Justerat andelsvärde per 30 september 2021 för The Single Malt Fund AB (publ.)

Report this content

The Single Malt Fund AB (publ.) redovisar fortsatt mer omkostnader än intäkter, vilket innebär att det bokförda värdet på kapitalandelsbevisen minskar. Det justerade andelsvärdet för investeringsportföljen per 210930 uppgår till 68,17€ per andel. Minskningen av kapitalandelsbevisen är enligt gällande redovisningsregler. Dock så har Bolaget börjat realisera en del av sina investeringar, vilket bidragit positivt. Allteftersom omsättningen stiger kommer resultatet att förbättras. Då fonden ännu heller ej är fullt kapitaliserad slår kostnaderna extra mycket relativt kapitalet/andel. I takt med att fondkapital tillförs förväntas kostnaderna per andel att sjunka. Under sista halvåret genomförs en eller flera emissioner för att tillföra extra fondkapital. Vidare får varulagret som bolaget investerar i bara tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet (i enlighet med IFRS). Det är först när bolaget säljer av varulagret som värdestegringen kommer att realiseras. Marknadsförutsättningarna har fortsatt utvecklats gynnsamt och marginalmålen har överträffats och därför har bolaget under 2021 börjat att sälja delar av det befintliga lagret. 

På fondens hemsida, www.thesinglemaltfund.com publicerar vi i enlighet med grundprospektet andelsvärdeutvecklingen i separat dokument. 

 

För att ge en kompletterande bild av fondens underliggande värde, då anskaffningsvärde (IFRS) och marknadsvärde kan skilja avsevärt emellan, har styrelsen tagit fram ett teoretiskt marknadsvärde som appliceras på det justerade andelsvärdet. Baserat på priser och data inhämtat från globalt ledande europeiska marknadsplatser (se specifikation i Delårsrapporten) räknas ett marknadsvärde fram på vårt lager. Dessa priser ligger även till grund för när vi själva prissätter våra investeringar för försäljning på www.thesinglemaltfund.com. Dessa priser jämförs med de anskaffningspriser vi har som ingångsvärde. Utifrån ett genomsnittligt marknadsvärde på respektive enskild artikel/lagersaldo i vår portfölj räknas ett teoretiskt marknadsvärde på lagret ut. För att få ett marknadsvärde som kan jämföras med det officiella justerade andelsvärdet används samma definition som det justerade andelsvärdet har, men i stället för lägsta värdets princip i enlighet med IFRS, använder vi det teoretiskt framräknade marknadsvärdet. 

Med hänsyn taget till det teoretiska marknadsvärdet så uppgår det justerade andelsvärdet för investeringsportföljen till 92,27€ per andel per 210930.

Detta teoretiska marknadsvärde på lagret applicerat på det justerade andelsvärdet får vi inte använda oss av i vår ekonomiska rapportering, då vi som publikt och noterat bolag följer IFRS redovisningsprinciper.

I kombination med goda handelsmarginaler, samt initiala resultat och nyckeltal från vår försäljning, ligger vår tro fast på att leverera uppsatta mål under investeringshorisonten.

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument, samt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober, 2021 kl. 16:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:
VD, Christian Svantesson
e-post: 
christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

eller

CFO, Patrik Norgren
e-post: patrik.norgren@thesinglemaltfund.com 

Prenumerera

Dokument & länkar