TeliaSonera januari-mars 2012

Försvarar kärnverksamheten trots priskonkurrens

  • Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv ökade 2,9 procent. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 3,5 procent till 25 693 MSEK (24 835).
  • Påverkbar kostnadsmassa i lokala valutor och exklusive förvärv sjönk 2,1 procent. I rapporterad valuta sjönk påverkbar kostnadsmassa 1,7 procent till 7 440 MSEK
    (7 572).
  • EBITDA före engångsposter sjönk 1,4 procent i lokala valutor och exklusive förvärv. I rapporterad valuta sjönk EBITDA 0,7 procent till 8 824 MSEK (8 890) och marginalen sjönk till 34,3 procent (35,8).
  • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 8,5 procent till 6 641 MSEK (7 258). Resultat från intressebolag sjönk 36,2 procent till 1 033 MSEK (1 619).
  • Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 15,9 procent till 3 908 MSEK (4 646) och vinst per aktie till 0,90 SEK (1,04).
  • Fritt kassaflöde sjönk 17,2 procent till 2 193 MSEK (2 647) på grund av högre betald CAPEX och högre betald ränta.
  • Under kvartalet ökade antalet abonnemang med 1,2 miljoner i de konsoliderade verksamheterna och med 1,1 miljoner i intressebolagen. Totalt antal abonnemang uppgick till 172,4 miljoner.
  • Utsikterna för 2012 är oförändrade.

 
Kommentarer av Lars Nyberg, VD och koncernchef

“Den organiska tillväxttakten förbättrades i det första kvartalet jämfört med tidigare kvartal. I Eurasien var tillväxttakten fortsatt tvåsiffrig medan intäkterna inom Bredbandstjänster var nästan i paritet med förra året. Inom Mobilitetstjänster drevs tillväxten främst av hårdvaruförsäljning.

Trots priskonkurrens på många av våra marknader, försvarade vi vår kärnverksamhet med framgång inom Mobilitetstjänster, då tillväxten i mobildataintäkter kompenserade för nedgången i röst och meddelanden. Förändrat kundbeteende, vilket leder till en ändrad produktmix, belyser behovet av att utveckla våra affärsmodeller och hur vi tar betalt för våra tjänster framöver. Vi har legat i framkant och hävdat att då priserna för röst kommer att fortsätta att sjunka måste det bli ett starkare samband mellan användande och pris på data. TeliaSonera leder denna utveckling mot en ny hållbar affärsmodell. Vi har under en längre tid argumenterat för en trappstegsmodell för prissättningen av data, lägre kostnader för dataroaming och nyligen kommunicerat att vi, över tid, kommer att ta betalt för mobil ip-telefoni. Detta kommer att lanseras i Spanien inom en månad och i Sverige för nya abonnemang under sommaren.

Inom Bredbandstjänster Sverige ser vi en stark efterfrågan på våra fibererbjudanden från våra kunder även om fokus primärt har legat på förbättrade interna processer under det första kvartalet. I Finland, vår näst största marknad, har vi under en tid haft en negativ trend och tappat marknadsandel. För att vässa vår profil och stärka vår verksamhet och varumärket Sonera, har vi anställt Robert Andersson som VD för Sonera i Finland och han kommer också att ingå i koncernledningen.

I Eurasien har Ncell i Nepal varit en framgångssaga sedan förvärvet 2008 och har nu passerat 7 miljoner abonnemang. Vi är därför glada att vi i april tecknade en överenskommelse om att öka vårt innehav ytterligare. Då vår strategi är att vara en stark majoritetsägare i kärninnehav strävar vi också att efter att avyttra minoritetsintressen i icke kärnverksamhet. Därför beslutade vi att avyttra vår ägarandel om 18,6 procent i Smart Mobile och lämna den hårt konkurrensutsatta mobilmarknaden i Kambodja.

Avseende MegaFon har vi bekräftat att diskussioner pågår mellan oss och de två andra aktieägarna, AF Telecom och Altimo, gällande framtida ägarstruktur och styrning av bolaget.

Vi upprepar våra utsikter för 2012 och tror att vårt fortsatta arbete med att utveckla våra prismodeller och noggrant granska kostnaderna inom hela organisationen, kommer att leda till en EBITDA-marginal på samma nivå som förra året.”

 
Frågor om rapporterna:

TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.com

 
Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2012 kl. 07.00 svensk tid.

Taggar:

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com