Rättelse: TerraNets fullt garanterade företrädesemission kraftigt övertecknad, fel högsta antal B-aktier som kan emittera som garantiersättning

Högsta antal B-aktier som kan emitteras som garantiersättning angavs felaktigt som 4 050 265 B-aktier. Korrekt antal B-aktier är 17 994 918 B-aktier. Nytt stycke med korrekt skrivelse återfinns nedan.

INSIDERINFORMATION: TerraNet Holding AB (“TerraNet” eller “Bolaget”) offentliggör härmed det slutliga utfallet av den fullt garanterade företrädesemission av units som efter beslut av styrelsen godkändes av årsstämman den 15 maj 2020 (“Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod inleddes den 25 maj 2020. Företrädesemissionen tecknades till totalt 220,11 procent. De garantiåtaganden som lämnades i Företrädesemissionen har inte tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 38,7 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

VD-kommentar
Det är med mycket stor tillfredsställelse att nu kunna konstatera att den nyligen avslutade nyemissionen tecknats med 220 procent. Kapitaltillskottet kommer att användas för fortsatt produkt- och affärsutveckling samt gradvis uppskalning av verksamheten. Det ger också ett manöverutrymme att börja planlägga finansiering av framtida strategiska investeringar. Att vi lyckats skapa ett så stort intresse för TerraNet ser vi som resultatet av en under längre tid medvetet transparent och konsekvent kommunikation och information om bolagets läge, riktning och omställningsprocess.

Pär-Olof Johannesson, VD på TerraNet
 
Utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade totalt 50 502 653 units (vilket inkluderar 101 005 306 B-aktier i Bolaget) och teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 8 juni 2020. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till totalt 220,11 procent, varav cirka 90,45 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 129,66 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Detta innebär att de garantiåtaganden som lämnades i Företrädesemissionen inte har tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 38,7 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
 
Tilldelning

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 22 maj 2020 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskick av en avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om sådan tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
 
Betalda tecknade units ("BTU")

Handel med BTU sker på Nasdaq First North Premier Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. En (1) BTU innehåller två (2) B-aktier, en (1) teckningsoption av serie 2020:1, en (1) teckningsoption av serie 2020:2 samt en (1) teckningsoption av serie 2020:3. Preliminär likviddag för de avräkningsnotor som kommer skickas till de som erhållit tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter är onsdag den 17 juni 2020.
 
Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i TerraNet med 40 402 122,40 SEK genom utgivande av 101 005 306 B-aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå till 60 603 183,60 SEK och antalet aktier till 151 507 959 aktier, varav 148 482 603 B-aktier och 3 025 356 A-aktier. Vid årsstämman den 15 maj 2020 beslutades även om en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för överföring till fritt eget kapital baserat på aktiekapitalet efter genomförd Företrädesemission. Därmed kommer aktiekapitalet att minskas till 1 515 079,59 SEK i samband med att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket, varvid kvotvärdet för Bolagets aktie kommer uppgå till 0,01 SEK.
 
Teckningsoptioner

Genom Företrädesemissionen emitteras även 50 502 653 teckningsoptioner av serie 2020:1, vilka berättigar till teckning av 50 502 653 B-aktier i Bolaget, 50 502 653 teckningsoptioner av serie 2020:2, vilka berättigar till teckning av ytterligare 50 502 653 B-aktier samt 50 502 653 teckningsoptioner av serie 2020:3, vilka berättigar till teckning av ytterligare 50 502 653 B-aktier.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2020:1 sker under perioden från och med den 12 oktober 2020 till och med den 23 oktober 2020. Varje teckningsoption av serie 2020:1 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 28 september 2020 till och med den 9 oktober 2020, dock lägst motsvarande kvotvärdet för TerraNets aktie under teckningsperioden och högst 0,80 SEK per B-aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020:1 kan Bolaget tillföras ytterligare maximalt 40,4 MSEK.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2020:2 sker under perioden från och med den 8 mars 2021 till och med den 19 mars 2021. Varje teckningsoption av serie 2020:2 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2021 till och med den 5 mars 2021, dock lägst motsvarande kvotvärdet för TerraNets aktie under teckningsperioden och högst 0,80 SEK per B-aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020:2 kan Bolaget tillföras ytterligare maximalt 40,4 MSEK.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2020:3 sker under perioden från och med den 23 augusti 2021 till och med den 3 september 2021. Varje teckningsoption av serie 2020:3 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 9 augusti 2021 till och med den 20 augusti 2021, dock lägst motsvarande kvotvärdet för TerraNets aktie under teckningsperioden och högst 0,80 SEK per B-aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020:3 kan Bolaget tillföras ytterligare maximalt 40,4 MSEK.
 
Garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission härom senast den 15 juni 2020. Teckningskursen för eventuella B-aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,40 SEK per B-aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan högst 17 994 918 nya B-aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna. De garantiåtaganden som lämnades i Företrädesemissionen har inte tagits i anspråk.
 
Utspädning

Företrädesemissionen, samt fullt nyttjande av samtliga serier av teckningsoptioner, medför en utspädningseffekt om cirka 83,33 procent för befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen. Därtill kan aktieägare vidkännas en ytterligare utspädningseffekt för det fall en eller flera av garanterna väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier enligt ovan.
 
Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till TerraNet i samband med Företrädesemissionen.
 
Ansvarig part

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående ansvariga persons försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av TerraNets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan kontaktas för ytterligare information.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01

 
Kort om TerraNet

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.
 
Certified Adviser

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.
 
Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i TerraNet i någon jurisdiktion, varken från TerraNet eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, har upprättats av Bolaget och publicerats på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen. fullständighet, begrip­lighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
 
Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på TerraNets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att TerraNets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i TerraNets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende TerraNets aktier eller teckningsoptioner.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende TerraNets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar