Kommuniké från extra bolagsstämman i Terranet Holding AB

Extra bolagsstämman i Terranet Holding AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) hölls idag den 27 juli 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut:

Val av antal styrelseledamöter, arvodering samt styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter skulle utgå med 50 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvoden är oförändrade från föregående år.

Beslutades att välja Fredrik Hedlund och Pär-Olof Johannesson som nya styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Conny Larsson, Dan Olofsson, Anders Rantén och Stefan Persson omvaldes som ledamöter. Vidare valdes Fredrik Hedlund till styrelseordförande. Christian Lagerling avgick som styrelseledamot.

 
Lund i juli 2018


Terranet Holding AB (publ)
Styrelsen

 
För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande:

Fredrik Hedlund genom
Lena Hägvall, Executive assistant
Lena.hagvall@terranet.se


 
OM TERRANET

Terranet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bandbreddskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. Terranet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA, Kina och Indien. Terranet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.
www.terranet.se


Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar