Tillkännagivande av emission av vinstandelsbevis

Report this content

Styrelsen för The Single Malt Fund AB (publ.) har fattat beslut om att genomföra en emission av vinstandelsbevis, riktad mot allmänheten, men med särskilt fokus mot professionella investerare i Sverige, Luxemburg, Storbritannien, Irland och Cypern. 

Teckningstiden för den nya emissionen påbörjas den 11:e januari 2021, och avslutas den 4:e mars, 2021, klockan 23:59. Teckning sker till samma kurs som vid de tidigare emissionerna, nominellt värde. Teckning sker enklast på vårt emissionsinstitut Mangolds hemsida. 
Ytterligare information återfinns i bifogade ”Slutliga villkor 2021”, samt i dokumentet ”Emissionsspecifik sammanfattning januari 2021”. 

 

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument, samt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari, 2021 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

 

Emittentens VD: Christian Svantesson

Telefon: 0708-880289
e-post:
christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Emittentens CFO: Patrik Norgren

Telefon: 0736-991403
e-post:
patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Fund Trading Limited (Irland), vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.