Telia Company delårsrapport januari-september 2021

Report this content

FORTSATTA FRAMSTEG MOT ETT BÄTTRE TELIA

Sammanfattning tredje kvartalet

 

 • Nettoomsättningen minskade 1,2% till 21 271 MSEK (21 530) och på jämförbar bas steg nettoomsättningen 3,8%.
 • Tjänsteintäkterna minskade 3,2% till 18 130 MSEK (18 733) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 2,3%.
 • Justerad EBITDA minskade 4,9% till 7 806 MSEK (8 211) och på jämförbar bas minskade justerad EBITDA 1,9%. 
 • Totalt nettoresultat uppgick till 1 643 MSEK (2 572).
 • Operationellt fritt kassaflöde minskade till 2 937 MSEK (3 732) och kassaflöde från löpande verksamhet minskade till 6 665 MSEK (7 392).
 • Europeiska kommissionen godkände försäljningen avseende 49% av mastverksamheterna i Finland och Norge till Brookfield och Alecta. Transaktionen är förbehållen slutligt regulatoriskt godkännande och är förväntad att slutföras i det fjärde kvartalet 2021. Nettolåneskuld/justerad EBITDA per Q3 inklusive försäljningslikviden från masttillgångarna är estimerad till 2,0x.
 • Utsikterna för 2021 är oförändrade.

 

Sammanfattning niomånadersperioden

 • Nettoomsättningen minskade 1,2% till 64 962 MSEK (65 726) och på jämförbar bas steg nettoomsättningen 2,8%.
 • Tjänsteintäkterna minskade 3,2% till 55 759 MSEK (57 577) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 1,0%.
 • Justerad EBITDA minskade 1,9% till 22 782 MSEK (23 225) och på jämförbar bas ökade justerad EBITDA 0,8%.
 • Totalt nettoresultat uppgick till 10 722 MSEK (1 689).
 • Operationellt fritt kassaflöde minskade till 9 031 MSEK (9 240) och kassaflöde från löpande verksamhet minskade till 20 450 MSEK (20 829).

 

 

 

VD-KOMMENTAR...

”Vårt resultat för det tredje kvartalet visar på fortsatta framsteg mot företagets långsiktiga ambitioner. Vi levererar på våra strategiska prioriteringar genom att expandera vår nästa generations tjänster inom uppkoppling, förbättrar det kommersiella drivet genom konvergens och accelererar det strukturella kostnadsuttaget. Trots att det fortfarande finns vissa motvindar, ligger nu grunden för ”Reinvent a Better Telia” fast på plats, vilket som illustreras av ännu ett kvartal med tjänsteintäktstillväxt för koncernen och även tillväxt i alla affärsenheter förutom en.

Under kvartalet levererade vi en tjänsteintäktstillväxt om 2,3% till 18,1 GSEK. Strukturella kostnadsreduceringar fortsätter enligt plan. Men, investeringar i innehåll påverkade den totala kostnadsnivån, likväl gjorde fasning av pensioner. Detta resulterade i en EBITDA-minskning om 1,9%. Det operationella fria kassaflödet var fortsatt starkt, med 9,0 GSEK genererat så här långt under 2021, med god marginal över den nivå som krävs för en utdelning om minst 2 SEK per aktie.

Under kvartalet levererade vi solida kommersiella nyckeltal på de områden där vi är den obestridda marknadsledaren. I Sverige ökade kundintaget inom alla viktiga produktområden, vilket i kombination med en ökad genomsnittlig intäkt per abonnemang resulterade i tjänsteintäktstillväxt för första gången sedan fjärde kvartalet 2016. Justerat för legacyprodukter och engångsposter i det tredje kvartalet 2020 ökade tjänsteintäkterna med 3,5%, med tillväxt i både konsument- och företagssegmentet. De operationella kostnaderna var påverkade av fortsatta investeringar i kundsupport samt fasning av pensioner. Justerat för de senare, samt en engångseffekt i det tredje kvartalet 2020 visade EBITDA en mindre tillväxt. I Baltikum fortsatte föregående kvartals starka utveckling, operativt och finansiellt, med en EBITDA-tillväxt om 9% och 5% i Litauen respektive Estland.

På de marknader där vi är utmanare var resultaten blandade. De positiva trenderna vi sett i Norge under de senaste kvartalen fortsatte. Vår abonnemangsbas i företagssegmentet som expanderade ytterligare och en konsumentbas som förblev stabil, vilket resulterade i en övergripande återgång till tjänsteintäktstillväxt. Den underliggande förbättringen maskeras dock fortfarande av en negativ påverkan från ett större grossistkontrakt, vilket även var orsaken till en EBITDA-minskning om 1%. Danmark återvände till tjänsteintäktstillväxt och ledningsförändringar gjordes under kvartalet för att driva ytterligare förbättringar. Exklusive en ej kassaflödespåverkande post var EBITDA i stort sett oförändrad. I Finland minskade tjänsteintäkterna med 1%, vilket trots allt var en förbättring från tidigare kvartal. De lägre intäkterna samt högre pensionskostnader ledde till en EBITDA-minskning om 4,5%. Våra ansträngningar för att få till en vändning fortsätter i oförminskad takt med fokus på en värdeladdning med hjälp av vår förbättrade nätverkskvalitet, 5G-merförsäljning och mediatillgångar för att driva en ökad genomsnittlig intäkt per abonnemang. Framsteg syns i vårt nätverk, varumärke samt genom att perceptionen avseende värde-för-pengarna ökar. Inom företagssegmentet ser vi även att vår datakommunikationsverksamhet vänder till tillväxt efter att ha varit i nedgång sedan 2019. Dessutom driver flytten mot mer försäljning online och genom kundsupportskanaler både effektivitet och kundupplevelse. Trots detta är en återgång till positiv finansiell utveckling sannolikt att förverkligas först under 2022.

TV & Media såg en fortsatt intäktsåterhämtning för tjänsteintäkterna med en tillväxt om 15% till vilket reklam och betal/OTT-intäktsströmmarna bidrog lika mycket. Inom C More OTT har vi sett en tillväxt på 40% i sportrelaterade abonnemang, där vårt redan starka och breda erbjudande gjordes ännu starkare under kvartalet genom lanseringen av UEFA Champions League (UCL). UCL-relaterade investeringskostnader och andra sportrelaterade innehållskostnader som skjutits upp under toppen av pandemin, resulterade i en förväntad nedgång för EBITDA i kvartalet. Konsumtionen på våra digitala annonsfinansierade plattformar ökade med 58% och 22% i Sverige respektive Finland. Linjär kommersiell tittarandel förblev stark i både Sverige och Finland.

Vårt strategiska fokus ”Inspiring our Customers” illustrerades inte bara av en stark kundbasutveckling inom viktiga produktområden, utan bevisades också av ledande kundnöjdhetsrankningar. I Sverige rankades Halebop som nummer ett i konsumentsegmentet i SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) årliga kundnöjdhetsundersökning, medan Telia erhöll positionen som nummer ett i företagssegmentet för 18:e året i rad. I Norge rankades OneCall som nummer ett i konsumentsegmentet i EPSI (Extended Performance Satisfaction Index), medan Phonero och Telia säkrade plats ett respektive två i företagssegmentet. Kundnöjdhet inkluderar i allt högre grad förväntningar på vårt miljöarbete. Vi har minskat våra egna koldioxidutsläpp med 78% sedan 2018 och fokuserar nu på att samarbeta med leverantörer för att få dem att sätta vetenskapliga klimatmål. Sju av de tio leverantörer som släpper ut mest koldioxid i vår leveranskedja har nu satt upp eller åtagit sig att sätta vetenskapligt baserade mål som hjälper oss att göra framsteg mot en klimatneutral värdekedja år 2030.

En förutsättning för att leverera på vår prioritet "Connect Everyone” är rätt spektrum. Under kvartalet stärkte vi vårt spektrum samt positionen som den främsta utmanaren i Norge genom investeringen i både 3,6GHz och 2,6GHz spektrum. Vi bibehåller fart i vår modernisering av 4G-nätverket och utbyggnaden av 5G. I Sverige har vi utökat 5G-täckningen till 25 städer medan vi i Finland och Norge har 54% respektive 31% 5G-befolkningstäckning. Vi är fortfarande den enda 5G-leverantören i Estland och är redo att kommersialisera 5G-tjänster genom snabb modernisering av siter i Litauen. Vi stärkte också vår fiberbredbandsbas genom att vår svenska bas översteg 1 miljon abonnenter, vilket tog våra totala fiberanslutningar till 1,8 miljoner, motsvarande en tillväxt om 8%.

Vår strävan avseende ”Transform to Digital” har resulterat i mer än 65 MSEK i minskade IT-kostnader under kvartalet, en ökning från nivån om 45 MSEK under det andra kvartalet. Dessa är strukturella och hållbara minskningar vilka genererats genom avveckling av äldre system och produkter samt genom konsolidering av IT-leverantörer.

I linje med vårt åtagande "Deliver Sustainably" visar vi tydliga positiva effekter från att kombinera våra starka tillgångar till attraktiva konvergerade erbjudanden, samtidigt som vi är disciplinerade avseende prissättning genom vår "mer för mer"-strategi. Vidare fortsätter vi att ta ytterligare steg mot att kapitalisera på 5G samtidigt som vi behåller vårt kostnadsreduceringsfokus. Regulatoriska godkännanden avseende torntransaktionen vilken annonserades under det andra kvartalet är på väg och transaktionen beräknas stängas under fjärde kvartalet, vilket kristalliserar infrastrukturvärde samt stärker vår balansräkning ytterligare. Slutligen tilldelades vi guldnivå-erkännandet av Ecovadis, världens största leverantör av företagshållbarhetsbetyg, för våra prestationer avseende hållbarhet och kombinerade arbete inom miljö, arbetsrätt, etik och hållbar upphandling. Guldstatus tilldelas de översta 5% av 75 000 företag globalt.

Vi upprepar våra helårutsikter avseende tjänsteintäkter och EBITDA, exklusive Telia Carrier och valutapåverkan, med en oförändrad till låg ensiffrig tillväxt, med EBITDA förväntad i den nedre delen av intervallet. Helårsutsikten för betald CAPEX förväntas ligga i intervallet 14,5 till 15,5 GSEK, högst troligt i mitten av intervallet.

Slutligen, när jag ser hur vi lyckades tillhandahålla uppkoppling, på jobbet och hemma, under hela pandemin, är jag oerhört förväntansfull över att föreställa mig de ytterligare förbättringar avseende tjänster och upplevelser vi kommer att kunna erbjuda våra kunder, anställda, aktieägare och samhällen nu när vi äntligen kan mötas igen och återuppfinna bättre (”Reinvent Better”) tillsammans.”

 

Allison Kirkby

VD & koncernchef

 

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 07.00 CET.

 

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

 

 

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

 

 

 

Vi är Telia Company. Våra 20 700 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.

Taggar: