Ändrade slutliga villkor – tranche 3

Styrelsen för The Single Malt Fund AB (publ.) har fattat beslut, efter önskemål från professionella placerare i Irland, Luxemburg och Storbritannien, om att ändra teckningsperiodens längd för nuvarande emission, ”tranche 3”.

Teckningstiden för den nya emissionen påbörjades den 9 augusti 2019, och avslutas den 13 december 2019. Teckning sker till samma kurs som vid de tidigare emissionerna. Formellt görs detta genom en uppdatering av bifogade Slutliga Villkor, se Bilaga 1.

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Christian Svantesson 
Telefon: 0708-880289
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Trading Limited, vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.