Komplettering: Styrelsen i TerraNet har beslutat om företrädesemission av konvertibler om högst cirka 10 MSEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER

Kompletteringen avser kontaktuppgifter till Certified Adviser

Styrelsen i TerraNet Holding AB (publ) ("TerraNet" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 4 februari 2019, beslutat om nyemission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 24 212 553 konvertibler med ett nominellt belopp per konvertibel om 0,41 SEK ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen per konvertibel i Företrädesemissionen motsvarar konvertibelns nominella belopp. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen tillföras högst cirka 10 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Sammanfattning

 • Emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för Bolagets operationella kostnader för att besvara ett antal kundförfrågningar och för leverans av framtida projekt. 
 • Befintliga aktieägare erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett aktieslag. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny konvertibel i Företrädesemissionen. 
 • Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen är den 25 februari 2019. 
 • Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 27 februari 2019 - 13 mars 2019. 
 • Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 10 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna i samband med Företrädesemissionen beräknas uppgå till 250 000 SEK. 
 • Teckningskursen och nominellt belopp per konvertibel uppgår till 0,41 kronor eller multiplar därav. Lånet löper med 10 procent årlig ränta till och med den 15 januari 2021. Räntan är inte konverteringsbar. 
 • Konvertibler kan konverteras till nya B-aktier i Bolaget två gånger årligen under perioderna 15 juni till och med den 30 juni respektive 15 december till och med den 31 december genom att konvertibelinnehavare påkallar konvertering av hela eller del av sin konvertibla fordran till en konverteringskurs som motsvarar 75 procent av det genomsnittliga marknadspriset på Bolagets B-aktie vid Nasdaq First North Premier per den bankdagen som infaller innan respektive konverteringsperiod, dock lägst 5 kronor per aktie. 
 • För det fall att samtliga konvertibler tecknas och konverteras till B-aktier innebär det en utspädning om sammanlagt cirka 7,58 procent av antalet aktier och cirka 6,74 procent av rösterna i Bolaget efter full konvertering av samtliga konvertibler som emitteras i Företrädesemissionen. 
 • Ingen organiserad handel kommer ske i teckningsrätter. 
 • Inga teckningsförbindelser eller garantiåtaganden har ingåtts med anledning av Företrädesemissionen. 
 • Inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen och inget informationsmemorandum kommer att publiceras med anledning av Företrädesemissionen. Fullständiga villkor för Företrädesemissionen tillsammans med villkor och anvisningar kommer att publiceras innan teckningsperioden inleds. 

Bakgrund och motiv och användning av emissionslikviden

Under de senaste månaderna har TerraNet arbetat upp en stock med kundförfrågningar från ledande tillverkare och underleverantörer inom fordonsindustrin. I januari 2019 tecknades till exempel ett samarbetsavtal med den amerikanska nätoperatören Verizon för deltagande i deras fältprov i Mcity vid University of Michigan, där TerraNets algoritmer ska kalibreras mot den nya 5G-standarden som förväntas bli den dominerande teknologin inom kommunikation fordon-till-fordon.

Den erhållna emissionslikviden avses främst användas för Bolagets operationella kostnader för att besvara ovan nämnda kundförfrågningar och för leverans av framtida projekt. Styrelsen undersöker samtidigt olika alternativ för Bolagets långsiktiga finansiering, vilken bedöms kunna presenteras under första halvåret 2019.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 4 februari 2019, beslutat om nyemission om konvertibler med ett nominellt belopp om högst cirka 10 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare i förhållande till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen den 25 februari 2019.

Den innehavare av aktie, oavsett aktieslag, som på avstämningsdagen den 25 februari 2019 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att för varje befintlig aktie teckna en ny konvertibel till teckningskursen 0,41 SEK per konvertibel. Teckningskursen motsvarar nominellt belopp per konvertibel eller multiplar därav. Lånet löper med 10 procent årlig ränta till och med den 15 januari 2021. Räntan är inte konverteringsbar.

Aktieägare erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett aktieslag. En teckningsrätt berättigar till teckning av en konvertibel i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra TerraNet högst 9 927 146,73 SEK, före avdrag för transaktionskostnader, genom utgivande av högst 24 212 553 konvertibler. Transaktionskostnaderna i samband med Företrädesemissionen beräknas uppgå till 250 000 SEK.

Konvertibler kan konverteras till nya B-aktier i Bolaget två gånger årligen under perioderna 15 juni till och med den 30 juni respektive 15 december till och med den 31 december, genom att konvertibelinnehavare påkallar konvertering av hela eller del av sin konvertibla fordran till en konverteringskurs som motsvarar 75 procent av det genomsnittliga marknadspriset på Bolagets B-aktie vid Nasdaq First North Premier per den bankdag som infaller innan respektive konverteringsperiod, dock lägst 5 kronor per aktie.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas och att samtliga konvertibler konverteras till B-aktier kan aktiekapitalet komma att öka med 1 985 429 SEK och antalet aktier med 1 985 429.

För det fall att samtliga konvertibler tecknas och konverteras till B-aktier innebär det en utspädning om sammanlagt cirka 7,58 procent av antalet aktier och cirka 6,74 procent av rösterna i Bolaget efter full konvertering av samtliga konvertibler som emitteras i Företrädesemissionen.

Ingen organiserad handel kommer att ske i teckningsrätter och aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Sådan försäljning måste ske genom respektive aktieägares försorg.

Sista dag för handel i TerraNets aktier, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen, är den 21 februari 2019. Teckning av konvertibler med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 27 februari 2019 - 13 mars 2019. Teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 27 februari 2019 - 13 mars 2019. Betalning för konvertibler tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

För det fall inte samtliga konvertibler tecknats med stöd av teckningsrätter ("Företrädesrätt") ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av konvertibler som inte tecknats med Företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till konvertibeltecknare som utnyttjat teckningsrätter i Företrädesemissionen, oavsett om konvertibeltecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, samt i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal konvertibler som var och en tecknat, samt i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.

Inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen och inget informationsmemorandum kommer att publiceras i med anledning av Företrädesemissionen. Fullständiga villkor för Företrädesemissionen tillsammans med villkor och anvisningar beräknas att publiceras på Bolagets hemsida omkring den 22 februari 2019.

Inga teckningsförbindelser eller garantiåtaganden har ingåtts med anledning av Företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter  21 februari 2019 
Första dag för handel med aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter  22 februari 2019 
Fullständiga villkor och anvisningar publiceras på Bolagets hemsida  22 februari 2019 
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen  25 februari 2019 
Teckningsperioden i Företrädesemissionen  27 februari 2019 - 13 mars 2019 
Slutligt teckningsresultat i Företrädesemissionen offentliggörs  Omkring den 18 mars 2019 
Leverans av nya konvertibler  Omkring den 21 mars 2019 

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+ 46 70 332 32 62

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoner försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som anges ovan.

Om TerraNet

TerraNet utvecklar mjukvara och innehar patent som möjliggör offline kommunikation mellan bland annat fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA, Kina och Indien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget.. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer 

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna konvertiblerna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa konvertibler är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på TerraNets aktier eller konvertibler kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att TerraNets konvertibler inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i TerraNets konvertibler endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende TerraNets konvertibler.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende TerraNets konvertibler samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar