Finansiell uppdatering tredje kvartalet 2016


            
Tethys Oils intäkter uppgick under det tredje kvartalet 2016 till MUSD
26. Bolagets andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet
Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under kvartalet till
1 120 764 fat olja. Det genomsnittliga erhållna oljepriset var under
kvartalet USD 45,8 per fat. All oljeförsäljning härrör från Block 3 och
4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.
\* Efter statens andel

\*\* Före statens andel

\*\*\* Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils
andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen
kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och
anges per slutdatum för varje kvartal. Överuttag anges som ett negativt
tal.

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den
litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som
vinst/förlust från intressebolag.

 

Kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2016 publiceras den 1 november
2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med
kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 18 miljoner
fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring
12 000 fat om dagen från Block 3 och 4. Tethys Oil har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen
och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm
(TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Prenumerera