Telia Company inleder tidigare tillkännagivet aktieåterköpsprogram

Report this content

 

Telia Company tillkännager idag att styrelsen har beslutat att inleda ett aktieåterköpsprogram om totalt 5,4 GSEK. Beslutet kommer efter slutförandet av den svenska masttransaktionen och den sedan tidigare kommunicerade intentionen att köpa tillbaka aktier, vilket tillkännagavs i samband med Telia Companys delårsrapport januari-mars 2022, den 27 april 2022.

 

Syftet med programmet är att överföra överskottskapital till aktieägarna och därigenom stärka Telia Companys attraktiva, långsiktiga aktieägarersättning.

 

De senaste årens gjorda avyttringar av Telia Company, främst Telia Carrier-verksamheten och minoritetsandelar i de finska och norska mastverksamheterna, har resulterat i en förstärkning av bolagets balansräkning, med en nettolåneskuld/justerad EBITDA-kvot om 2,09x per den 31 mars, 2022, väl i linje med Telia Companys ambition att upprätthålla en nettolåneskuld/justerad EBITDA i spannet 2,0-2,5x.

 

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att hanteras av ett värdepappersföretag eller kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende tidpunkten för återköpen av Telia Companys aktier oberoende av Telia Company.

 

Avsikten är att makulera de återköpta aktierna. Ett förslag om indragning av sådana aktier avses att presenteras för aktieägarna vid Telia Companys årsstämma 2023.

 

Aktieåterköpsprogrammet är föremål för följande villkor:

  • Återköpen ska ske på Nasdaq Stockholm och i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelbok för emittenter, MAR och Safe Harbor-förordningen.
  • Aktieåterköpen ska påbörjas tidigast den 15 juni 2022 och ska vara slutförda senast den 28 februari 2023.
  • Maximalt belopp som kan användas för återköp under perioden är 5,4 GSEK.
  • Det värdepappersföretag eller kreditinstitut som får mandat av Telia Company att genomföra återköpen för dess räkning kommer att instrueras om ett lägsta belopp, till vilket aktier minst skall återköpas, under varje hel kalendermånad som återköpsprogrammet pågår.
  • Betalning för aktierna kommer att erläggas kontant.
  • Ett maximalt antal aktier får återköpas så att Telia Companys totala innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av Telia Companys totala antal emitterade aktier. Det totala antalet emitterade aktier i Telia Company uppgår för närvarande till 4 089 631 702. Telia Companys innehav av egna aktier var 312 837 per den 31 maj 2022.

 

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2022 kl. 10:20 CET. 

 

För mer information, kontakta Iréne Krohn, Presschef: 0771 77 58 30, besök vårt Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany. 

 

Framtidsinriktade uttalanden 

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll. 

 

Vi är Telia Company. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.