Rättelse: Kallelse till årsstämma i TerraNet Holding AB (publ)

Aktieägarna i TerraNet Holding AB (publ), org. nr 556707-2128, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2019 kl. 13.00 i konferenslokal Square, på Ideon Science Park ”Alfa-huset”, Scheelevägen 15 i Lund. Kaffe och kaka serveras från kl. 12:30.

PM A rssta mma 2019 PM A rssta mma 2019 2PM A rssta mma 2019 2PM A rssta mma 2019 2Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid stämman ska:

      i.         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 11 maj 2019 (då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 10 maj 2019),

     ii.         dels senast måndagen den 13 maj 2019 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till TerraNet Holding AB, Att: Pål Eriksson, Ideon Science Park, 223 70 Lund (vänligen märk kuvertet "TerraNet Holding AGM 2019") eller per e-post till pal.eriksson@terranet.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 10 maj 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 13 maj 2019. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.terranet.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 1. Val av ordförande på stämman och utseende av protokollförare vid stämman.
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 1. Val av en eller fler justeringsmän.
 1. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 1. Godkännande av förslaget till dagordning.
 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 1. Beslut om:
  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 1. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen.
 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 1. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.
 1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 1. ch suppleanter.
 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 1. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande på stämman och utseende av protokollförare vid stämman.

Styrelsen föreslår att Carl Svernlöv, advokat vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b : Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9 -11: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer

Förslag avseende fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsearvode samt val av styrelseledamöter kommer att presenteras i god tid före årsstämman.

Det föreslås följande avseende bestämmande av antalet revisorer, val av revisor samt revisorsarvode.

Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Föreslås omval av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Deloitte AB har anmält auktoriserade revisorn Richard Peters som huvudansvarig.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, upp till ett sammanlagt belopp om högst 100 miljoner kronor, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet för finansiering.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 24 436 768 aktier, varav 3 170 268 utgör A-aktier motsvarande 6 340 536 röster och 21 266 500 utgör B-aktier motsvarande 21 266 500 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 27 607 036 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats, www.terranet.se senast tre (3) veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

*****

april 2019

TerraNet Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information:

Mattias Larsson, CFO
matiias.larsson@terranet.se
+ 46 72 70 95 601 

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl 11:00 CEST

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar