The Lexington Company AB (publ) – Delårsrapport Januari - Mars 2019

Report this content

05/10/19

POSITIV UTVECKLING ONLINE, MEN FORTSATTA UTMANINGAR INOM TRADITIONELL HANDEL

JANUARI – MARS 2019

  • Totala rörelseintäkter uppgick till 64,7 (66,3) MSEK
  • Bruttomarginalen uppgick till 63,2 (61,9) procent
  • EBITDA uppgick till -3,7 (-2,7) MSEK
  • EBITDA-marginalen uppgick till -5,7 (-4,1) procent
  • Periodens resultat uppgick till -5,4 (-3,9) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,91 (-0,63) SEK

Den positiva utvecklingen inom viktiga strategiska områden fortsätter, men totalt sett hamnar försäljning och resultat i perioden strax under föregående år (FÅ). Osäkerheten inom den traditionella handeln fortgår och utmaningarna är fortsatt stora där.

Lexingtons webbshop går starkt och försäljningen ökade med 45% i kvartalet. Man ser också en fortsatt positiv försäljningsutveckling hos de flesta externa E-handlarna. Försäljningen via olika online-kanaler är nu uppe i 20% av totalen.

Affärsområdet Home visar stark tillväxt i kvartalet och ökar 16% jämfört med FÅ, men däremot minskar försäljningen inom affärsområdet Fashion (tidigare kallat Clothing) p.g.a. minskad orderingång i säsongen från några stora externa ÅF.

Försäljningen i Lexingtons egna butiker är relativt stabil, men med en minskning på -1% totalt, och i jämförbara butiker med -4%. Tre egna butiker i Sverige har stängts senaste året och två nya har öppnats i Norge. Bolaget ser över och omförhandlar hyresavtal för att minska kostnaderna, och ytterligare ett par butiker kommer stängas inom det närmaste året. Arbetet med att knyta ihop digitala kanaler med egna butikerna fortgår.

De traditionella återförsäljarna fortsätter visa svag utveckling i flera länder och påverkar helheten negativt. Förändrade arbetssätt i de traditionella kanalerna, byte av ett par agenter i Europa och ökade insatser inom digitala media ska påverka utvecklingen positivt.

Nedgången i traditionella kanaler i Europa ska också kompenseras genom att bygga en starkare närvaro genom globala E-handlare och Marknadsplatser. Under kvartalet har Lexington fortsatt investera i affärssystem för att möjliggöra en snabbare och effektivare integration med nya internationella online-kunder, vilket påverkat kostnaderna i kvartalet. Man kommer se resultat av de här investeringarna i ökad försäljning till flera globala kunder från Q2/Q3 i år och framåt.

Bruttomarginalen stärktes i kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. En ökad försäljning genom egna kanaler är en bidragande förklaring liksom fortsatta förändringarar i sortimentet och flytt av viss produktion till Europa.

Flera kostnadsbesparande åtgärder har genomförts under perioden som t.ex. butiksstängningar och omförhandlade hyror som kommer att ge resultatförbättringar längre fram under året. Samtidigt fortsätter arbetet med att minska lager och komplexiteten i sortimentet. Ökade frakt- och hanteringskostnader, rekrytering av ny digital kompetens och högre kostnader för personal och hyra för nya butiker i Norge gör dock att resultatet för perioden hamnar under föregående år.

Trots osäkerheten på marknaden och att många ÅF-kunder kämpar med att hitta sina positioner för framtiden, fortsätter Lexington fokusera på det man kan påverka och förbättra. En positiv utveckling online kombinerad med fortsatta investeringar i varumärket och allokering av mer resurser till digitala kanaler och andra möjligheter att nå slutkunden är insatser som är prioriterade.

Welcome to our world. Welcome to our Dream.

Kristina Lindhe

Verkställande direktör

Denna information är sådan information som The Lexington Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 08.00 CET. Lexingtons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet LEX. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.