Uppdatering av bolagets olje- och gasprojekt september 2014

Då aktivitetsnivån är hög och mycket händer har vi valt att sända ut en extra uppdatering av våra projekt. Vi vill speciellt påpeka att allt kvarvarande kapital i Woodlawn-, Alsen Field- och Cedar Brushprojekten nu är placerat i andra projekt.

PROJEKT TILL FÖRSÄLJNING

Snickersprojektet
Planerad borrstart: Q4 2014.
Källan skall borras till ett djup av 8 300 fot (ca 2 515 meter) och testa en känd potentiell olje- och gasförande formation som har identifierats med hjälp av en ny 3D-seismisk undersökning. Då man inte kan avgöra om reserven kan innehålla både gas och olja eller endast olja förväntas den potentiella reservstorleken antingen innehålla 15 miljarder kubik fot gas samt 575 tusen fat olja, eller 2 - 4 miljoner fat olja. Detta till ett värde av mellan 125 - 400 miljoner USD (ca 850 miljoner – 2,7 miljarder kronor). Dock kan det krävas att man borrar en utvecklingskälla beroende på reservstorlek och produktionsvolymer, för att kunna dränera reserven snabbt och effektivt. Då reserverna utöver olja även kan innehålla gas förväntar vi att hela projektet ger mellan 9 – 44 gånger investerat kapital tillbaka, beroende på reservtyp, reservstorlek samt antal borrade källor.

West Boscoprojektet
Planerad borrstart: Q4 2014.
Källan skall borras till ett djup av 9 100 fot (ca 2 758 meter) och testa sex kända potentiella olje- och gasförande formationer som har identifierats med hjälp av en ny 3D-seismisk undersökning. Den potentiella reservstorleken förväntas innehålla 2,8 miljoner fat olja och 11 miljarder kubikfot gas till ett värde av ca 330 miljoner USD (ca 2,2 miljarder kronor), samt ge en potentiell avkastning på upp till 45 gånger investerat kapital, (ROI: 45:1) beräknat på en källa. Dock kan det krävas att man borrar ytterligare två källor, beroende på reservstorlek och produktionsvolymer, för att kunna dränera reserven snabbt och effektivt. Då dessa utvecklingskällor inte tillför några reserver utan skall endast borras för att se till att vi får hem våra pengar så fort som möjligt vet vi inte idag hur många källor som kommer att borras. Vi förväntar oss att hela projektet ger en avkastning på mellan 18 – 45 gånger investerat kapital, beroende på antal borrade källor.
Vår geolog Duncan Dubroff skriver ”An apparent low risk opportunity to find a significant amount of oil and gas”. (En uppenbar lågriskmöjlighet att finna en betydande mängd olja och gas).
   
LYCKADE PROJEKT

Casino 1
Källan producerar från den övre Wilcox Kirby formationen. Under månaderna maj, juni och juli, producerade källan i genomsnitt 93 fat olja och 59 MCFG per dag.

Cinnamon Island
Den första borrningen, Gary Heirs nr. 3, i Cinnamon Islandprojektet är lyckad. De första analyserna indikerar på att vi har funnit en oljeförande formation på 42 fot med en nettostorlek på mellan 25 – 36 fot. Källan blev testad den 28 juli och den initiala produktionen var 600 fat olja per dag. Operatören kommer att minska produktionen till mellan 150–200 fat olja per dag då man vill producera källan ansvarsfullt.

Kartläggningen av områdets totala reserver är färdigställd och oljereserverna beräknas uppgå till mellan 2,5–4 miljoner fat olja till ett bruttovärde på mellan 250–400 miljoner USD (1,7–2,7 miljarder kronor). Då oljereserverna är så stora förväntas det att minst 4–5 utvecklingskällor kommer att borras inom de närmsta 12 till 18 månaderna, för att producera oljan inom en rimlig tid. Källan bör ge en avkastning på ca 90-100% om året beräknat på en dagsproduktion på 200 fat olja om dagen. Cinnamonprojektet beräknas ge en total avkastning på mellan 36–58 gånger den initiala investeringen, beräknat på ovanstående reserver. Källan sattes i produktion den 16 augusti 2014.

Hallelujah
Under de senaste tre månaderna har källan producerat ca 10 fat per dag. Planer pågår för att placera en pumpenhet vilket borde öka produktionen till ca 30 fat olja per dag. Som tidigare rapporterat så förväntar operatören att vattenproduktionen kommer att minska till en minimal nivå medan oljeproduktionen förväntas öka. Även om källan fortsätter dras med vattenproblem innehåller källan betydande reserver vilka förväntas ge en god avkastning i framtiden. Projektet förväntas ge en avkastning på mellan 15-20 gånger investerat kapital under källans livstid.

Old Town Bay
Cementeringen av de nuvarande perforeringarna har blivit genomförd och testproduktionen var 800 MCF gas per dag. Vi förväntar en något lägre produktion när källan har stabiliserat sig.   

Outlar #1
Under maj, juni och juli producerade källan i genomsnitt cirka 136 MCF gas och 4 fat kondensat per dag. Produktionen har konsekvent minskat på grund av källans ålder och källan producerar troligtvis bara i ett par månader till från den nuvarande formationen. Det finns dock ett par intressanta formationer högre upp i källan som skall testas så fort som produktionen från den nuvarande formationen är avslutad.

Port Hudson
Det kvarvarande kapitalet från den första borrningen i projektet lades över i 2D Bofysilkällan som är lyckad. Under de senaste tre månaderna har källan producerat ca 10 fat per dag. Planer pågår för att placera en pumpenhet vilket borde öka produktionen till ca 30 fat olja per dag. Som tidigare rapporterat så förväntar operatören att vattenproduktionen kommer att minska till en minimal nivå medan oljeproduktionen förväntas öka. Även om källan fortsätter dras med vattenproblem innehåller källan betydande reserver vilka förväntas ge en god avkastning i framtiden. Projektet förväntas ge en avkastning på mellan 3-4 gånger investerat kapital under källans livstid.

Sheldon
Det kvarvarande kapitalet från den första borrningen i projektet lades över i 2D Bofysi källan som är lyckad. Under de senaste tre månaderna har källan producerat ca 10 fat per dag. Planer pågår för att placera en pumpenhet vilket borde öka produktionen till ca 30 fat olja per dag. Som tidigare rapporterat så förväntar operatören att vatten-produktionen kommer att minska till en minimal nivå medan oljeproduktionen förväntas öka. Även om källan fortsätter dras med vattenproblem innehåller källan betydande reserver vilka förväntas ge en god avkastning i framtiden. Projektet förväntas ge en avkastning på mellan 6-8 gånger investerat kapital under källans livstid.

Tex-Pac
Operatören Coastal Plains Exploration kopplade upp källan och började sälja gas, kondensat och naturgasvätskor (NGL) den 3 april 2014. Den producerande formationen är ca 26 fot tjock och producerar ganska problemfritt. Hittills har källan producerat ca 900 000 kubikfot gas och 5 fat kondensat och NGL per dag.

Three Trees
Noble Energy # 1 källan började sälja gas och kondensat från Nonion Struma Sand den 1 mars 2014. Under mars månad producerade källan sammanlagt 15 109 MCF gas och 492 fat oljekondensat (genomsnittlig daglig produktion - 487 MCF gas och 16 fat oljekondensat). I april producerade källan 17 316 MCF gas och 397 fat oljekondensat (genomsnittlig daglig produktion - 497 MCF gas och 14 fat oljekondensat). Under april började trycket i formationen minska och källan stängdes den 29 april då olje-kondensatet täppte till produktionsröret. Operatören Coastal Plains Exploration valde då att isolera den producerande formationen för att öppna upp den grundare Hackberry 3 Nedre Sand-formationen. Arbetet avslutades den 3 maj och källan var då åter i produktion. Dock visade det sig att detta var en tunn zon vilken endast producerade i ett par månader. Den 11 juli öppnade man därför upp för källans huvudformation, Hackberry 3 zonen, vilken är en ganska tjock 22-fots gas zon. Källan producerar för närvarande cirka en miljon kubikfot gas och ett fat kondensat per dag. Vi räknar med att källan kommer att producera från Hackberry 3 zonen under lång tid.

EJ BORRADE PROJEKT

Casino 3
Planerad borrstart: december 2014.
Källan förväntas ge 15-20 gånger investerat kapital tillbaka under dess livslängd och borrningen skall testa 3 potentiella olje- och gasförande formationer i samma fält som Casino 1 projektet. Den 3D-seismiska undersökningen är säkerställd genom Casino 1 projektet och med hjälp av denna undersökning har stora reserver identifierats.
Geologerna förväntar att formationerna ska kunna ge en total produktionsvolym på ca 750 000 - 1 350 000 fat olja och 12 - 21,6 miljoner MCF gas till ett värde av ca 100 - 145,8 miljoner USD (ca 700 miljoner - 1 miljard SEK)

Casino 4
Planerad borrstart: Q1 2015.
Källan förväntas ge 12 gånger investerat kapital tillbaka under dess livslängd och borrningen skall testa minst 3 potentiella olje- och gasförande formationer i samma fält som Casino 1 projektet. Den 3D-seismiska undersökningen är säkerställd genom Casino 1 projektet och med hjälp av denna undersökning har stora reserver identifierats. Geologerna förväntar att formationerna ska kunna ge en total produktionsvolym på ca 900 000 fat olja och 5 miljoner MCF gas till ett värde av ca 100 miljoner USD (ca 700 miljoner SEK)

Cherry
Planerad borrstart: Q4 2014.
Källan skall borras till ett djup av 2 200 fot (ca 670 meter) och testa Nacatouch-formationen. Reserven har identifierats med hjälp av två stycken 2D-Seismiska linjer och en mängd källor som tidigare borrats inom området. För att utveckla fältet kan det dock krävas att ytterligare 22 källor borras, beroende på reservstorlek och produktionsvolymer, för att kunna dränera reserven snabbt och effektivt. Vår geolog förväntar att formationen ska kunna ge en total produktionsvolym på 4,1 miljoner fat olja till ett värde av ca 410 miljoner dollar (ca 2,7 miljarder kronor), samt en potentiell avkastning på 153 gånger investerat kapital (ROI: 153:1) beräknat på en borrad källa. Den första källan är beräknad att borras under fjärde kvartalet 2014 och de resterande 22 källorna under en treårsperiod. Om projektet lyckas fullt ut förväntar vi att varje andel kommer att generera en total nettovinst på ca 2 700 000 kronor, baserat på dagens oljepris och dollarkurs.

County Line
Planerad borrstart: Q4 2014.
Med hjälp av en ny 3D-seismisk undersökning har de möjliga reserverna identifierats och det kan krävas att man borrar ytterligare en källa för att kunna dränera reserven snabbt och effektivt. Vår geolog förväntar att de fyra formationerna ska kunna ge en total produktionsvolym på ca 178 000 fat oljekondensat och 22,5 BCF gas till ett värde av ca 119 miljoner dollar (ca 775 miljoner kronor). Beroende på hur många källor som borras på leasen med dagens gaspris förväntas en potentiell avkastning på 13 gånger investerat kapital (ROI: 13:1).  Dock förväntar vi ett betydligt högre gaspris under källans livstid varför vi tror på en total avkastning på mer än 30 gånger investerat kapital om borrningen lyckas fullt ut.
 
DV-17  
Planerad borrstart: september/oktober 2014.
Källan skall testa 3 kända potentiella oljeförande formationer som har identifierats med hjälp av en ny 3D-seismisk undersökning. Operatören förväntar att formationerna innehåller mellan 500 000-1 000 000 fat olja till ett värde av 47-94 miljoner dollar (ca 300-600 miljoner kronor). En potentiell avkastning på mellan 15-30 gånger investerat kapital (ROI: 15-30:1) förväntas. Beroende på den totala reservstorleken kan det krävas att man borrar ytterligare 1-2 källor i mineralrättigheten för att kunna dränera reserverna snabbt och effektivt. Detta betyder att den första källan i projektet har en potentiell avkastning på mellan 6-30 gånger investerat kapital, beroende på antal oljeförande formationer, total reservstorlek samt antal källor.
 
Garret Lakes
Planerad borrstart: Q4 2014.
Källan skall borras till ett djup av 8 700 fot (ca 2 630 meter) för att testa två kända potentiella oljeförande formationer i mitten av fyra enorma olje- och gasfält. Formationerna har identifierats med hjälp av en ny 3D-seismisk undersökning samt två referenskällor, varav den ena borrades av operatören under hösten 2013. Utifrån en försiktig reservberäkning förväntar vi att formationerna innehåller åtminstone ca 2,9 miljoner fat olja och 15 BCF gas till ett värde av ca 543 miljoner USD (ca 3,6 miljarder kronor). En potentiell avkastning på 68 gånger investerat kapital (ROI: 68:1) förväntas, beräknat på en källa. Dock kan det krävas att man borrar upp till fem ytterligare källor, beroende på reservstorlek och produktionsvolymer, för att kunna dränera reserverna snabbt och effektivt. Då dessa extra källor inte tillför några reserver, utan endast skall borras för att se till att vi får hem våra pengar så fort som möjligt, vet vi inte idag hur många källor som kommer att borras. Därför förväntar vi att hela projektet försiktigt ger 16 – 68 gånger investerat kapital tillbaka, beroende på antal borrade källor.       

South Sugar Valley
Planerad borrstart: september 2014.
South Sugar Valley-projektet har utökats med en borrning vilket betyder att två borrningar kommer att följa direkt efter varandra. Den första borrningen kommer att påbörjas runt den 14 september 2014. När denna borrning är avslutad kommer borrningsriggen att flyttas inom mineralområdet för att påbörja nästa borrning. Den andra borrningen beräknas starta under oktober 2014.

Den första källan, Taylor nr 1, skall borras till ett djup av 10 200 fot (ca 3 100 meter) för att testa två oljeförande formationer som har identifierats med hjälp av en ny 3D-seismisk undersökning. Operatören förväntar att reserverna innehåller 360 000 fat olja med en initial produktion på 200 fat olja per dag. Den andra källan, Johnson nr 1, skall borras till ett djup av 10 950 fot (ca 3 280 meter) för att testa två kända potentiella oljeförande formationer som har identifierats av samma 3D-seismiska undersökning. Vi förväntar oss att formationerna innehåller ca 1,1 miljoner fat olja och 3,24 BCF gas med en initial produktion på 400 fat olja per dag. Den potentiella avkastningen för bägge borrningarna är 13 gånger investerat kapital (ROI: 13:1). Man skall dock vara medveten om att den andra källan kan komma att överraska då oljeformationen kan vara mer än tre gånger större än beräknat.  

Sea Otter
Planerad borrstart: september 2014.
Källan skall testa tre primära kända potentiella olje- och gasförande formationer som har identifierats med hjälp av en ny 3D-seismisk undersökning. Operatören förväntar att dessa primära formationer innehåller 2,5 BCF gas och 215 000 fat olja till ett värde av ca 30 miljoner dollar (ca 200 miljoner kronor). En potentiell avkastning på ca 7 gånger investerat kapital förväntas. Operatören kommer dessutom att testa ytterligare två potentiella djupare gasformationer som kan innehålla 2 BCF gas till ett värde av ca 8 miljoner USD (ca 50 miljoner kronor). Detta ökar den totala potentiella avkastningen till ca 10 gånger investerat kapital.

Woodlawn
Två källor i projektet förväntas att borras under september 2014.
58% av projektets kapital har lagts i Sea Otterprojektet, ca 21% i South Sugar Valleyprojektet och ca 21% i County Lineprojektet. Detta betyder att Woodlawn-projektets potentiella avkastning har ökat till mellan 9-27 gånger investerat kapital.

DELVIS MISSLYCKADE PROJEKT

Alsen Field
Det kvarvarande kapitalet från den första borrningen i projektet lades över till Cedar Brush-borrningen som tyvärr misslyckades. Återstående kapital (4,2%) som skulle användas till färdigställande av källan kommer att investeras i South Sugar Valleyprojektet.

Casino 2
Samtliga av de djupare formationerna i källan visade sig vara icke-kommersiella, liksom den övre Wilcox Quinnformationen. Det finns dock en ytlig formation, Yegua, vid 1 700 meters djup som tros vara produktiv. Operatören New Century Exploration har gått med på att testa denna formation, som vi hoppas kommer att vara oljeförande. Den produktiva intervallen är ganska tunn, knappt 2 meter, men vi hoppas på att producera tillräckligt med olja för att återbetala en del av investeringskostnaderna för källan. Arbetet är tänkt att påbörjas inom en snar framtid.  

Cedar Brush
Källan har pluggats. Återstående kapital (17,7%) som skulle användas till färdigställande av källan kommer att investeras i South Sugar Valleyprojektet.

Old Town Bay 2
Borrningen av Krause & Managan nr 1-källan i Old Town Bay 2-projektet blev misslyckad. Återstående kapital (ca 18%) som skulle användas till färdigställande av källan kommer nu att investeras i Casino 3- och Woodlawnprojekten.

Malmö den 3 september 2014

Med vänlig hälsning
Texas Onshore AB


Thord Lernesjö, VD

För ytterligare information:
Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-303080, thord@lernesjo.com,

www.texasonshore.se.

Texas Onshore AB:s affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken och forskningsrönen ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA.

Om oss

Texas Onshores affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA. www.texasonshore.se.

Prenumerera