The Lexington Company AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari - December 2017

02/20/18

FÖRBÄTTRAT RESULTAT UNDER 2017

OKTOBER-DECEMBER 2017

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 76,7 (84,1) MSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 68,4 (63,3) procent
 • EBITDA uppgick till 6,2 (8,4) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 8,1 (9,9) procent
 • Periodens resultat uppgick till 4,0 (5,5) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,67 (1,13) SEK

JANUARI–DECEMBER 2017

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 273,1 (286,5) MSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 65,7 (62,9) procent
 • EBITDA uppgick till 6,4 (6,4) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 2,4 (2,2) procent
 • Årets resultat uppgick till -2,1 (-5,4) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,33 (-1,10) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning till aktieägarna sker för räkenskapsåret 2017 (0,00 SEK per aktie).

VD HAR ORDET

Under årets sista kvartal fortsatte den snabba omstruktureringen i handeln med minskad efterfrågan i de traditionella försäljningskanalerna och en ökad omsättning Online. Samma sak skedde hos oss där försäljningen till våra traditionella återförsäljare minskade.

Vi såg en stark tillväxt för vår egen webbshop och i försäljningen till våra E-tailers. Våra egna butiker i Norden ökade försäljningen med 2% under Q4, och försäljningen i den egna webbshopen steg med 31%. Lanseringen av vår nya webbshop i september med ny design, enklare navigering, lokala språk och snabbare check-out har mottagits positivt av kunderna. Vi fortsätter investera i och utveckla den under kommande kvartal med fler lokala språk och fler funktioner som ska underlätta för kunden.

Sammanfattningsvis ökar vi vår totala Onlinehandel och har en stabil omsättning i våra egna butiker, men tappar försäljning till de fysiska återförsäljarna. Än så länge har vi inte klarat att kompensera för det försäljningstappet fullt ut genom ökningar i våra egna butiker och Online. Den svagare försäljnings-utvecklingen under hösten gjorde att årsförsäljningen minskade med drygt 4% jämfört med 2016.

Under hösten har vi fortsatt utveckla vår multikanalstrategi och integrerat våra fysiska butiker med vår Onlinehandel. Integrationen fortsätter under våren 2018 och kommer att påverka både vår egen webbshop och våra fysiska butiker positivt. Under våren kommer våra kunder att kunna handla Online från alla våra fysiska butiker. Vi har också tecknat avtal med flera nya stora E-tailers, både i Sverige och internationellt, vilket vi kommer att se resultat av från Q2 och framåt. Under hösten påbörjade vi också arbetet med att bygga upp samarbeten med flera E-tailers och Marketplaces i USA. Vi har i samarbete med en lokal partner satt upp en försäljnings- och logistikpunkt utanför New York, för våra Online-aktiviteter där.

I den här strukturförändringen ökar vi också våra marknadsföringsinsatser digitalt och har anställt mer personal inom den sektorn för att kunna utnyttja de nya försäljningsmöjligheterna på bästa sätt.

Vi kommer under 2018 att stänga ett par mindre lönsamma butiker i Norden, samtidigt som vi öppnar nya butiker i attraktiva köpcentrum där vi ser en potential. Fysiska butiker på attraktiva lägen kommer även fortsättningsvis att vara viktiga för oss, dels för att driva försäljning och dels för att vara en inspirerande mötespunkt för kunderna och kunna visa helheten i vårt koncept. Först i tur står två nya butiker i Osloområdet, Sandvika Storcenter och Storo Storcenter, som båda öppnar i början av mars. Norge är vår näst största marknad, och vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter där, både i fysisk handel och Online.

Bruttomarginalen fortsatte utvecklas positivt under kvartalet såväl som under helåret. Det är ett resultat av ökad försäljning genom egna kanaler, lägre andel kampanjvaror och lägre inköpspriser, främst inom produktområdet Clothing.

Vi har jobbat vidare med våra effektivitetsprogram under året och kunnat minska våra övriga kostnader under 2017 jämfört med 2016. Förlusterna i våra amerikanska och engelska dotterbolag har fortsatt minska och den utvecklingen fortsätter även under 2018.

En starkare bruttomarginal och kontroll på de övriga kostnaderna skapar bra förutsättningar för att kunna fokusera organisationen på att få igång tillväxten igen under 2018. Det kommer att ta tid att genomföra strukturförändringen, och det är svårt att veta när det är fullt genomfört, men vi är på god väg och vi har full fokus på att komma tillbaka till våra historiska tillväxtnivåer.

Kristina Lindhe

Verkställande direktör

Denna information är sådan information som The Lexington Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 08.00 CET.  Lexingtons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet LEX. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser.

Om oss

Lexington grundades 1997 och är ett svenskt företag som designar, utvecklar och säljer produkter inom hemtextil, relaterade produkter för kök, sovrum, badrum samt breda klädkollektioner för dam och herr. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet i material och utförande, och en klassisk design inspirerad av den amerikanska östkusten. Lexingtons produktsortiment finns idag etablerat på totalt cirka 900 försäljningsställen i Norden, övriga Europa, USA och Asien. Bolaget verkar på den globala marknaden för hemtextil och relaterade produkter samt kläder och återfinns idag på över 20 marknader.