The Single Malt Fund AB (publ.) presenterar resultat av tredje tranchen i emission

The Single Malt Fund AB (publ.) (”Bolaget”) har genomfört en emission, en tredje tranche, av vinstandelsbevis per den 30 december 2019, lånenummer 2019:2 (ISIN SE0010547299), i enlighet med Slutliga Villkor, publicerade 16 september 2019, varvid vinstandelsbevis till ett värde om cirka 425 000 EUR emitterades.

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari, 2020 kl. 17:00 CET. 

För ytterligare information, kontakta:


Emittentens VD: Christian Svantesson 

Telefon: 0708-880289
e-post: 
christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Emittentens CFO: Patrik Norgren

Telefon: 0736-991403
e-post: 
patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Om Emittenten

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Fund Trading Limited (Irland), vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar