Kallelse till extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB

Notice of extra general meeting in TerraNet Holding AB

Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org. nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 februari 2019 kl. 13.00 i konferenslokal [Square], på Ideon Science Park ”Alfa-huset”, Scheelevägen 15 i Lund. Kaffe och lättare tilltugg serveras från kl. 12:30.
The shareholders of TerraNet Holding AB, reg. no. 556707-2128, (the “Company”) are hereby invited to the extra general meeting on Monday 4 February 2019 at 1:00 pm in conference room [Square] at Ideon Science Park “Alfa Building”, Scheelevägen 15 in Lund. Coffee and a light snack will be served from 12.30 pm.

Rätt att delta och anmälan
Right to attend and notification
Aktieägare som vill delta vid stämman ska:
Shareholders who wish to attend the extra general meeting must:

i.    dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 januari 2019,
be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Tuesday 29 January 2019, and

ii.    dels senast tisdagen den 29 januari 2019 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till TerraNet Holding AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund eller per e-post till pal.eriksson@terranet.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
notify the company of their participation and any assistants (no more than two) in the extra general meeting no later than Tuesday 29 January 2019. The notification shall be in writing to TerraNet Holding AB, Ideon Science Park 223 70 Lund, Sweden, or via e-mail: pal.eriksson@terranet.se. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, share classes address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification.

Förvaltarregistrerade aktier
Nominee shares
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast tisdagen den 29 januari 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Shareholders, whose shares are registered in the name of a bank or other nominee, must temporarily register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate in the extra general meeting. Such registration, which normally is processed in a few days, must be completed no later than Tuesday 29 January 2019 and should therefore be requested from the nominee well before this date.

Ombud m.m.
Proxy etc.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör , för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 29 Januari 2019. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.terranet.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power of attorney for the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, attested copies of the certificate of registration or equivalent authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy, shall be enclosed. The proxy’s validity may not be more than five years from the issuance. A copy of the proxy in original and, where applicable, the registration certificate, should, in order to facilitate the entrance to the general meeting, be submitted to the Company by mail at the address set forth above and at the Company’s disposal no later than on 29 January 2019. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the extra general meeting. A proxy form will be available on the Company’s website, www.terranet.se, and will also be sent to shareholders who so request and inform the Company of their postal address.

Förslag till dagordning
Draft agenda

 1. Stämmans öppnande.
  Opening of the meeting.

 2. Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman.
  Election of Chairman of the meeting and appointment of the keeper of the minutes.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  Preparation and approval of voting list.

 4. Val en justeringsperson.
  Election of one person to certify the minutes.

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  Question whether the general meeting has been duly convened.

 6. Godkännande av dagordning
  Approval of the agenda.

 7. Val av nya styrelseledamöter.
  Election of new directors.

 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
  Resolution regarding authorization for the board of directors to issue shares, warrants and/or convertibles.

 9. Stämmans avslutande
  Closing of the meeting.

Förslag till beslut
Proposed resolutions

Punkt 7: Val av nya styrelseledamöter
Item 7: Election of new directors
Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter.
It is proposed that the board of directors shall comprise five directors without deputies.

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med 50 000 kronor vardera till de två till nyval föreslagna ledamöterna. Totalt arvode för samtliga ledamöter i enlighet med beslut vid extra bolagsstämman den 27 juli 2018 uppgår därmed till 300 000 kronor.
It is proposed that the remuneration to the two new proposed directors shall be SEK 50,000 each. Total remuneration for all directors, in accordance with the resolution at the extra general meeting held on 27 July 2018, thereby amounts to SEK 300,000.

Föreslås nyval av Lars Novak och Michel Roig. Conny Larsson, Pär-Olof Johannesson och Anders Rantén (ordförande) kvarstår som ledamöter. Dan Olofsson och Stefan Persson avgår som ledamöter.
Lars Novak and Michel Roig are proposed as new directors. Conny Larsson, Pär-Olof Johannesson and Anders Rantén (chairman) remain as directors. Dan Olofsson and Stefan Persson resign as directors.

Mer information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna
Further information regarding the proposed directors

Michel Roig

Utbildning och bakgrund/Education and background
Michel Roig är försäljningsdirektör på Fingerprint Cards. Tidigare befattningar inkluderar Vice President på Aava Mobile i Finland, marknadschef hos Bolaget, och dessförinnan försäljningschef på Flextronics. Michel innehar en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola inom elektroteknik.
Michel Roig is Head of Sales and Customer Support at Fingerprint Cards. Previous assignments include Vice President at Aava Mobile in Finland, Head of Marketing at the Company, and Head of Sales at Flextronics. Michel holds a master in engineering from the Faculty of Engineering in Lund within electronics.

Pågående uppdrag/Current Assignments
Michel Roig är försäljningsdirektör på Fingerprint Cards. Michel innehar inga styrelseuppdrag i andra bolag.
Michel Roig is Head of Sales and Customer Support at Fingerprint Cards. Michel holds no board assignments in other companies.

Födelseår/Year of birth: 1976

Nationalitet/Nationality: Svensk/Swedish

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person/Direct or related person ownership in the Company: [Inga innehav/No holdings]

Lars Novak

Utbildning och bakgrund/Education and background
Lars Novak är utvecklingschef på CLX Communications. Tidigare befattningar inkluderar FoU-chef  i olika roller och nivåer på Sony Mobile och Sony Ericsson sedan mitten av 1990-talet. Lars innehar en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola inom datateknik.
Lars Novak is Head of Development at CLX Communications. Previous assignments include Head R&D in different roles and levels at Sony Mobile and Sony Ericsson since middle of the 1990. Lars holds a master in engineering from the Faculty of Engineering in Lund within computer science.

Pågående uppdrag/Current Assignments
Lars Novak är utvecklingschef på CLX Communications. Lars innehar inga styrelseuppdrag i andra bolag
Lars Novak is Head of Development at CLX Communications. Lars holds no board assignments in other companies.

Födelseår/Year of birth: 1965

Nationalitet/Nationality: Svensk/Swedish

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person/Direct or related person ownership in the Company: [Inga innehav/No holdings]

[Båda ledamöterna som föreslås till nyval kan anses vara oberoende gentemot Bolaget och bolagsledningen samt gentemot större aktieägare.
Both directors who are proposed as new directors may be seen as independent against the Company and the senior management as well as against major shareholders.]

Information om de kvarstående ledamöterna finns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2017.
Information regarding the remaining directors is available at the Company website and in the annual accounts for 2017.

Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Item 8: Resolution regarding authorization for the board of directors to issue shares, warrants and/or convertibles
Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för stämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet för finansiering.
The board of directors of the Company proposes that the general meeting resolves to authorize the board of directors during the period up until the next annual general meeting to, on one or more occasions, resolve to issue B shares, convertibles and/or warrants with right to convert into and subscribe for B shares respectively, with or without preferential rights for the shareholders, in the amount not exceeding ten (10) per cent of the total number of shares in the Company as of the date of the extra general meeting, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off. The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders preferential rights in accordance with the above is primarily for the purpose to raise new capital to increase flexibility for financing.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.
The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office

Antal aktier och röster
Number of shares and votes
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 24 212 553 aktier, varav 3 276 131 utgör A-aktier motsvarande 6 552 262 röster och 20 936 422 utgör B-aktier motsvarande 20 936 422 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 27 488 684 röster. Bolaget äger inga egna aktier.
The total numbers of shares in the Company on the date of this notice amount to 24,212,553 shares, of which 3,276,131 are A shares corresponding to 6,552,262 votes and 20,936,422 B shares corresponding to 20,936,422 votes, whereby the total number of votes in the Company amounts to 27,488,684 votes. The Company does not hold any own shares.

Majoritetsregler
Majority requirements
För giltigt beslut enligt punkten 8 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
A resolution in accordance with item 8 is valid where supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Övrigt
Other
Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats, www.terranet.se senast två (2) veckor före stämman. Förslag till beslut samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget enligt ovan senast två (2) veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.
The complete proposals for resolutions are included in the notice. Proxy forms are available at the Company at the address set out above and at the Company’s website www.terranet.se, at least two (2) weeks in advance of the general meeting. The proposals and other documents that shall be available in accordance with the Swedish Companies Act are available at least two (2) weeks in advance of the general meeting as set out above. All documents will be sent to shareholders who request it and provide their e-mail or postal address.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
The shareholders hereby notified regarding the right to, at the extra general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.

*****
Lund januari/January 2019
TerraNet Holding AB
Styrelsen/the board of directors

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar