The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari - 31 december, 2022

Report this content

Styrelsen och den verkställande direktören för The Single Malt Fund AB (publ.) (Bolaget) har avgett fondkoncernens bokslutskommuniké, och medelst detta pressmeddelande vill offentliggöra densamma. 

Bolaget har sedan 2019 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 31 december 2022 har emissionen inneburit cirka 7,5 miljoner EUR. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till som mest EUR 25 miljoner. Under året har grundprospektet för marknadsföring mot allmänheten löpt ut, men styrelsen bedömer det som troligt att kunna attrahera ytterligare kapital till fonden genom direkta kontakter med professionella investerare.

Trots att branschen har präglats av Coronapandemin, med nedgångar i både Travel Retailoch s.k. ”On Trade”-försäljning (restauranger, barer o.dyl.), så har den totala efterfrågan globalt varit fortsatt relativt god. Andrahandsmarknaden, vilken är viktig ur investeringssynpunkt, steg med cirka 6,9% på årsbasis, där en avmattning skett med nedgångar under både Q3 och Q4 med -0,6% respektive -1,7% (se APEX 1000, www.rarewhisky101.com). Fortsatt visar japansk och irländsk whisky mycket stark tillväxt, även om dessa båda kategorier också drabbats av en viss avmattning under andra halvåret. Kina och Sydostasien fortsätter driva marknaden, men även USA har en stark tillväxt i efterfrågan på mer exklusiv whisk(e)y. Samtidigt består, som väntat, de strukturella utmaningarna på utbudssidan med en begränsad tillgång på äldre limiterad whisky vilket gör att vi bibehåller vår positiva syn på marknaden på medellång sikt.

2022 har framför allt präglats av dels fokus på den snabba organiska tillväxten av fondens primära sätt att realisera sina tillgångar, www.thesinglemaltshop.com (en e-handel med globalt fokus mot samlare, investerare och high-end konsumenter av whisky), dels på den alltmer komplicerade och begränsade allokeringen gällande inköp/investeringar.

Bolaget har vid årsskiftet kontrakt med 13 av de 15 största producenterna/leverantörerna av whisky globalt. Under året har Bolaget även lyckats etablera en distribution från Irland/EU in mot den brittiska marknaden. Storbritannien är den marknad som växt allra snabbast och starkast under året.
Under året har det omsatts whisky för € 5 929 946, med en värdetillväxt vid försäljning på cirka 33%. Under året har vi levererat till 2 503 kunder i 34 länder, genom 3 342 order. Största marknaderna är Irland och Storbritannien, följt av Taiwan, Tyskland, Australien och Sydkorea.


Bolaget redovisar fortsatt mer omkostnader än intäkter, vilket innebär att det bokförda värdet på kapitalandelsbevisen minskar. Andelsvärdet för investeringsportföljen per 2022-12-31 uppgår till 58,34€ per andel. Nedgången i värdet av kapitalandelsbevisen är enligt gällande redovisningsregler. Allteftersom omsättningen stiger kommer resultatet och därmed även andelsvärdet att förbättras.
Då fonden ännu heller ej är fullt kapitaliserad slår kostnaderna extra mycket relativt kapitalet/andel. I takt med att fondkapital tillförs förväntas kostnaderna per andel att sjunka. Vidare får varulagret som bolaget investerar i bara tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet (i enlighet med IFRS). Det är först när bolaget säljer av varulagret som värdestegringen realiseras.


 

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument, samt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari, 2023 kl. 16:30 CET. 
 

Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas detta pressmeddelande, och publiceras även på fondens hemsida: www.thesinglemaltfund.com från kl. 16:30, 31 januari, 2023. 

För ytterligare information, kontakta:
VD, Christian Svantesson
e-post:
christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

eller

CFO, Patrik Norgren
e-post:
patrik.norgren@thesinglemaltfund.com