TeliaSonera har förvärvat 88 procent av TEO LT

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ITALIEN

Disclaimer

Uppköpserbjudandet kommer inte att genomföras i USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien. Kopior på detta material kommer inte att göras och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien.

Uppköpserbjudandet kommer att genomföras i enlighet med Republiken Litauens lagar och kommer inte att vara föremål för någon anmälan hos eller godkännande av någon utländsk myndighet. TeliaSonera har inlämnat handlingar avseende uppköpserbjudandet till Bank of Lithuania och lanserade uppköpserbjudandet efter godkännande av prospektet för uppköpserbjudandet.

Denna information är inte och utgör heller inte en del av ett erbjudande eller inbjudan att sälja, eller ett erbjudande eller inbjudan att köpa något värdepapper i någon jurisdiktion. Inte heller skall det (eller någon del av det) eller det faktum att det har distribuerats utgöra basen av eller förlitas på i samband med något kontrakt därom.

Uppköpserbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller genom andra medel eller med hjälp av mellanstatlig eller utländsk handel eller genom nationella börser, i USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien.

Detta inkluderar men är inte begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet. Följaktligen kommer inte, och får inte, kopior på detta dokument eller dokument relaterade till erbjudandet skickas eller på annat sätt överföras, distribueras eller vidarebefordras till USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien.

Samtliga accepter av erbjudandet som lämnats till följd av direkt eller indirekt överträdelse av dessa begräsningar kommer att vara ogiltiga. Inga värdepapper eller liknande erbjuds uppköp och om accept skickats av någon bosatt i USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien kommer den inte att godkännas. Ingen intresseanmälan avseende uppköpserbjudandet är efterfrågad i och med detta material.

Utskicket, publiceringen eller distributionen av denna information må vara begränsat av lag i vissa jurisdiktioner och därför skall personer i sådana jurisdiktioner, till vilken denna information är skickad, publicerad eller distribuerad informera sig om och beakta sådana begränsningar.

Mottagande av denna information utgör inte ett uppköpserbjudande i de jurisdiktioner där det skulle vara olagligt att genomföra uppköpserbjudandet och i sådana fall kommer det att betraktas som att ha distribuerats endast i syfte att informera. Personer som mottar detta dokument eller några relaterade dokument (inklusive förmyndare och förvaltare) skall notera begränsningarna och får inte skicka eller distribuera detta dokument inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien. Detta kan leda till ogiltiga accepter.

Genom att klicka på ”Jag accepterar” nedan medger du att du inte är bosatt i USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien eller är fysiskt närvarande i USA, Kanada, Australien, Japan eller Italien.


Det frivilliga uppköpserbjudandet på den öppna marknaden är nu avslutat. TeliaSonera äger nu 93.2 millioner aktier i TEO LT och har därmed ökat ägandet från 68.29 % i början av maj till nuvarande 88.15% (inklusive aktier förvärvat av East Capital). Totalt uppgår inköpsvärdet till EUR 59.3 miljoner.

Efter överenskommelsen med East Capital om att förvärva 7,87% av TEO LT den 7 maj, inleddes uppköpserbjudandet den 5 juni och avslutades den 29 juni. Priset var 0,637 EUR kontant per aktie. 12.7 miljoner aktier lämnades in i budet och 80.4 miljoner aktier förvärvades på den öppna marknaden till samma pris, 0,637 EUR under perioden 8 maj till och med 29 juni.

-Det har varit mycket framgångsrikt initiativ och är ett viktigt steg på vägen mot genomförandet av vår strategi att öka ägandet i våra kärninnehav. Vi lyckades öka vårt ägande i TEO LT med 20 procentenheter. De allra flesta institutionella investerarna har accepterat vårt erbjudande. Det är tydligt att TEO kommer att ha en helt annan roll på börsen i fortsättningen men vår avsikt är att fortsätta ha bolaget noterat så länge det är en rimlig, säger Per-Arne Blomquist, Vice verkställande direktör samt ekonomi- och finansdirektör.

Hanteringen av alla säljorder placerade i uppköpserbjudandet kommer att äga rum onsdagen den 4 juli, 2012.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2012 kl 08.30.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar