The Lexington Company AB (publ) - Kommunike från årsstämman

05/10/19

Kommuniké från årsstämma i The Lexington Company AB (publ)

Årsstämman 2019 i The Lexington Company AB (publ) (”Lexington” eller ”Bolaget”) hölls idag den 10 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att samtliga medel som stod till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att arvode till Helena Nordman-Knutson och Elin Ankerblad skulle utgå med 200 000 kronor vardera och att inget arvode ska utgå till ordföranden och övriga ledamöter, totalt 400 000 kronor (oförändrat från föregående år). Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter och att Bolagets revisor ska vara ett revisionsbolag, utan revisorssuppleant.

Till styrelseledamöter omvaldes Elin Ankerblad, Helena Nordman-Knutson, Kristina Lindhe och Tommy Lindhe. Vidare omvaldes Tommy Lindhe styrelseordförande.

Grant Thornton Sweden AB omvaldes som Bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2019.

Stockholm i maj 2019

The Lexington Company AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Lexington grundades 1997 och är ett svenskt företag som designar, utvecklar och säljer produkter inom hemtextil, relaterade produkter för kök, sovrum, badrum samt breda klädkollektioner för dam och herr. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet i material och utförande, och en klassisk design inspirerad av den amerikanska östkusten. Lexingtons produktsortiment finns idag etablerat på totalt cirka 900 försäljningsställen i Norden, övriga Europa, USA och Asien. Bolaget verkar på den globala marknaden för hemtextil och relaterade produkter samt kläder och återfinns idag på över 20 marknader.

Prenumerera

Dokument & länkar