Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil AB (publ) (“Tethys Oil”) har, i enlighet med tidigare offentliggjord information, slutfört ett inlösenförfarande där samtliga inlösenaktier i Tethys Oil har lösts in. Därtill, och som tidigare meddelats, har Tethys Oil i juni dragit in egna aktier som återköpts av bolaget. Som ett resultat har antalet aktier och röster i Tethys Oil förändrats.

Per den 1 juni 2020 uppgick det totala antalet aktier och röster till 72 589 920, varav 36 294 960 ordinarie aktier och 36 294 960 inlösenaktier. 

Inlösenaktierna handlades på Nasdaq Stockholm till och med 5 juni 2020. Med avstämningsdag den 9 juni 2020 blev inlösenaktierna automatiskt inlösta mot en kontant ersättning om 3,00 SEK per inlösenaktie.

Under juni, i enlighet med beslut på årsstämman den 13 maj 2020, har Tethys Oil dragit in bolagets hela innehav av egna aktier (3 238 352) som tidigare förvärvats under bolagets återköpsprogram.

Under juni 2020 har det totala antalet aktier och röster först minskat från 72 589 920 aktier och röster till 36 294 960 aktier och röster såsom resultat av det obligatoriska inlösenförfarandet enligt ovan. Därefter har det totala antalet aktier och röster minskat från 36 294 960 till 33 056 608 aktier och röster såsom resultat av indragningen av egna aktier.

Detta innebär att per den 30 juni 2020 uppgår det totala antalet aktier och röster i Tethys Oil till 33 056 608 aktier och röster. Tethys Oil innehar inte längre några egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Denna information är sådan som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 8:30 CEST.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar