Delårsrapport Q3 Teracom Group - Ett renodlat nätbolag

Teracom Group redovisar idag sin delårsrapport för perioden 1 januari – 3o september.Koncernchefens kommentarer:

Ett renodlat nätbolag 

Under rapportperioden fick vi besked om att danska Konkurrensrådet godkände affären där SE Group köper Boxer TV A/S i Danmark av Teracom Group. Kort efter rapporttidens utgång fick vi också besked att danska radio- och tv-nämnden godkänt affären. Affären slutfördes den 4 oktober. Även om processen har varit lång har den präglats av gott samarbete och en stark övertygelse att SE Group kan ta det framgångsrika arbete som skett i Boxer och fortsätta på ett sätt som gynnar danska tv-tittare.

Vi fortsätter vår närvaro i Danmark via nätbolaget Teracom A/S. I månadsskiftet september/oktober driftsattes det nya digitala radionätet och danska radiolyssnare fick direkt tillgång till nya landstäckande kommersiella radiokanaler. Förhandlingar pågår med ytterligare aktörer och vi ser fram emot en positiv utveckling av den danska radioverksamheten.

I och med att försäljningen av Boxer TV A/S är klar betyder det att Teracom nu fullt ut är ett renodlat nätbolag, med starkt fokus på säkra nätlösningar för broadcast och telekommunikation. Teracom föddes ur ett samhällsbehov av att garantera radio- och tv-sändningar både i goda tider och under press och vi har fortsatt att utveckla detta uppdrag och denna kompetens. Främst sker det genom kontinuerliga förbättringar, investeringar och utveckling av marknätet för radio och tv. Dessutom fortsätter vi leverera hög driftsäkerhet och tillgänglighet i Rakel.

Idag har vi specialister inom området säker infrastruktur för kommunikation och en statlig utredning pekade tidigare i år ut Teracom som den aktör som bör ansvara för att bygga upp den infrastruktur som ska ta kommunikation för samhällsviktiga myndigheter in i framtiden. Under tredje kvartalet har den sista delen av denna utredning varit på remiss och Teracom har självklart svarat. Vi ser med tillförsikt fram emot ett kommande beslut om ett sådant uppdrag. För oss är det viktigt att poängtera att ett sådant samhällsnät ska etableras på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt och med en lösning som följer med den tekniska utvecklingen.

Intäkterna har minskat något framförallt beroende på minskade tv-intäkter men detta kompenseras delvis av intäkter inom nya områden. Resultatet under tredje kvartalet har ökat något jämfört med andra kvartalet framförallt genom kostnadsbesparingar. Resultatet är dock något lägre än motsvarande period föregående år. Vi ser att vi kan ställa om verksamheten efter försäljningsnivåerna.  Under hösten omorganiseras Teracom i Sverige för att möta framtidens affärer. Ett ökat fokus i vår affärsverksamhet och en återhållsamhet på kostnadssidan ska bidra till fortsatt goda resultat. Teracoms stabila verksamhet är en god grund för våra satsningar.

Åsa Sundberg

Vd och koncernchef


För mer information:

Marcus Hartmann, kommunikationschef Teracom AB 0703 10 17 63, marcus.hartmann@teracom.se


Fakta om Teracom Group

Teracom Group ägs av svenska statet och består av Teracom AB i Sverige och Teracom A/S i Danmark.Teracom erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Koncernen är ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle. Koncernen bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett. Teracom AB sänder ut radio och tv, samt erbjuder robusta och moderna kommunikationslösningar till företag och organisationer. Mer information finns på www.teracom.se 

Om oss

Teracom Group består av Teracom AB och Teracom A/S. Via bolagen erbjuds tjänster inom radio, tv, telekom samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Mer information finns på www.teracom.se

Prenumerera

Dokument & länkar