• news.cision.com/
  • Terveystalo Oyj/
  • Terveystalo Healthcare äger 96,24 procent av Feelgood, fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Feelgood och förlänger acceptperioden

Terveystalo Healthcare äger 96,24 procent av Feelgood, fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Feelgood och förlänger acceptperioden

Report this content

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM HAR PUBLICERATS PÅ TERVEYSTALO HEALTHCARES WEBBPLATS FÖR ERBJUDANDET (WWW.TERVEYSTALO-ERBJUDANDE.SE).

Pressmeddelande

13 juli 2021

Terveystalo Healthcare äger 96,24 procent av Feelgood, fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Feelgood och förlänger acceptperioden

Den 8 juni 2021 offentliggjorde Terveystalo Healthcare Oy[1] (“Terveystalo Healthcare”), ett bolag indirekt helägt av Terveystalo Oyj[2] (“Terveystalo”), ett rekommenderat kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Feelgood Svenska AB (publ) (“Feelgood”), att överlåta samtliga sina aktier i Feelgood till Terveystalo Healthcare för ett vederlag om 5,70 kronor kontant per aktie (“Erbjudandet”).

Vid slutet av acceptperioden den 12 juli 2021 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare som representerar 18 050 243 aktier, motsvarande 16,98 procent av aktierna och rösterna i Feelgood. Eftersom Erbjudandets fullföljande inte är föremål för några villkor, kommer Terveystalo Healthcare att fullfölja förvärvet av de aktier som lämnats in i Erbjudandet. Redovisning av likvid för de aktier som har lämnats in i Erbjudandet till och med den 12 juli 2021 kommer att påbörjas den 19 juli 2021.

I samband med offentliggörandet av Erbjudandet den 8 juni 2021 förvärvade Terveystalo Healthcare 76 681 134 aktier, motsvarande 72,14 procent av aktierna och rösterna i Feelgood, från vissa större aktieägare i Feelgood. Därutöver har Terveystalo Healthcare därefter förvärvat 7 564 025 aktier, motsvarande 7,12 procent av aktierna och rösterna i Feelgood, utanför Erbjudandet. Tillsammans med de aktier som lämnats in i Erbjudandet äger således Terveystalo Healthcare per den 12 juli 2021 sammanlagt 102 295 402 aktier, motsvarande 96,24 procent av aktierna och rösterna i Feelgood. Inga av de aktier som förvärvats av Terveystalo Healthcare utanför Erbjudandet har förvärvats till ett pris som överstiger vederlaget i Erbjudandet.

Terveystalo Healthcare har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Feelgood samt föreslagit att Feelgoods styrelse ansöker om avnotering av Feelgoods aktier från Nasdaq Stockholm.

För att ge återstående aktieägare i Feelgood möjlighet att acceptera Erbjudandet har Terveystalo Healthcare beslutat att förlänga acceptperioden i Erbjudandet till och med den 26 juli 2021 klockan 17.00 (CEST). Redovisning av likvid för de aktier som har lämnats in under förlängningen av acceptperioden förväntas påbörjas omkring den 2 augusti 2021. Acceptperioden kommer därefter inte att förlängas ytterligare.

Kontakt och information om Erbjudandet

Kati Kaksonen, Vice President, Communications & IR & CR

+358 10 345 2034

Kati.kaksonen@terveystalo.com

Liisa-Maija Seppänen, IR Manager

+358 50 314 4455

liisa-maija.seppanen@terveystalo.com

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på Terveystalo Healthcares webbplats för Erbjudandet: www.terveystalo-erbjudande.se

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

Terveystalo Healthcare lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och Nasdaq Stockholms Takeover-regler. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2021 kl. 14:30 (CEST).

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar och regler skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post eller annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller något annat dokument som erhållits i samband med Erbjudandet, till sådana personer. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, varje stat inom Amerikas förenta stater och Columbiadistriktet).

Erbjudandet och den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Terveystalo Healthcares kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Terveystalo Healthcare har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

 

[1] Ett finskt aktiebolag med finskt företags- och organisationsnummer 1706599-4, med hemort i Helsingfors.

[2] Ett finskt publikt aktiebolag med finskt företags- och organisationsnummer 2575979–3, med hemort i Helsingfors och noterat på Nasdaq Helsinkis officiella lista.