The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari - 31 december, 2020

Report this content

Styrelsen och den verkställande direktören för The Single Malt Fund AB (publ.) (Bolaget) har avgett fondkoncernens bokslutskommuniké, och medelst detta pressmeddelande vill offentliggöra densamma. 

Bolaget har under 2019 och 2020 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 31 december 2019 hade emissionen inneburit 2,3 miljoner EUR. Per den 31 december, 2020 har emissionen inneburit totalt cirka 7,4 miljoner EUR. En emission kommer pågå under första kvartalet 2021 för att tillse att det förvaltade kapitalet uppnår en godtagbar nivå, och fondens avkastningsmöjligheter maximeras. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till som mest EUR 25 miljoner. 
Bolaget gick in i 2020 med ett gott mottagande av whiskyindustrin på så vis att bolaget dels fått allokering, tilldelning av limiterade och exklusiva utgåvor/buteljeringar, dels fått goda handelsmarginaler på de inköp som skett, då fonden till stor del handlar direkt av industrin på den s.k. förstahandsmarknaden. Handelsmarginalen överstiger den prognostiserade marginal som bolaget prognostiserat.

Trots att Coronapandemin präglat dryckes/spritindustrin under 2020 har fondens innevarande portfölj (lagervärde) haft en värdetillväxt vid årets slut på 41%. Lagerökningen är orealiserad, och därmed får Bolaget inte tillgodoräkna sig denna värdeförändring i sina räkenskaper, då Bolaget skall redovisa tillgångarna enligt "lägsta värdets pricncip", i enlighet med IFRS. 

Under 2020 har det breda indexet över "rare and limited whisky", APEX1000, stigit med 6,7%. Det smalare och mer exklusivare indexet APEX100 har stigit 15,6%, vilket indikerar att dyrare och investeringsbar whisky fortsätter att attrahera placerare och samlare. Marknadsförutsättningarna har således sammantaget utvecklats gynnsamt, i kombination med att marginalmålen överträffats kommer därmed bolaget att börja realisera värdeökningen och sälja delar av det befintliga lagret. Bolaget har för avsikt att lansera sin e-handel direkt mot slutkonsument under senare delen av Q1, 2021, och därmed börja realisera en del av investeringarna.

Bolaget har under 2020 skrivit distributionsavtal med drygt 75% av den relevanta whiskyindustrin i Skottland och cirka 95% av densamma i Irland. Bolaget har under senare delen av året även skrivit avtal med aktörer i Nordamerika (USA), Japan och Taiwan.

 

Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas detta pressmeddelande, och publiceras även på fondens hemsida: www.thesinglemaltfund.com från kl. 16:30, 30 januari, 2021. 

 

För ytterligare information, kontakta:
VD, Christian Svantesson
e-post:
christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

eller

CFO, Patrik Norgren
e-post:
patrik.norgren@thesinglemaltfund.com