Andra kvartalet och halvårsrapport 2013

Andra kvartalet 2013
 • Produktionen från Oman och Litauen uppgick till 399 839 fat olja,
  motsvarande 4 394 fat olja per dag
 • Tethys Oil godkänd för notering på NASDAQ OMX Stockholm
 • Borrprogram om 3 utvärderingsborrningar inlett på B4EW4-strukturen på Block
  4 i Oman
 • En tredje borrigg har tagits i bruk i det pågående arbetsprogrammet på
  Block 3 och 4
 • Prospekteringsborrning i Litauen flödar mindre volymer olja och bekräftar
  förekomsten av ett aktivt petroleumsystem
 • Intäkter MSEK 110 (MSEK 154)
 • Resultat efter skatt MSEK 39 (MSEK 15)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 1,10 (SEK 0,46)
 • Andra kvartalets intäkter har påverkats negativt av
  periodiseringsskillnader som en följd av över- och underuttagsjusteringar
 • Investeringsbudgeten för Block 3 & 4 utökad från MSEK 300 till MSEK 355 för
  att finansiera utvärderingsborrningar och ytterligare seismik

 

Halvåret 2013

 • Intäkter MSEK 257 (MSEK 298)
 • Resultat efter skatt MSEK 144 (MSEK 123)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 4,04 (SEK 3,75)

 

Händelser efter rapportperioden

 • Andra utvärderingsborrningen på B4EW4-strukturen har nått sitt måldjup och
  påträffat olja – tester pågår
 • Tethys Oils andel av produktionen från Oman uppgick under juli 2013 till
  139 998 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 4 516 fat
  olja

 


         1 jan 2013 - 1 apr 2013 - 1 jan 2012 - 1 apr 2012 - 1 jan
2012 - 
MSEK (om inte  30 jun    30 jun    30 jun    30 jun    31 dec
annat anges)   2013          2013          2012          2012         
2012          
         6 månader   3 månader   6 månader   3 månader   12
månader 

Produktion före
statens andel,  768 321    399 839    586 562    302 081    1 345
854 
fat

Försäljning
efter statens  366 354    156 816    380 416    184 994    776 248
andel, fat

Genomsnittligt
försäljningspris 107,68    107,26    113,83    119,34    110,35
per fat, USD

Försäljning olja 257      110      298      154      584
och gas

Rörelseresultat 173      49      122      -4      336

EBITDA      237      83      238      120      530

Resultat     144      39      123      15      314

Vinst per aktie
före och efter  4,04     1,10     3,75     0,46     9,11
utspädning, SEK

Likvida medel  237      237      44      44      248

Eget kapital   990      990      704      704      860

Långfristiga   419      419      3       3       417
skulder

Investeringar  149      114      442      232      875


 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02;
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

 

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY).

Prenumerera