Kallelse till extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB

Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org.nr 556707-2128, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 september 2020 kl. 14.00 i lokal FORUM, Scheelevägen 15, Ideon, i Lund.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid bolagsstämman:

 • Möjligheten att även delta via förhandsröstning eller videolänk.
 • Inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 13.45.
 • Externa gäster bjuds inte in.
 • Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om bolagsstämman på Bolagets hemsida, www.terranet.se.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid stämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 29 augusti 2020 (då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 28 augusti 2020),
 1. dels senast måndagen den 31 augusti 2020 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till TerraNet Holding AB, Att: Pål Eriksson, Ideon Science Park, 223 70 Lund (vänligen märk kuvertet "TerraNet Holding Extra bolagsstämma") eller per e-post till pal.eriksson@terranet.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 28 augusti 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast måndagen den 31 augusti 2020. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.terranet.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.terranet.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 31 augusti 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till pal.eriksson@terranet.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Deltagande per distans

Aktieägarna kan delta vid stämman, antingen personligen eller genom ombud eller per distans (via videolänk) samt förhandsrösta. De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kan göra det antingen personligen, via videolänk, via ombud eller förhandsröstning. Bolaget kommer senast torsdagen den 3 september 2020, att skicka ut inloggningsuppgifter för videolänk till de aktieägare som meddelat att de önskar delta i stämman per distans.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller fler justeringspersoner.
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av förslaget till dagordning.
 7. Fastställande av antal styrelseledamöter.
 8. Fastställande av styrelsearvode.
 9. Val av styrelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelseledamöter
 11. Beslut om att anta principer för valberedning.
 12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande på stämman
Styrelsen föreslår att Carl Svernlöv, advokat vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7-9: Fastställande av antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen samt val av styrelse
Aktieägare som företräder ca 19 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget ("Förslagsställarna") föreslår att styrelsen ska bestå av fem eller sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Förslagsställarna föreslår även att styrelsearvode ska utgå till den föreslagna ledamoten med 200 000 kronor, vilket motsvarar samma arvode som beslutades vid årsstämman den 15 maj 2020 (200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna). Totalt arvode om styrelsen består av sex ledamöter kommer därmed uppgå till 700 000 kronor.

Förslagsställarna föreslår även att Göran Janson väljs som ny styrelseledamot och styrelseordförande. Förslagsställarna föreslår vidare att Lars Novak, Michel Roig, Karolina Bjurehed och Arne Hansson kvarstår som styrelseledamöter samt att Anders Rantén och Claes Lachmann avgår som styrelseledamöter.

Förslagsställarna kan även komma att presentera en ytterligare ny ledamot senast per dagen för stämman. Ytterligare information om sådan ledamot kommer att offentliggöras senast i kommunikén från extra bolagsstämman.

Information om Göran Janson

Utbildning och bakgrund
Göran Janson är en serieentreprenör, coach/mentor och rådgivare till ledningsgrupper, styrelser och individuella ledare, likaså grundare och medgrundare till flertalet företag och stiftelser. Göran har en civilingenjörsexamen från Kungliga tekniska högskolan.

Göran har mer är 40 års erfarenhet inom områden som forskning och utveckling, produktledning, marknadsföring och försäljning, samt exekutiv ledning. Sammantaget har Göran 30 års erfarenhet i roller som CEO och CTO, styrelsemedlem och ordförande, och i dessa sammanhang också arbetat med företagsförvärv och samgåenden.

Göran har genom sina ledningsuppdrag lång erfarenhet från internationellt arbete, framförallt inom produktledning, marknadsföring och försäljning.

Inom forskning och utveckling har Göran arbetat med både utveckling av avancerade elektronik- och programvarusystem, och som chefsarkitekt bidragit till utvecklingen av flera komplexa så kallade "mission critical" and "safety critical" system.

Pågående uppdrag

Göran Janson har inga pågående uppdrag i noterade eller onoterade större bolag.

Födelseår: 1956

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: Inget.

Göran Janson anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Punkt 11: Beslut om att anta principer för valberedning
Förslagsställarna föreslår att extra bolagsstämman antar följande principer för valberedningen.

 • Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, vilka ska utses enligt följande: Styrelsens ordförande ska före utgången av räkenskapsårets tredje kvartal kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de största aktieägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast därnäst i storlek att utse en ledamot. Analysen av ägandet ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 31 augusti 2020 och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.
 • För den händelse en ledamot avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare.
 • Om någon betydande förändring i ägarstrukturen skulle inträffat efter det att valberedningen konstituerats ska styrelses ordförande föra en dialog med de större ägarna om eventuell förändring i valberedningens sammansättning. Dock ska inga ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.
 • En av valberedningens ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.
 • Skulle valberedningen vid något tillfälle bestå av färre än tre ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt dessa principer.
 • Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på Bolagets webbplats i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
 • Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum.
 • Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
 • Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta Bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 169 502 877 aktier, varav 3 015 356 utgör A-aktier motsvarande 6 030 712 röster och 166 487 521 utgör B-aktier motsvarande 166 487 521 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 172 518 233 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt
Kallelsen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats, www.terranet.se senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

*****

Lund i juli 2020
TerraNet Holding AB
Styrelsen
 

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+ 46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+ 46 72 709 56 01
 

OM TERRANET
TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

www.terranet.se

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar