Idag inleds teckningstiden i TerraNet Holding AB:s företrädesemission om cirka 52,1 MSEK

Report this content

Idag den 2 oktober 2019 inleds teckningstiden för TerraNet Holding AB (publ) (’’TerraNet eller ’’Bolaget’’) företrädesemission av aktier. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs TerraNet cirka 52,1 MSEK före emissionskostnader. TerraNet har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 37,5 MSEK, motsvarande totalt 80 procent av företrädesemissionen. Allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

Företrädesemissionen i sammandrag

 •  Värdering (pre money): Cirka 39,1 MSEK.
 •  Teckningskurs: 1,60 SEK per aktie.
 •  Teckningstid: 2 oktober - 18 oktober 2019.
 •  Företrädesrätt: För varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. Tre (3) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av fyra (4) B-aktier i företrädesemissionen. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, i andra hand andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand emissionsgaranter.
 •  Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 26 september 2019. Sista dag för handel i TerraNets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 september 2019 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 september 2019.
 •  Emissionsvolym: Högst 32 582 356 B-aktier.
 •  TerraNet har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,2 MSEK och
  emissionsgarantier om cirka 37,5 MSEK, motsvarande totalt 80 procent
  av företrädesemissionen.
 •  Antal aktier innan företrädesemissionen: 24 436 768 aktier, varav 3 130 268 utgörs av A-aktier och 21 306 500 utgörs av B-aktier.
 •  Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
  ske på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 2 oktober – 16 oktober 2019.
 •  Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market från och med den 2 oktober 2019 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 46, 2019.
 •  Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 52,1 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 5,5 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 3,75 MSEK.


Rådgivare 

Corpura Fondkommission AB är TerraNets finansiella rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01

www.terranet.se

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

 

OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar avsett för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

www.terranet.se 

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar