Offentliggörande av förändring av antal aktier och röster i Tethys Oil

Report this content

Under oktober 2019 har antalet aktier och röster i Tethys Oil AB (publ) förändrats genom utnyttjande av teckningsoptioner inom det långsiktiga incitamentsprogrammet beslutat av årsstämman den 18 maj 2016. Antalet aktier och röster i Tethys Oil har under oktober 2019 ökat med 398 650 aktier och röster.

Per den 31 oktober 2019 uppgick det totala antalet aktier och röster i bolaget till 36 294 960.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Denna information är sådan som Tethys Oil AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 08:30 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat per dag från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). Hemsida: www.tethysoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar