TeliaSoneras årsstämma 3 april 2012

Vid dagens årsstämma i TeliaSonera AB (publ) beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2011.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 2,85 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 10 april 2012. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden den 13 april 2012.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Ordinarie styrelseledamöterna Maija-Liisa Friman, Ingrid Jonasson Blank, Anders Narvinger, Timo Peltola, Lars Renström, Jon Risfelt och Per-Arne Sandström omvaldes. Olli-Pekka Kallasvuo valdes in som ny styrelseledamot. Anders Narvinger valdes till ordförande i styrelsen.

Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 1 100 000 kronor (oförändrat) och övriga årsstämmovalda ledamöter 450 000 kronor (oförändrat) vardera. Därutöver beslutades om ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 kronor (oförändrat) vardera samt ersättning till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 55 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 35 000 kronor (oförändrat) vardera.

Det beslutades att antal revisorer skall vara en och PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till slutet av årsstämman 2013. Arvode skall utgå enligt räkning.

Årsstämman beslutade att utse Kristina Ekengren (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten genom Solidium Oy), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder) och Per Frennberg (Alecta) tillsammans med Anders Narvinger (styrelsens ordförande) att ingå i valberedningen.

Årsstämman antog det av styrelsen framlagda förslaget till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att förvärva egna aktier vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2013 på Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors eller i enlighet med förvärvserbjudande, varvid högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget får förvärvas.

Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram 2012/2015 och säkringsåtgärder i anledning därav. Programmet kan komma att omfatta cirka 100 nyckelpersoner.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2012 kl 18.00.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar