Styrelsen i TerraNet förlänger teckningsperioden för den pågående företrädesemissionen av konvertibler till och med den 27 mars 2019

Teckningsfristen visade sig för kort. Med nuvarande affärsläge och nyligen kommunicerade milstolpar och för att säkerställa att alla intressenter ska ges tid att anmäla om teckning har styrelsen därför beslutat att förlänga teckningsperioden med två veckor till den 27 mars. 

Information om företrädesemissionen finns på bolagets hemsida, https://terranet.se/sv/foretradesemission-2019/.     

Bakgrund

Styrelsen i TerraNet beslutade den 18 februari 2019, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 4 februari 2019, att genomföra en nyemission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 24 212 553 konvertibler och kan inbringa bolaget 9 927 146,73 kronor vid full teckning.

Den innehavare av aktie, oavsett aktieslag, som på avstämningsdagen den 25 februari 2019 var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken hade företrädesrätt att för varje befintlig aktie teckna en ny konvertibel till teckningskursen 0,41 SEK per konvertibel. Teckningskursen motsvarar nominellt belopp per konvertibel eller multiplar därav. Lånet löper med 10 procent årlig ränta till och med den 15 januari 2021. Räntan är inte konverteringsbar.

Teckningsperioden

Teckningsperioden löpte ursprungligen från och med den 27 februari 2019 till och med den 13 mars 2019.För att möjliggöra ett så stort deltagande som möjligt i företrädesemissionen och öka möjligheten till en god emissionslivkid för Bolaget samt för att säkerställa att alla intressenter ska ges tid att anmäla om teckning har styrelsen därför beslutat att förlänga teckningsperioden med två veckor till och med den 27 mars.

Preliminär uppdaterad tidsplan för företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen  27 februari 2019 – 27 mars 2019 
Slutligt teckningsresultat i Företrädesemissionen
o
entliggörs 
Omkring den 1 april 2019 
Leverans av nya konvertibler  Omkring den 5 april 2019 

Fullständig information om företrädesemissionen finns på bolagets hemsida, https://terranet.se/sv/foretradesemission-2019/.  

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01
   
  
OM TERRANET
TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se 

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2019 kl 17:15 CET 

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar