Uttalande av TeliaSonera vd Per-Arne Blomquist, med anledning av den misslyckade årsstämman i Turkcell den 24 juni

”TeliaSonera beklagar ägartvisterna i Turkcell, vilka har varat alltför länge och borde ha lösts för länge sedan, har resulterat i ännu en misslyckad årsstämma. Vi har gjort vårt yttersta för att få till stånd en överenskommelse mellan de större aktieägarna, men eftersom Altimo och Çukurova inte lyckades lösa sitt dödläge misslyckades vi i våra försök. Det här är ett problem vi tyvärr inte kan lösa på egen hand, eftersom det kräver stöd av de två andra aktieägarna”, säger Per-Arne Blomquist, VD och koncernchef.

”Vi är mycket besvikna över resultatet av årsstämman, och vi är inte nöjda med den nuvarande strukturen där en minoritetsaktieägare kan blockera majoritetsbeslut på grund av en komplicerad holdingbolagsstruktur. Jag skulle dock vilja betona att detta är en konflikt mellan privata företag, och bör behandlas som en sådan och genom rättsliga förfaranden. Därför är alla försök att ”förstatliga” bolaget, genom att utesluta TeliaSonera från styrelsen och utse en styrelse som enbart består av ledamöter utsedda av den turkiska finansinspektionen (CMB), oacceptabla. De strider mot såväl den turkiska aktiebolagslagen som internationella fördrag vad gäller investeringar. Turkcell är noterat på börserna i Istanbul och New York. CMB:s tillvägagångssätt för att lösa dödläget i Turkcell styrelse övervakas noga av andra utländska investerare. Vi tvivlar inte på att CMB landar i en rättvis lösning”, fortsätter Per-Arne Blomquist.

”Det är uppenbart att det inte ligger i några aktieägares intresse, varken i Turkiet eller i utlandet, att utesluta ledamöter som har nominerats av aktieägarna. Tvärtom skulle det vara en tydligt negativ signal till utländska investerare i Turkiet, vilket påverkar deras vilja att investera i landet. Man får inte glömma att den näst största ägargruppen i Turkcell är ”free float”, företrädd av turkiska och internationella investerare. TeliaSonera välkomnar alla aktieägare som, tillsammans med oss, är villiga att samarbeta och stödja god bolagsstyrning och vidareutveckling av Turkcell, både i Turkiet och utomlands”, avslutar Per-Arne Blomquist.

Bakgrund

TeliaSonera har under lång tid arbetat för att öka antalet oberoende styrelseledamöter i Turkcell, i syfte att förbättra bolagsstyrningen och införa en väl fungerande styrelsestruktur, i linje med turkisk och internationell standard. TeliaSonera bedömer att den bästa lösningen skulle vara direkt styrelserepresentation, baserad på det faktiska ägandet.

TeliaSonera är en av grundarna av Turkcell och en långsiktig, strategisk investerare, med 38 procent direkt och indirekt ägande, och kommer att fortsätta att göra allt för att lösa dödläget mellan aktieägarna.

Det nuvarande dödläget är i första hand orsakat av avvaktan på det beslut som väntas från Privy Council vad gäller ägartvister mellan Altimo och Çukurova. Stämman uppnådde inte beslutsmässighet på grund av det faktum att aktieägarna inte kunde komma överens om hur Turkcell Holding skulle representeras, som äger 51 procent av det börsnoterade bolaget Turkcell Iletişim.

TeliaSonera är den i särklass största minoritetsägaren i Turkcell, varför det är uppenbart att varje ytterligare dröjsmål med att utse en ny styrelse och försena utbetalning av utdelning inte ligger i vårt intresse. Turkcell har nära 3 miljarder dollar i upplupen utdelning sedan 2010 och TeliaSonera stöder till fullo vinstutdelning i linje med bolagets utdelningspolicy.

TeliaSoneras mål och strategi är att bidra maximalt till den process som skulle göra Turkcell ett starkare och mer effektivt bolag genom nya investeringar i Turkiet och andra länder med stor tillväxtpotential.

TeliaSonera arbetar med öppenhet och integritet i linje med goda principer för bolagsstyrning. Vi har alltid agerat på ett rättvist sätt mot våra partner och kommer att fortsätta att göra det i framtiden. 

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juni 2013 kl 11.00.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2012 uppgick omsättningen till 105 miljarder SEK, EBITDA till 36,1 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,59 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.

Prenumerera

Dokument & länkar