Kallelse till årsstämma i TerraNet Holding AB

Notice of annual general meeting in TerraNet Holding AB

Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org. nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 kl. 14.00 i konferenslokal Square, på Ideon Science Park ”Alfa-huset”, Scheelevägen 15 i Lund.
The shareholders of TerraNet Holding AB, reg. no. 556707-2128, (the “Company”) are hereby invited to the annual general meeting on Thursday 17 May 2018 at 14:00 at conference room Square at Ideon Science Park “Alfa Building”, Scheelevägen 15 in Lund.

Rätt att delta och anmälan
Right to attend and notification
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:
Shareholders who wish to attend the annual general meeting must:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2018,
be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Friday 11 May 2018, and

ii. dels senast fredagen den 11 maj 2018 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till TerraNet Holding AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund eller per e-post till pal.eriksson@terranet.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
notify the company of their participation and any assistants (no more than two) in the annual general meeting no later than Friday 11 May 2018. The notification shall be in writing to TerraNet Holding AB, Ideon Science Park 223 70 Lund, Sweden, or via e-mail: pal.eriksson@terranet.se. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, share classes address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification.

Förvaltarregistrerade aktier
Nominee shares
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 11 maj 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. 
Shareholders, whose shares are registered in the name of a bank or other nominee, must temporarily register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate in the annual general meeting. Such registration, which normally is processed in a few days, must be completed no later than Friday 11 May 2018 and should therefore be requested from the nominee well before this date.

Ombud m.m.
Proxy etc.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 11 maj 2018. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.terranet.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power of attorney for the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, attested copies of the certificate of registration or equivalent authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy, shall be enclosed. The proxy’s validity may not be more than five years from the issuance. A copy of the proxy in original and, where applicable, the registration certificate, should, in order to facilitate the entrance to the general meeting, be submitted to the Company by mail at the address set forth above and at the Company’s disposal no later than on 11 May 2018. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the annual general meeting. A proxy form will be available on the Company’s website, www.terranet.se, and will also be sent to shareholders who so request and inform the Company of their postal address.

Förslag till dagordning
Draft agenda

 1. Stämmans öppnande.
  Opening of the meeting.

 2. Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman.
  Election of Chairman of the meeting and appointment of the keeper of the minutes.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  Preparation and approval of voting list.

 4. Val en eller flera justeringspersoner.
  Election of one or more persons to certify the minutes.

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  Question whether the general meeting has been duly convened.

 6. Godkännande av dagordning
  Approval of the agenda.

 7. Föredragning av den framlagda årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  Presentation of the annual report and the auditors' report and the group annual report and the group auditor’s report.

 8. Beslut om:
  Resolutions regarding:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
   adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet, and
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
   discharge from liability of the board of directors and the managing director.

 9. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter.
  Determination of the number of directors and auditors and any deputies.

 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  Determination of fees to the board of directors and to the auditors.

 11. Val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter.
  Election of the board of directors and auditors and any deputies.

 12. Beslut om nyemission av högst 204 716 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
  Resolution regarding issue of a maximum of 204,716 B shares with deviation from the shareholders’ preferential rights.

 13. Stämmans avslutande
  Closing of the meeting.

Förslag till beslut
Proposed resolutions

Punkt 8.b : Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Item
8.b: Resolution regarding decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
The board of directors proposes that all funds available for the annual general meeting shall be carried forward.

Punkt 9 -11: Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter
Item
9-11: Determination of the number of directors and auditors and any deputies, determination of fees to the board of directors and to the auditors, and election of the board of directors and auditors and any deputies
Föreslås att styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter och högst åtta ledamöter utan styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till en, utan suppleant.
It is proposed that the board of directors shall comprise of at least five directors and a maximum of eight directors without deputies. The number of auditors shall be one with no deputy auditor.

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med 50 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
It is proposed that the remuneration to each director elected by the meeting and who is not employed by the company shall be SEK 50,000 and the chairman of the board of directors is to receive SEK 150,000. Remuneration to the auditor is to be paid according to approved invoice.

Föreslås omval av styrelseledamöterna Christian Lagerling, Conny Larsson, Dan Olofsson, Anders Rantén samt Stefan Persson. Vidare föreslås att Christian Lagerling omväljs som styrelseordförande.
It is proposed to re-elect the directors Christian Lagerling, Conny Larsson, Dan Olofsson, Anders Rantén and Stefan Persson. Furthermore, Christian Lagerling is proposed to be re-elected as chairman of the board of directors.

Eventuella förslag på ytterligare ledamöter kommer att presenteras senast på årsstämman.
Proposal regarding additional directors will be presented no later than on the annual general meeting.

Omval av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Deloitte AB har anmält auktoriserade revisorn Richard Peters som huvudansvarig.
Re-election of the registered audit firm Deloitte AB for the period until the end of the annual general meeting 2019. Deloitte AB has announced its appointment of Richard Peters as main responsible auditor.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2017.
Information regarding the for re-election proposed directors is available at the Company website and in the annual accounts for 2017.

Punkt 12: Beslut om nyemission av högst 204 716 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Item 12: Resolution regarding issue of a maximum of 204,716 B shares with deviation from the shareholders’ preferential rights

Styrelsen förslår att årsstämman i Bolaget ska besluta om nyemission av högst 204 716 B-aktier enligt följande:
The Board proposes that the annual general meeting in the Company shall issue 204,716 B shares in accordance with the following:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 204 716 kronor.
The total increase of the Company’s share capital can amount to a maximum of SEK 204,716.

Teckningskursen för de nya aktierna ska vara 13,92 kronor per aktie, totalt 2 849 646,72 kronor om samtliga aktier tecknas.
The subscription price for the new shares is SEK 13,92 per share, in total SEK 2,849,646,72 if all shares are subscribed for.

Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma MSA Ventures Private Limited.
The right to subscribe for the shares shall, with deviation from the shareholders’ priority right, be attributed to MSA Ventures Private Limited.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 18 maj 2018 till och med den 31 maj 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
Subscription for the shares shall take place during the period as from 18 May 2018 to and including 31 May 2018. The board of directors has the right to extend the subscription period.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av existerande skuld till MSA Ventures Private Limited uppgående till totalt 2 849 646,72 kronor i enlighet med det förlikningsavtal som ingåtts mellan parterna. Kvittning anses verkställd när aktieteckning sker.
Payment for subscribed shares shall be made by offsetting the existing debt to MSA Ventures Private Limited amounting to in total SEK 2,849,646,72 in accordance with the settlement agreement between the parties. The set-off shall be considered effective upon subscription.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska kunna ske mot betalning genom kvittning mot existerande skuld till MSA Ventures Private Limited, vilket bland annat kommer att förbättra Bolagets kapitalstruktur och innebär att Bolaget inte behöver betala ut ett kontant belopp för skulden. Teckningskursen är baserad på överenskommelse i enlighet med förlikningsavtalet och motsvarar ett pris om 129 procent av B-aktiens marknadspris på Nasdaq First North Premier per 13 april 2018 för kallelsen.
The reason for the deviation from the shareholders’ priority right is that the issuance of shares shall be made by set-off against existing debt to MSA Ventures Private Limited, which amongst other things will improve the capital structure of the Company and will lead to that the Company can avoid payment of the debt in cash. The subscription price is based on an agreement in accordance with the settlement agreement and corresponds to 129 percent of the B share’s market value at Nasdaq First North Premier as of 13 April of this notice.

MSA Ventures Private Limited har i avtal åtagits sig lock-up och att under 360 dagar från registreringen av de nya aktierna i aktieboken inte sälja några aktier utan skriftligt medgivande från Bolaget.
MSA Ventures Private Limited has in agreement undertaken lock-up and not to sell any of the new shares within 360 days from the registration in the share register without written consent from the Company.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
The new shares will entitle to dividends for the first time on the record date for dividends that occurs following the registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster
Number of shares and votes

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 24 007 837 aktier, varav 13 829 503 utgör A-aktier motsvarande 27 659 006 röster och 10 178 334 utgör B-aktier motsvarande 10 178 334 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 37 837 340 röster. Bolaget äger inga egna aktier.
The total numbers of shares in the Company on the date of this notice amount to 24,007,837 shares, of which 13,829,503 are A shares corresponding to 27,659,006 votes and 10,178,334 B shares corresponding to 10,178,334 votes, whereby the total number of votes in the Company amounts to 37,837,340 votes. The Company does not hold any own shares.

Majoritetsregler
Majority requirements

För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
A resolution in accordance with item 12 is valid where supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Övrigt
Other

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats, www.terranet.se senast tre (3) veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget enligt ovan senast två (2) veckor före årsstämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.
Copies of accounts, auditor statement and proxy form are available at the Company at the address set out above and at the Company’s website www.terranet.se, at least three (3) weeks in advance of the annual general meeting. The full proposals and other documents that shall be available in accordance with the Swedish Companies Act are available at least two (2) weeks in advance of the annual general meeting as set out above. All documents will be sent to shareholders who request it and provide their e-mail or postal address.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
The shareholders hereby notified regarding the right to, at the annual general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.

*****

Lund april 2018
TerraNet Holding AB
Styrelsen/the board of directors

För mer information kontakta:
Anna Gallon, CFO
investorrelations@terranet.se
+ 46 70 332 32 62

OM TERRANET
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bandbreddskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA, Kina och Indien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.
www.terranet.se

FNCA Sweden AB är utsedd rådgivare till TerraNet Holding AB (publ).

Taggar: