Kommuniké från årsstämman i Terranet Holding AB

Report this content

Årsstämman 2019 i Terranet Holding AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) hölls idag den 17 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut:


Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Terranet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 66 214 291 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktörer beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter skulle utgå med 100 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 200 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvoden är höjda från föregående år.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Conny Larsson, Pär-Olof Johannesson, Lars Novak och Michel Roig. Peter Janevik valdes in i styrelsen. Anders Rantén hade avböjt omval. Conny Larsson valdes som styrelseordförande.

Deloitte AB omvaldes som Bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Richard Peters fortsätter som huvudansvarig.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Det beslutades att styrelsen för Bolaget bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, upp till ett sammanlagt belopp om högst 100 miljoner kronor, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet för finansiering.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

--

Lund i maj 2019

Terranet Holding AB (publ)

Styrelsen

--

För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande:

Conny Larsson genom

Lena Hägvall, Executive assistant
lena.hagvall@terranet.se

--

Mattias Larsson, CFO 
matiias.larsson@terranet.se
+ 46 72 70 95 601 

OM TERRANET

Terranet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer avsett för självkörande fordon. Terranet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar