TeliaSonera stärker sin position i Danmark genom förvärv av debitel Danmark

TeliaSonera AB har undertecknat ett avtal om köp av 100 procent av aktierna i den danska mobiloperatören debitel Danmark A/S, med cirka 300 000 mobilabonnemang. Förvärvet inkluderar debitels 50 procentiga ägarandel i DLG-debitel I/S, som verkar under varumärket DLG Tele.

- Affären stärker vår ställning på den danska mobilmarknaden och visar tydligt på vår förmåga att framgångsrikt driva vår strategi för starkare tillväxt på våra hemmamarknader, kommenterar Anders Igel, vd och koncernchef för TeliaSonera AB.

TeliaSonera, det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum, har tecknat avtal om att köpa 100 procent av de utestående aktierna i danska debitel Danmark A/S (debitel) från debitel AG (78,2 procent), Fleggaard Holding A/S (8,8 procent) och Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. (DLG) (13,0 procent). Förvärvet inkluderar även debitels 50 procentiga ägarandel i DLG-debitel I/S, som debitel samäger med DLG.

Köpeskillingen för 100 procent av ett skuldfritt debitel uppgår till cirka 1 270 miljoner SEK
(140 miljoner EUR), varav TeliaSonera erlägger 860 miljoner SEK (95 miljoner EUR) i kontant ersättning vid tillträde till aktierna. Resterande köpeskilling är maximerat till 410 miljoner SEK
(45 miljoner EUR) och slutlikviden bestäms av debitels utveckling de närmaste sex månaderna.
Utöver en fristående värdering baserar sig affären på att debitels trafik ska föras över från andra operatörers mobilnät till Telia Danmarks mobilnät. Affären är villkorad av det danska konkurrensverkets godkännande.

Den 31 december 2006 hade debitel, inklusive debitels 50 procentiga ägande i DLG-debitel I/S, cirka 300 000 mobilabonnemang. Därutöver hade debitel också omkring 110 000 fasttelefoni¬abonnemang och cirka 27 000 Internetabonnemang (uppringt Internet). debitels omsättning 2006 var cirka 1 170 miljoner SEK (950 miljoner DKK), varav mer än två tredjedelar genererades av mobilverksamheten.

Förvärvet stärker TeliaSoneras position som den näst största mobiloperatören på den danska telekommarknaden. debitel fortsätter att fungera som tjänsteleverantör under separat varumärke på den danska marknaden. Inga större verksamhetsförändringar kommer att genomföras i företaget.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar