Terranet offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemission

Report this content

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Styrelsen i TerraNet Holding AB ("Terranet" eller "Bolaget") beslutade den 30 augusti 2019 att genomföra en nyemission av högst 32 582 356 B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, motsvarande högst cirka 52,1 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen, som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen, visar att 9 510 552 B-aktier, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har teckningsanmälningar motsvarande 531 309 B-aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Därmed har 10 041 861 B-aktier tecknats med och utan stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 31 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden om motsvarande  16 024 024 B-aktier, cirka 49 procent av aktierna i Företrädesemissionen, kommer således att tas i anspråk. Styrelsen har därmed i enlighet med beslutade tilldelningsprinciper tilldelat 80 procent av erbjudna B-aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 41,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen i sammandrag
Den som på avstämningsdagen den 26 september 2019 var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken ägde företrädesrätt att teckna nya B-aktier till teckningskursen 1,60 kronor per B-aktie. Aktieägarna, oavsett aktieslag, erhöll en (1) teckningsrätt av serie B för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter av serie B berättigade till teckning av fyra (4) B-aktier i Företrädesemissionen. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Slutligt utfall
Företrädesemissionen omfattade högst 32 582 356 B-aktier varav 9 510 552 B-aktier, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt har 531 309 B-aktier anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt har 10 041 861 B-aktier motsvarande cirka 31 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden om motsvarande 16 024 024 B-aktier, cirka 49 procent av aktierna i Företrädesemissionen, kommer således att tas i anspråk. Styrelsen har därmed i enlighet med beslutade tilldelningsprinciper tilldelat 80 procent av erbjudna B-aktier i Företrädesemissionen.

Meddelande om tilldelning
De som har tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas B-aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår i det EU-tillväxtprospekt som tagits fram med anledning av Företrädesmissionen. Besked om tilldelning till de personer som tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 23 oktober 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.

Antal aktier, röster, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer Terranets aktiekapital att öka med 26 065 885 SEK till 50 502 653 SEK. Det totala antalet B-aktier kommer att öka med 26 065 885 B-aktier till 47 372 385 B-aktier, och det totala antalet aktier, det vill säga såväl A- som B-aktier, kommer att uppgå till 50 502 653 aktier, när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Antalet röster i TerraNet kommer genom Företrädesemissionen att öka från 27 567 036 till 53 632 921 röster. För befintliga aktieägare som inte tecknade sin pro rata-andel i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt motsvarande cirka 51,6 procent av det totala antalet aktier och cirka 48,6 procent av antalet röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya B-aktier. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. Handel med de nya B-aktierna som tecknats med och utan stöd av teckningsrätter beräknas inledas på Nasdaq First North Premier Growth Market vecka 47, 2019.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB är Terranets finansiella rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Ansvariga personer
Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av TerraNet AB:s nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01

Om Terranet
Terranet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). Terranet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. Terranet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019, kl 08:30 CEST  

Utsedd Certified Adviser till Terranet Holding AB är FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Terranet i någon jurisdiktion, varken från Terranet eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har dock registrerats och godkänts av Finansinspektionen och hålls tillgängligt på Terranets hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Terranets B-aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Terranets B-aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Terranets B-aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Terranets B-aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Terranets B-aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar