TerraNet ingår finansieringsavtal med ram om högst 50 MSEK och beslutar om emission av konvertibler om 2 MSEK

TerraNet Holding AB (publ) ("TerraNet" eller "Bolaget") har idag ingått ett finansieringsavtal med YA II PN, LTD, representerad av sin Investment Manager Yorkville Advisors Global, LP som i sin tur representeras av sin General Partner (motsvarande komplementär) ("YorkVille"), enligt vilket YorkVille åtar sig att, under en period om 36 månader och i olika så kallade trancher, teckna konvertibler i TerraNet upp till ett belopp om högst 50 MSEK. TerraNet har idag påkallat den första tranchen där varigenom 20 konvertibler med ett nominellt belopp om vardera 100 000 SEK, totalt 2 MSEK, emitteras till YorkVille till en teckningskurs per konvertibel motsvarande 98 procent av det nominella beloppet, det vill säga 98 000 SEK per konvertibel. Styrelsen har idag även med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman 4 februari 2019 beslutat att emittera konvertiblerna under den första tranchen.

Finansieringsavtalet

På begäran av TerraNet ska YorkVille under en period om 36 månader teckna konvertibler om högst 50 MSEK i olika trancher. Teckningskursen för varje konvertibel uppgår till 98 procent av varje konvertibels nominella belopp, det vill säga 98 000 SEK. TerraNet ska emellertid betala en åtagandeavgift till Yorkville på sex procent av det sammanlagda beloppet för de utgivna konvertiblerna i varje tranch och denna åtagandeavgift kommer att dras av från teckningskursen för konvertiblerna. Konvertiblerna löper utan ränta.

I den första tranchen ska 20 konvertibler med ett nominellt värde om vardera 100 000 SEK, totalt 2 MSEK, emitteras till Yorkville till en teckningskurs per konvertibel motsvarande 98 procent av det nominella beloppet, det vill säga 98 000 SEK per konvertibel.

Varje konvertibel ger Yorkville en rättighet, men inte en skyldighet, att utnyttja konvertibeln för teckning av nya B-aktier i TerraNet till en konverteringskurs motsvarande värdet av antalet konverterade konvertibler dividerat med det lägre av (a) 5 SEK eller (b) 92 procent av den dagliga lägsta volymvägda genomsnittskursen för B-aktierna, dock inte lägre än 3 SEK per aktie. Om en konvertibel inte har konverterats till aktier innan konvertibelns löptid har löpt ut måste TerraNet lösa in konvertibeln till dess utestående värde i kontanter.

Efterföljande trancher ska, på begäran av – men utan skyldighet för – TerraNet, inom fem handelsdagar, tecknas av Yorkville. Det aggregerade beloppet i varje efterföljande tranch bestäms av TerraNet men får inte överstiga 20 gånger av den dagliga volymvägda genomsnittskursen av handlade B-aktier i SEK under de tio handelsdagar som föregår den aktuella begäran, och i varje fall begränsat till ett belopp om högst 5 MSEK per tranch. Varje konvertibel har en löptid på tolv månader från emissionsdagen.

TerraNets rätt att begära teckning av konvertiblerna är föremål för ett antal villkor, bland annat:

  • att tidigare trancher i sin helhet har konverterats till B-aktier;
  • att stängningskursen på TerraNets B-aktier på handelsdagen före begäran uppgår till minst 3,25 SEK; och
  • att det genomsnittliga volymviktade värdet av handlade B-aktier uppgår till minst 300 000 SEK under de 15 dagar som föregår respektive begäran; och
  • att Bolagets aktieägare på årsstämma eller extra bolagsstämma för relevanta perioder beslutar att bemyndiga styrelsen att emittera konvertibler under de relevanta perioderna. Det första bemyndigandet beslutades på Bolagets extra bolagsstämma den 4 februari 2019.

Den första tranchen har enligt avtalet om 2 MSEK har emitterats av TerraNets styrelse idag. Under förutsättning att samtliga konvertibler som emitteras under den första tranchen konverteras till B-aktier och baserat på en konverteringskurs om SEK 4,892[1] uppstår en utspädningseffekt om cirka 1,63 procent av antalet aktier och cirka 1,47 procent av antalet röster i Bolaget, varvid antalet aktier kan öka med högst 408 831 till 24 621 384 och antalet röster kan öka med högst 408 831 till 27 897 514 (fördelat mellan 3 276 131 A-aktier och 21 345 253 B-aktier). Aktiekapitalet kan komma att öka med högst 408 831 SEK från 24 212 553 SEK till 24 621 384 SEK.

Emissionsavtalet har ingåtts i syfte att säkerställa Bolagets likviditetsbehov samt för användning till Bolagets operationella kostnader för att besvara ett antal kundförfrågningar och för leverans av framtida projekt.  

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se 
+ 46 70 332 32 62

Christina Björnström, SVP Marketing & Sales
christina.bjornstrom@terranet.se

 

OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se 

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges ovan. 

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.


[1] Beräknad på stängningskursen den 22 februari 2019 för TerraNets B-aktie på Nasdq First North Premier.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar