TeliaSonera januari-juni 2012

Förbättrat kassaflöde tack vare MegaFon-transaktion

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv var oförändrad. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 1,1 procent till 26 294 MSEK (26 003).
 • Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv sjönk 0,8 procent. I rapporterad valuta sjönk påverkbar kostnadsmassa 1,2 procent till 7 679 MSEK
  (7 771).
 • EBITDA före engångsposter sjönk 3,5 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 2,0 procent till 9 006 MSEK (9 186) och marginalen sjönk till 34,3 procent (35,3).
 • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 6,1 procent till 6 561 MSEK (6 985).
 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare steg med 10,0 procent till 4 247 MSEK (3 860) och vinst per aktie till 0,98 SEK (0,89). I nettoresultatet ingår en kapitalvinst netto om 3 013 MSEK från MegaFon och goodwillnedskrivning om 3 070 MSEK inom Mobilitetstjänster.
 • Fritt kassaflöde steg till 14 788 MSEK (1 440) och påverkades positivt av utdelning från MegaFon om 11 726 MSEK netto efter skatt.
 • Under kvartalet ökade antalet abonnemang med 1,4 miljoner i de konsoliderade verksamheterna och med 0,8 miljoner i intressebolagen. Totalt antal abonnemang uppgick till 174,6 miljoner.
 • Utsikterna för 2012 är reviderade. Omsättningstillväxten i lokala valutor och exklusive förvärv förväntas bli i spannet 0-1 procent. EBITDA-marginalen före engångsposter förväntas bli cirka 35 procent.

Första halvåret

 • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 1,5 procent. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 2,3 procent till 51 987 MSEK (50 838).
 • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 4,1 procent till 8 155 MSEK (8 506) och vinst per aktie till 1,88 SEK (1,93).
 • Fritt kassaflöde steg till 16 981 MSEK (4 087).

Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef
“Intäkterna i lokala valutor var i princip oförändrade i det andra kvartalet jämfört med samma kvartal förra året. Trenden inom Bredbandstjänster och Eurasien har varit relativt stabil medan Mobilitetstjänster redovisade en avmattning i tillväxten avseende tjänster och hårdvaruförsäljning. Mobilitetstjänster Sverige redovisade tillväxt för det 22:a kvartalet i rad om än på en lägre nivå än tidigare medan tillväxten i Spanien saktade in trots att man tagit ytterligare marknadsandelar.

Inom Bredbandstjänster ser vi en fortsatt stark efterfrågan på våra fibererbjudanden då fyra av tio hushåll i Sverige som erbjuds våra tjänster tecknar sig för dem. Under första halvåret 2012 har vi förbättrat våra interna processer och utökat resurserna och är nu redo att erbjuda fiber till fler nya kunder.

Det är glädjande att se att Eurasien, vår tillväxtmotor, fortsätter att redovisa tvåsiffrig tillväxt och att alla länder bidrar. Tack vare den snabba abonnemangstillväxten i länder som Nepal, har vi minskat vårt beroende av en marknad. Kcell i Kazakstan står idag för 30 procent av vår abonnemangsbas i regionen, ned från 50 procent för fem år sedan.

I april nådde vi en viktig milstolpe då TeliaSonera tillsammans med AF Telecom och Altimo löste ägartvisterna i MegaFon. Detta ledde till att vi fick en engångsutdelning på 12,4 miljarder SEK i det andra kvartalet. Med en total investering om blygsamma 1,2 miljarder SEK sedan bildande av bolaget 1994 är vår satsning i MegaFon en äkta framgångssaga. Tyvärr kvarstår dödläget i Turkcell. Vi beklagar att bolagsstämman skjutits upp och vi har gett vårt fulla stöd till att både betala utdelning och att utöka antalet oberoende styrelseledamöter.

Kundbeteendet förändras snabbt i vår bransch. Operatörerna behöver därför ändra sina affärsmodeller från att vara röst- till databaserade där nya paketerade erbjudanden kommer att vara beroende av dataanvändning snarare än röstminuter. TeliaSonera kommer att ta en ledande position i att introducera erbjudanden som är databaserade och som är attraktiva för kunderna, men samtidigt genererar intäkter för framtida, främst datadrivna, investeringar. Vårt initiativ att sänka internationella roamingpriser för data, vilket nyligen utvidgades till USA och Kroatien och våra exklusiva samarbeten med partners som Spotify, vilket nu är tillgängligt i hela Norden, är bra exempel på den framtida inriktningen.

Då uppkoppling blir en alltmer utbredd grundläggande del av samhället och människors vardag, blir frågor om utnyttjande av teknik, rätten till integritet samt yttrande- och åsiktsfrihet allt viktigare. Under kvartalet initierade TeliaSonera ett handlingsprogram för att ytterligare förstärka fokus och aktiviteter inom detta viktiga område. Vi är också en av initiativtagarna till en dialog som omfattar elva branschledare med syfte att formulera gemensamma principer för att adressera dessa frågor.

Mot bakgrund av den pågående branschförändringen som beskrivs ovan, behöver operatörer inklusive TeliaSonera, förändra sin affärsmodell, hantera sin strukturella kostnadsbas och se över sitt arbetssätt för att säkerställa framtida lönsamhet. Baserat på resultatet för första halvåret reviderar vi våra utsikter för 2012 och förväntar oss att intäkterna i lokala valutor kommer att bli mer eller mindre oförändrade och att EBITDA-marginalen kommer att bli något lägre jämfört med förra året.”

Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2012 kl. 07.00 svensk tid.

Frågor om rapporterna:
TeliaSonera AB

Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.com

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com