OLJEPRODUKTIONEN FRÅN BLOCK 3 OCH 4 ONSHORE OMAN UPPGICK I JUNI I GENOMSNITT TILL 11 227 FAT OLJA PER DAG


            
Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och under
juni 2012 uppgick produktionen från testproduktionssystemet (Early Production
System - "EPS") till sammanlagt 336 803 fat olja, motsvarande en genomsnittlig
dagsproduktion om 11 227 fat olja. Tethys andel av produktionen uppgår till 30
procent, motsvarande 101 041 fat, före avräkning av statens andel.


I slutet av maj påbörjades den sista fasen av arbetet med att färdigställa
pipelinedelen som förbinder oljefälten på Block 3 och 4 med Omans nationella
pipelinesystem. Arbetet med slutförandet av pipelinen har haft viss påverkan på
produktionen i både maj och juni. Arbetet avslutades i juni och pipelinen har
varit fullt operativ sedan slutet av juni. All transport med lastbil har
avslutats. Installation av oljebearbetningsanläggningar och annan infrastruktur
för det permanenta produktionssystemet fortsätter.

Långvariga produktionstester har skett på både Saiwan Eastfältet på Block 4 och
Farha Southfältet på Block 3. Produktionsvolymerna fortätter att variera
beroende på utformning av testprogrammet och tillgänglig kapacitet.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle
East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L.
(Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att
investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som
inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås
med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Prenumerera