Välkommen till Telia Companys extra bolagsstämma 2019

Report this content

Telia Company AB (publ) håller extra bolagsstämma den 26 november 2019 klockan 11.00 på Lilla Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45 i Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 10.00. Kaffe serveras före stämman.
  
Rätt att delta och anmälan
  
Den som önskar delta i stämman ska

 • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken den 20 november 2019, och
 • anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast den 20 november 2019.

Anmälan om deltagande kan ske

 • skriftligen till Telia Company AB, ”Extrastämma 2019”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm
 • per telefon 08-402 90 50 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller
 • via Telia Companys webbplats www.teliacompany.com (endast privatpersoner).

Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.
 
Förvaltarregistrerade aktier och ombud
  
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (inklusive finska aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy) måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden förda aktieboken den 20 november 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare rekommenderas att underrätta sin förvaltare om detta i god tid.
 
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats www.teliacompany.com. Om en fullmakt utfärdats av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 20 november 2019.
 
Föreslagen dagordning
 
Öppnande av stämman

 1. Val av ordförande på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av styrelseledamot
 7. Val av ordförande i styrelsen
 8. Beslut om aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson (a) och (b)

Stämmans avslutande
 
Valberedningens beslutsförslag
  
Valberedningen består av följande personer: Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) och Javiera Ragnartz (SEB Fonder), som samtliga valdes vid årsstämman 2019, samt styrelsens ordförande Marie Ehrling.
 
Marie Ehrling har inte deltagit i beredningen av valberedningens nedan förslag gällande val av styrelseledamot och ordförande, på grund av intressekonflikt.
 
Valberedningen föreslår följande:

 • Punkt 1 – Ordförande på stämman: Advokat Wilhelm Lüning.
   
 • Punkt 6 – Val av styrelseledamot: Val av Lars-Johan Jarnheimer som styrelseledamot, till ersättande av Marie Ehrling.

Lars-Johan Jarnheimer är född 1960. Han är för närvarande styrelseordförande i Ingka Holding B.V (IKEA), Egmont International Holding AS och Arvid Nordqvist HAB samt styrelseledamot i SAS AB, Point Properties AB och Elite Hotels. Lars-Johan Jarnheimer var tidigare styrelseordförande i Qliro Group, BRIS och Eniro AB såväl som styrelseledamot i MTG Modern Times Group AB, Millicom International Cellular S.A, Invik och Apoteket AB. Han var tidigare VD för Tele2 (mellan 1999-2008), vice VD för Comviq samt har haft olika befattningar inom H&M. Lars-Johan Jarnheimer är civilekonom.
 
Information om föreslagen styrelseledamot samt valberedningens motiverade yttrande finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.teliacompany.com.

 • Punkt 7 – Val av ordförande i styrelsen: Val av Lars-Johan Jarnheimer som ordförande i styrelsen, till ersättande av Marie Ehrling.

Aktieägarförslag

 • Punkt 8 – Beslut om aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson (a) och (b): Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att bolagsstämman beslutar att:

(a) uppdra åt styrelsen att verka för att möjligheten till rösträttsdifferentiering i den svenska aktiebolagslagen avskaffas, i första hand genom skrivelse till regeringen, och
(b) uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till representation av små och medelstora aktieägare i Bolagets styrelse och valberedning, att föreläggas bolagsstämman för beslut, samt att verka för en ändring i svenskt regelverk av samma innehåll, i första hand genom skrivelse till regeringen.  
 
Övrigt
 
Antalet aktier och röster  
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är 4 209 540 375. Bolaget innehar vid samma tidpunkt 73 963 224 egna aktier, som inte kan företrädas vid stämman.
 
Upplysningsplikt 
Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
 
Handlingar m.m.
Information om den styrelseledamot som föreslagits till styrelsen för Telia Company, liksom valberedningens förslag och motiverade yttranden finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.teliacompany.com.
 
Materialet kan också erhållas från följande adress: Telia Company AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 90 50.
 
Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.
 
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
  
Telia Companys dataskyddsombud:
dpo-tc@teliacompany.com
 
Telia Company AB
Dataskyddsombud
Stjärntorget 1
169 94 Solna
Telefonnummer: 08-504 550 00
 
Stockholm i oktober 2019
Telia Company AB (publ)
Styrelsen
 
English-speaking shareholders
This notice to attend the extraordinary general meeting of Telia Company AB (publ), to be held on November 26, 2019, at 11 a.m. CET at Lilla Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45 in Stockholm, can also be obtained in English. Please contact Telia Company AB, telephone +46 (0)8 402 90 50, or find information on the Company’s website www.teliacompany.com. Material distributed prior to the extraordinary general meeting can be ordered from the following address: Telia Company AB, c/o Euroclear Sweden AB, P.O. Box 191, SE-101 23, Stockholm, Sweden.
 
 
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
 
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
 
 
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar