårt prisbelönta mobilnät och på vårt och andras fibernät. Vi har tagit kliv framåt inom detta område och vi kommer att förbättra tjänsteintäkterna ytterligare. Vi ser även att vi gradvis ökar vår marknadsandel i företagssegmentet, speciellt genom ICT-tjänster. I Norge kommer vi att ha en liknande position tack vare Get och uppgraderingen till 5G som vi berättade om förra veckan. I Finland ökar vi vår förmåga, senast genom utbyggnaden av 5G i de största städerna och lanseringen av 5G-abonnemang med hastigheter på upp till 1 000 Mbit/s. De starka positionerna på våra marknader skapar en ännu bättre möjlighet att förbättra kundupplevelsen, genom konvergens, där vi inte uppnått vår fulla potential ännu. Vi är även förväntansfulla och angelägna att ta vara på Bonnier Broadcastings styrkor så snart EU-kommissionen har fattat sitt slutliga beslut, som förväntas senast den 19 november. Inom företagssegmentet har vi bevisat våra styrkor inom ICT, speciellt inom uppkopplade saker där vi för närvarande ökar intäkterna med mer än 20 procent. Detta är ytterligare bevis på vår strategi att vara den utvalda digitala partnern.
     
Förutom att stärkt kundupplevelse och lojalitet, så kommer konvergens förbättra avkastning på investeringar, både nu och i framtiden, och på så sätt skapa aktieägarvärde.
     
Fokus på att sänka vår kostnadsbas fortsätter, där vår nya operativa modell skapar en god grund för att bli ett än mer effektivt företag. Genom att rekonstruera vår leveransmodell och tekniska plattform, förväntar vi oss att komma ut snabbare på marknaden samtidigt som vi skall skapa markant effektivisering avseende it- och nätkostnader. Vid utgången av året kommer vi att ha nått en årstakt på cirka 200 MSEK i kostnadsbesparingar från den nya operativa modellen. Per den 1 oktober 2019 tog vi in Finland och har flyttat cirka 250 medarbetare till vår enhet Common Products and Services. Norge, Estland och Danmark tas in 1 januari 2020. Slutligen kommer vi fortsatt fokusera på vår hållbarhetsagenda inklusive våra miljömål, ”daring goals”.
    
Vi upprepar vårt uttalande från andra kvartalet att sammansättningen av operationellt fritt kassaflöde 2019 skiljer sig mot våra ursprungliga planer. Vi har levererat snabbare än planerat i förändring av rörelsekapital vilket har ökat nuvarande kassaflöde samtidigt som det innebär att möjligheterna att öka det framgent minskar. Vi ser även att möjligheten att minska CAPEX 2020 är begränsad givet förväntad kunddriven efterfrågan och vår ambition inom bredbandsfiber såväl som att behålla en ledande roll inom mobilt genom 5G. Vi har en stabil bas på vilken Bonnier Broadcasting kommer att bidra så snart transaktionen är godkänd. Men med hänsyn till alla delar är det för närvarande en större osäkerhet avseende nivån på operationellt fritt kassaflöde för 2020.
   
Trots den vändande trenden har vi en långsammare återhämtning av tjänsteintäkter än förväntat, vilket påverkar förväntad skuldsättningsgrad negativt. Tillsammans med en potentiellt svagare konjunkturutveckling, har vi beslutat att inte genomföra de återstående 5 GSEK av det treåriga återköpsprogrammet. Sedan starten har vi spenderat 10 GSEK eller cirka 6 procent ytterligare avkastning till våra aktieägare. Både ledningen och styrelsen anser fortsatt att den ordinarie utdelningen utgör en stark bas för att skapa aktieägarvärde.
      
Som nämnts ovan upprepas våra utsikter för helåret avseende operationellt fritt kassaflöde om 12-12,5 GSEK. Vi kommer att ge utsikter för 2020 i samband presentationen av resultatet för det fjärde kvartalet.
     
Jag skulle vilja framföra ett varmt tack till våra medarbetare för de starka insatserna hittills under 2019. Det engagemang som ni visat gör mig ännu mer övertygad att vi kommer kunna leverera den potential som vi har framgent.”
    
   
Christian Luiga, Tillförordnad VD & koncernchef


   
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl. 07:00 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
       
   
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

   
     
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.

Taggar: