Kommuniké från extra bolagsstämma i TerraNet

Extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB ("TerraNet" eller "Bolaget") hölls idag, den 4 februari 2019, varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Val av nya styrelseledamöter
Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.

Vidare beslutades att ett årligt arvode till de nyvalda ledamöterna ska utgå med 50 000 kronor vardera (det totala årliga beloppet för styrelsen är 300 000 kronor i enlighet med beslut vid extra bolagsstämman den 27 juli 2018).

Lars Novak och Michel Roig valdes till nya ledamöter. Dan Olofsson och Stefan Persson avgick som ledamöter. Styrelsen består därmed av Pär-Olof Johannesson, Conny Larsson, Lars Novak, Anders Rantén (ordförande) och Michel Roig.

För mer information om de nyvalda och befintliga styrelseledamöterna hänvisas till kallelsen respektive information som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.terranet.se.

Bemyndigande för att besluta om nyemissioner
Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen i TerraNet att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för stämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt beslutet är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet för finansiering.

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+ 46 70 332 32 62

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2019 kl 16:00 CET

Om TerraNet
TerraNet utvecklar mjukvara och innehar patent som möjliggör offline kommunikation mellan bland annat fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA, Kina och Indien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar