Resultat av emission i The Single Malt Fund AB (publ.)

The Single Malt Fund AB (publ.) (”Bolaget”) har genomfört en emission av vinstandelsbevis per den 29 juni 2020, lånenummer 2019:1, med ISIN SE0010547299, i enlighet med Grundprospekt och Villkor, publicerade den 17 mars 2020, varvid vinstandelsbevis till ett värde om 6 200 EUR emitterades. 

Emissionen riktades framförallt till professionella och institutionella investerare i Storbritannien, Luxemburg, Cypern och Irland. På grund av den rådande Covid-19 pandemin under teckningsperioden, kom Fonden överens om med de intresserade investerarna att skjuta på investeringen till andra halvåret 2020. Därmed avbröts teckningsprocessen med dessa investerare, och sköts på framtiden. Under juli avser styrelsen att ta beslut om att genomföra en ytterligare emission. 

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni, 2020 kl. 20:00 CET. 

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD: Christian Svantesson 

Telefon: 0708-880289
e-post: 
christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Emittentens CFO: Patrik Norgren

Telefon: 0736-991403
e-post: 
patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Fund Trading Limited (Irland), vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar