Resultat av andra emissionen i The Single Malt Fund AB (publ.), samt annonsering av en tredje tranche

Report this content

The Single Malt Fund AB (publ.) (”Bolaget”) har genomfört en andra emission av vinstandelsbevis per den 27 juni 2019, lånenummer 2019:2 (ISIN SE0010547299), i enlighet med Slutliga Villkor, publicerade 28 mars 2019, varvid vinstandelsbevis till ett värde om ca 1 041 300 EUR emitterades. 
 

Styrelsen för Bolaget har fattat beslut om att genomföra en ytterligare emission av vinstandelsbevis, riktad mot allmänheten, men kommer att, efter det att fonden passporterats mot Luxemburg, Storbritannien och Irland, riktas speciellt mot professionella investerare i dessa marknader. Teckningstiden för den nya emissionen påbörjas den 9 augusti 2019, och avslutas den 18:e september. Teckning sker till samma kurs som vid de tidigare emissionerna. Ytterligare information återfinns i bifogade Slutliga Villkor, Bilaga 1.

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Christian Svantesson 
Telefon: 0708-880289
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Om Emittenten

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Trading Limited, vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.