Telia Company delårsrapport januari-september 2020

Report this content

Stabil EBITDA trots covid-19

Sammanfattning tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen steg med 2,0 procent till 21 530 MSEK (21 101) och på jämförbar bas4 sjönk nettoomsättningen med 3,7 procent.
 • Tjänsteintäkterna steg med 2,2 procent till 18 733 MSEK (18 338) och på jämförbar bas4 sjönk tjänsteintäkterna med 4,8 procent.
 • Justerad EBITDA föll med 0,2 procent till 8 211 MSEK (8 226) och justerad EBITDA-marginal föll till 38,1 procent (39,0). På jämförbar bas4 föll justerad EBITDA 0.6 procent.
 • Operationellt fritt kassaflöde sjönk till 3 732 MSEK (4 743) och kassaflöde från löpande verksamhet sjönk till 7 392 MSEK (8 471).
 • COVID-19 hade en estimerad påverkan på tjänsteintäkterna uppgående till 600 MSEK främst drivet av lägre roaming samt reklamintäkter. Estimerad påverkan på justerad EBITDA uppgick till 300 MSEK.
 • Den sekventiellt lägre effekten av COVID-19 förväntas att resultera i en justerad EBITDA om cirka 30,5 GSEK för helåret 2020. Som en konsekvens av detta förväntar vi oss att operationellt fritt kassaflöde för helåret kommer vara i den övre delen av det tidigare kommunicerade spannet om 9,5-10,5 GSEK.
 • Efter utgången av det tredje kvartalet tecknades ett avtal om en försäljning av Telia Carrier till ett värde av 9 450 MSEK på kassa- och skuldfri bas.
 • Styrelsen har beslutat att föreslå en extra utdelning om SEK 0,65 per aktie, avhängigt godkännande av en extra bolagsstämma.

Sammanfattning niomånadersperioden

 • Nettoomsättningen steg med 4,1 procent till 65 726 MSEK (63 127) och på jämförbar bas4 sjönk nettoomsättningen med 3,9 procent.
 • Justerat rörelseresultat sjönk med 14,5 procent till 8 950 MSEK (10 471).
 • Totalt nettoresultat minskade till 1 689 MSEK (5 891) främst drivet av en nedskrivning om -2 928 MSEK avseende ägandet i Turkcell Holding. 
 

Kommentar av Allison Kirkby, VD & Koncernchef

”Det har varit ett hektiskt kvartal för Telia Company då vi ger oss ut på en resa för att återställa Telia till att vara en kunskapsledare som överträffar industrin genom att leverera både en överlägsen kundupplevelse och verksamhetsresultat. Jag är mycket stolt över att vi lyckas hitta balansen mellan att stötta våra kunder och samhället i en tid av stor osäkerhet och att leverera på våra kortsiktiga finansiella åtaganden. Detta samtidigt som vi förbereder den strategiska riktningen vilken ska leverera hållbart och långsiktigt värde för aktieägarna.

Vårt resultat för det tredje kvartalet var uppmuntrande. Trots att tjänsteintäkterna minskade med 4,8 procent år över år till 18,7 GSEK som ett resultat av lägre intäkter från roaming och reklam, så lyckades vi igen att genom kostnadseffektiviseringar motverka en stor del av effekterna på sista raden och leverera en EBITDA om 8,2 GSEK, vilket var likvärdigt med motsvarande kvartal föregående år. Betald CAPEX för kvartalet uppgick till 3,0 GSEK och operationellt fritt kassaflöde till 3,7 GSEK. Vi har nu genererat 9,2 GSEK i operationellt fritt kassaflöde så här långt i år, och även om det fjärde kvartalet typiskt sett är svagare från ett operationellt kassaflödesperspektiv, förväntar oss att vid årets slut hamna i den övre delen av spannet för vår helårsutsikt.

Sedan vår förra delårsrapport har vi gjort goda framsteg avseende de strategiska prioriteringar som jag identifierade vid min ankomst till Telia Company för något mer än fem månader sedan.

En av dessa prioriteringar är att bygga på våra grundläggande styrkor, speciellt vårt nätverksledarskap. Därför är jag glad att i dag kunna tillkännage att Telia Company går in i två strategiska partnerskap med Ericsson respektive Nokia, vilka sammanför tre av regionens mobila pionjärer för att erbjuda överlägsen nätverksupplevelse baserad på 5G och 4G-tekonologi till Telias 10 miljoner mobilkunder i Sverige, Finland och Estland. Våra nätverk har aldrig varit viktigare för människors liv och uppehälle och de är grunden för en välmående digital ekonomi, med innovation, hållbarhet och säkerhet som kärna. Under förutsättning att vi är lyckosamma i den kommande svenska spektrumauktionen så har vi nu grunderna på plats för att bygga de mest betrodda och pålitliga 5G nätverken för samhällena i Norden och Baltikum att dra nytta av. Detta startar en flerårig investering i våra nätverk som kommer att ökas upp till fullo i 2021.

På ämnet konvergens var lanseringen av nya Telia som en ”vågad utmanare” under ett varumärke i Norge i mitten av september en stor milstolpe genom vilket vi kommer att kunna generera intäktssynergier framgent. Dessutom kommer borttagandet av varumärket Get att möjliggöra för oss att ytterligare leverera på våra ambitioner avseende kostnadssynergier.

En annan av våra prioriteringar är att söka ytterligare kostnadsbesparingar och förbättra kapitalallokeringen. Vi har utnämnt en transformationsansvarig med en bevisad erfarenhet, för att hjälpa oss att mobilisera och leverera på ett storskaligt program relaterat till processförenkling och strukturell transformation. 

Vad gäller kapitalallokering så tillkännagav vi försäljningen av Telia Carrier till Polhem Infra för ett rörelsevärde om 9,45 GSEK, vilket lyfter fram ett betydande värde för våra aktieägare från de kundrelationer och den digitala infrastruktur som Telia Carrier byggt upp under många år. Som ett resultat av denna transaktion och försäljningen av vårt innehav i Turkcell Holding (för vilket vi beräknar erhålla köpeskillingen inom kort), har styrelsen föreslagit att återställa 2019 års utdelning om SEK 2,45 per aktie, och vi kan nu fullt ut fokusera på den Nordiska och Baltiska regionen.

Slutligen, för att hjälpa oss med målet att lyckas återuppbygga Teliavarumärket till ett som är älskat och beundrat av marknaderna som vi tjänar, tillkännager jag idag tillsättandet av en ny Head of Brand som kommer att rapportera direkt till mig. Jag är glad att Per Carleö kommer att ansluta sig till oss den 1 januari 2021. Per har en omfattande karriär bakom sig inom varumärkes-byggande och marknadsföring, senast som Marketing Director på Volvo Car Sverige, ett annat ikoniskt svenskt varumärke.

Med avseende på affärsenheterna i kvartalet så var återigen våra marknadsledande affärer i Sverige och Baltikum gedigna. I Sverige ser vi att trenderna för de mobila abonnemangsintäkterna förbättrades trots att effekterna från förra årets prisjusteringar nu ligger bakom oss. För att kunna fånga framtida möjligheter kommer differentiering via innehåll vara en viktig drivkraft i en strategi som bygger på en ”mer för mer”-ansats likväl som på 5G. Avseende det sistnämnda kommer vi täcka 20 städer med 5G under det fjärde kvartalet och som nämnts ovan så har vi annonserat Ericsson som vår strategiska partner för att rulla ut det mest högkvalitativa 5G-nätverket med bäst kundupplevelse över hela Sverige, igen under förutsättningen att vi säkrar relevant spektrum. I Baltikum gör vi framsteg på vår konvergensstrategi vilket har en positiv inverkan på både den genomsnittliga intäkten per abonnemang och omsättningen av kundbasen. I Litauen tog vi medvetet ner intäkterna som kommer med låg marginal genom vår transitaffär, men stark utveckling för andra områden ledde till att EBITDA var på sin högsta nivå sedan sammanslagningen år 2017 (med en tillväxt om 7,1 procent i det tredje kvartalet). Estland rapporterade stabila tjänsteintäkter och EBITDA.

I Finland förbättrade återkomsten av sportsändningar trenden för tv, och vi förväntar oss att detta kommer att fortsätta då ishockeysäsongen kommer igång igen i det fjärde kvartalet. Mobilverksamheten fortsatte att lida av lägre roaming-nivåer och en kraftigt konkurrensutsatt marknad. För att stärka och modernisera mobilnätverket samt genomföra ytterligare 5G-utrullning, har vi som nämnts tidigare ingått ett nytt avtal med Nokia som vår strategiska partner.

Vad gäller övriga delar, så visade vår verksamhet i Norge liknande trender som i tidigare kvartal. EBITDA var oförändrad som ett resultat av en tuff jämförelsesiffra från en stark prestation men hjälpt av skyndsamma åtgärder på kostnadssidan. I Danmark förblev marknaden, trots ett fortsatt starkt intag av mobilkunder, konkurrensutsatt och EBITDA minskade med 2,3 procent.

För Tv och Media-enheten förbättras trenderna gradvis och vi fortsätter att se förbättrad efterfrågan för våra gratiskanaler i både Sverige och Finland. Som en konsekvens av det gick intäktsutvecklingen kopplat till reklam från -31 procent i det andra kvartalet till -12 procent i det tredje kvartalet. Glädjande så adderade vi även 54 000 nya tv-abonnemang efter två kvartal med förlust av abonnemang. Detta drevs av både Sverige och Finland då viktigt sportrelaterat innehåll återupptogs. Ungefär 100 MSEK i kostnader avseende innehåll har förskjutits till det fjärde kvartalet, vilket innebar en EBITDA om 249 MSEK något som var bättre än förväntat, om än fortfarande en minskning om 7,5 procent jämför med motsvarande kvartal föregående år.

Ett tema som Corona-pandemin har förstärkt är den digitala klyftan, inklusive en släpande förståelse för användning av ny teknologi hos de äldre och olikheter avseende utbildning drivet av brist på uppkoppling och teknisk utrustning. För att säkerställa att ingen lämnas utanför så har vi implementerat programmet ”Mer digital” vilket stöttar och guidar kommuner i hur de kan hjälpa sina invånare att få tillgång till och förstå hur de kan utnyttja digitala tjänster. Vi har utvecklat ett liknande program for att stötta mindre och medelstora företag i deras digitaliseringsresor (”Bli digital”). Initiativen är resultatet av givande samarbeten med Google, Microsoft och Fortnox. Sedan lanseringen i september har omkring 35 kommuner samt även runt 150 mindre och medelstora företag i Sverige och Norge engagerat sig i programmet vilket pekar på en stark efterfrågan.

I sammandrag, genom hela pandemin har vi förblivit fokuserade på de omedelbara prioriteringarna att hålla våra kunder uppkopplade, informerade och underhållna samt säkerställa att vår verksamhet levererar på våra kortsiktiga finansiella åtaganden samtidigt som vi förbereder den långsiktiga strategin som kommer att leverera uthålliga attraktiva finansiella resultat.”

Allison Kirkby
VD & koncernchef

I Kommentarer av VD och koncernchef, är alla tillväxttal presenterade i enlighet med definitionen ”jämförbar bas” och EBITDA avser justerad EBITDA, om inget annat anges. Se definitioner för ytterligare information.

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 07.00 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.

Taggar: