Kallelse till årsstämma i TH1NG AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i TH1NG AB (publ), org.nr 556964-8156 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022.

Kallelse till årsstämma i TH1NG AB (publ) 

Aktieägarna i TH1NG AB, org.nr 556964-8156 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2022 klockan 11.00 i Bolagets lokaler på Drottninggatan 67 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

 • är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2022 och
 • har anmält sitt deltagande till Bolaget senast den 6 maj 2022 via e post till ir@th1ng.se.

I anmälan uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast fredagen den 6 maj 2022. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till TH1NG AB, Drottninggatan 67, 111 36 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter och revisorer
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
 12. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår ett årsarvode om 10.000 kr till ledamöter och 50.000 kr till ordförande.  Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt omval av Daniel Källenfors, Robert Nilsson, Klas Westholm, David Tombs och Lars Österberg som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Daniel Källenfors ska kvarstå som styrelsens ordförande.

Till revisor föreslås omval av KPMG AB.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Beslut kan fattas med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och får förenas med villkor om betalning genom kvittning. Bemyndigandet ska gälla längst till och med årsstämman.

Övriga upplysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkt 11 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär kommer från och med den 21 april 2022 att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.th1ng.se. Övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Drottninggatan 67 i Stockholm från och med två veckor före årsstämman. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med årsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________________________ 

Stockholm i april 2022 

TH1NG AB (publ) 

Styrelsen 

För ytterligare information:

Daniel Källenfors
Styrelseordförande, TH1NG AB
E-post: daniel.källenfors@th1ng.se
Mobil: +46 (0)722 16 78 92

TH1NG är en nyskapande IoT- och internetleverantör som erbjuder och utvecklar smarta uppkopplade tjänster och internetanslutning till bland annat företag, industrier, kommuner och fastighetsägare. Genom att kombinera våra två verksamhetsområden möjliggör vi förutsättningar för innovativa lösningar och erbjudanden. TH1NG bildades 2018 och har ca 30 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission (e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08-503 000 50).

Prenumerera